ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία – The University College for Green Development (Høgskulen for grøn utvikling)

Η πρωτοβουλία αυτή στόχευε στη δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την κυκλική οικονομία και την βιώσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις στην Ελλάδα και τη Νορβηγία. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλάμβαναν παρουσιάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια και δραστηριότητα συμμετοχικού σχεδιασμού.