Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €15 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Το πρόγραμμα στο σύνολό του, περιλαμβάνει επτά (7) ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, ως εξής:

1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
4. Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
6. Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
7. Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Όλες οι ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα πρόκειται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (Capacity Building), οι οποίες διοργανώνονται από τον διαχειριστή επιχορήγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Τέλος, το πρόγραμμα Active Citizens Fund ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα συνολικά.