Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενδυνάμωση, Ενσυνειδητότητα και Ευεξία της Νεολαίας - GO Alive

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργή Πολιτειότητα, Ζητήματα φύλου, Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, Τέχνη και Πολιτισμός, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Άλλο
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Παιδιά και νέοι
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Κοζάνης, Σιάτιστα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ν. Κλαδά 18
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2465021522
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://goalive.eu/

Οι δράσεις της οργάνωσης μας περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική, επαγγελματική, πολιτιστική και πνευματική ενδυνάμωση και ανάπτυξη των νέων (κυρίως αυτών με μειωμένες ευκαιρίες λόγω κοινωνικών, οικονομικών ή γεωγραφικών εμποδίων) και την βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, διευκολύνοντας την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την απασχολησιμότητα τους και τη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, στοχεύουμε στην προαγωγή της ενσυνειδητότητας, της ευεξίας, της υγείας και του ισορροπημένου τρόπου ζωής, με έμφαση στην πρόληψη και την ενεργό/υγιή γήρανση.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενδυνάμωση, Ενσυνειδητότητα και Ευεξία της Νεολαίας - GO Alive

Σχετικοί φορείς