ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσθετες δράσεις (προς τους φορείς υλοποίησης έργων ACF)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
31 ΜΑΪΟΥ 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
18 ΜΑΪΟΥ 2023

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποβληθούν πρόσθετες δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των έργων που ήδη επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «Active citizens fund» και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Με τις προτεινόμενες πρόσθετες δράσεις τους, οι φορείς υλοποίησης έργων θα πρέπει να αποσκοπούν να ενισχύσουν την επίτευξη των στόχων των έργων που υλοποιούν, στο πλαίσιο των οποίων θα λάβουν την πρόσθετη επιχορήγηση.

«Πρόσθετες δράσεις», όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι δράσεις ή ενέργειες, οι οποίες επεκτείνουν ή συμπληρώνουν το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και η υλοποίηση των οποίων αντιστοιχεί σε πρόσθετα μετρήσιμα αποτελέσματα και παραδοτέα. Οι προτεινόμενες πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και περιλαμβάνονται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές «Οδηγίες για Πρόσθετες Δράσεις» και με τους στόχους του επιχορηγούμενου έργου, όπως αυτοί καθορίζονται στη σύμβαση επιχορήγησης έργου.

Για κάθε ήδη υλοποιούμενο έργο μπορεί να υποβληθεί μόνο μία πρόταση πρόσθετων δράσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@activecitizensfund.gr, με τίτλο: «Πρόσθετες δράσεις», συμπληρώνοντας και επισυνάπτοντας συμπληρωμένα τα παρακάτω:

  1. Eντυπο της αίτησης (λήψη από αρχεία / downloads)
  2. Αρχείο προϋπολογισμού (λήψη από αρχεία / downloads)

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για πρόσθετες δράσεις λήγει την 31η Μάϊου στις 17:00 (EEST). Μόνο πλήρεις αιτήσεις θα ληφθούν υπόψιν προς αξιολόγηση.