Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

Ενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 30 Ιουνίου 2023

Η παρούσα Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Νορβηγία) Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσα από την παρούσα πρόσκληση είναι 92.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 6.000...

Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προσεχής πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 4 Μαρτίου 2020

Σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συνηγορίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στην παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των θυμάτων· στην εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων/...

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 21 Ιουνίου 2019

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής πρόκλησης είναι η ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και στη προώθηση της ίσης πρόσβασης στην παιδεία, την υγεία και στην αγορά εργασίας. Οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών παροτρύνονται να...

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 21 Ιουνίου 2019

Η παρούσα πρόσκληση και τα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω αυτής, αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Τα έργα που θα επιλεγούν θα έχουν ως στόχο την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των...