Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 15 Φεβρουαρίου 2022

Η πρόσκληση στοχεύει στη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών παρέχοντας επιχορηγήσεις που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται σε μια πιλοτική πρωτοβουλία του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημα...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσθετες δράσεις (προς τους φορείς υλοποίησης έργων ACF)

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 31 Μαΐου 2023

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποβληθούν πρόσθετες δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των έργων που ήδη επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «Active citizens fund» και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Με τις προτεινόμενες πρόσθετες δράσεις τους, οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να αποσκοπούν να ενισχύσουν την επίτευξη...

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 12 Απριλίου 2021

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης και παραδοτέο των έργων αυτής είναι η ανάπτυξη, δηλαδή η δημιουργία, η ενίσχυση και η βιωσιμότητα δικτύων συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών ορίζονται οι ενώσεις συνεργασίας (τυπικές ή άτυπες) μεταξύ οργανώσεων...

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 12 Απριλίου 2021

Σκοπός της συγκεκριμένης ανοιχτής πρόκλησης είναι η προαγωγή της ισότητας των φύλων και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η ισότητα των φύλων, εκτός από θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη. Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται ότι τα ενδιαφέροντα, οι...

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 2 Ιουνίου 2020

Σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε δημόσιες συζητήσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην προώθηση της ενεργού δράσης των πολιτών στα κοινά, στην προαγωγή του εθελοντισμού, καθώς και...

Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 31 Οκτωβρίου 2023

Η παρούσα Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Νορβηγία) Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσα από την παρούσα πρόσκληση είναι 162.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 6.000...

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 2 Ιουνίου 2020

Σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συνηγορίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στην παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των θυμάτων· στην εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων/...

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 21 Ιουνίου 2019

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής πρόκλησης είναι η ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και στη προώθηση της ίσης πρόσβασης στην παιδεία, την υγεία και στην αγορά εργασίας. Οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών παροτρύνονται να...

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Ανενεργή πρόσκληση Προθεσμία Υποβολής 21 Ιουνίου 2019

Η παρούσα πρόσκληση και τα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω αυτής, αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Τα έργα που θα επιλεγούν θα έχουν ως στόχο την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των...