10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Διακήρυξη Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση σύμβασης «Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου επιχορηγούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα»

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, σε συνεργασία – κοινοπραξία με το Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη – SolidarityNow», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου επιχορηγούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος ACTIVE CITIZENS FUND στην Ελλάδα

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 17η Μαρτίου 2022 (17/03/2022), ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ανακοίνωση 1η: Οίκοθεν παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου επιχορηγούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος ACTIVE CITIZENS FUND στην Ελλάδα»

Βρείτε όλα τα χρήσιμα έγγραφα παρακάτω:

Διακήρυξη Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση σύμβασης «Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου επιχορηγούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα»

Ανακοίνωση Οίκοθεν Παράτασης & Διευκρίνισης [ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01_2022] 03_03_2022

1. Financial and Compliance Audit Report Template

2. Details of expenditure considered ineligible

3. Financial and Compliance Audit Procedures

4. ToR for Financial and Compliance Audit of ACF

5. Programme Implementation Agreement (PIA)

6. Manual for the Fund Operators of the Active Citizens Fund

Διαβάστε τις απαντήσεις – διευκρινήσεις πάνω σε ερωτήματα που έχουν θέσει ελεγκτικές εταιρίες σχετικά με τη διακήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση σύμβασης «Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου επιχορηγούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα» εδώ.