Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από το ΝΠΙΔ «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» με την ιδιότητά του ως Διαχειριστή Επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Active Citizens Fund” στην Ελλάδα

[σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων(«ΓΚΠΔ»)]

Ι. Εισαγωγή

1.- Το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΓΧΜ) της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), ως Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχει αναλάβει τη Διαχείριση του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2014 – 2021 (European Economic Area Grants – EEA Grants 2014 – 2021), που χρηματοδοτείται από τις ακόλουθες Δωρήτριες Χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

2.- Το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund» (ACF) στην Ελλάδα, το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται χάριν συντομίας και ως «Πρόγραμμα», έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων. Το Πρόγραμμα επιδιώκει να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών, να επιχορηγήσει επιλέξιμες για την υλοποίηση Έργων Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), να διαμορφώσει θετικό περιβάλλον για τον τομέα των ΜΚΟ, να ενδυναμώσει τις ικανότητες και τις δομές τους και να αυξήσει τη συμβολή τους στην κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

3.- Το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΓΧΜ), το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται χάριν συντομίας και ως «Γραφείο ΧΜ» ή απλώς ως «ΓΧΜ», ενεργώντας ως Διαχειριστής του Προγράμματος στην Ελλάδα, έχει συμβληθεί με το «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ», το οποίο ενεργεί σε συνεργασία – κοινοπραξία με το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης, με σκοπό την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος (Σύμβαση Υλοποίησης του Προγράμματος ΜΚΟ – Programme Implementation Agreement). Το «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» ενεργεί ως κύριο μέλος και εκπρόσωπος της ως άνω κοινοπραξίας.

4.- Με το παρόν έντυπο το «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» ενημερώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του ΓΚΠΔ, τα φυσικά πρόσωπα – υποκείμενα δεδομένων ότι, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως Διαχειριστής Επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μελών των φορέων υλοποίησης έργων και των εταίρων τους, των υπεργολάβων, των υπαλλήλων και εν γένει συνεργατών των φορέων υλοποίησης έργων ή/και των εταίρων τους,  των ωφελούμενων από τα έργα, των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή των επιφορτισμένων με τη δικαστική συμπαράσταση των ωφελούμενων και εν γένει εκείνων των φυσικών προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αξιολόγηση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος.                                   

ΙΙ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας

1.- Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σε έγχαρτη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή. Πιο αναλυτικά, στην έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διόρθωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2.- Το Κοινωφελές Ίδρυμα – ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» (εφεξής το «ΙΔΡΥΜΑ»), είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας από κοινού με το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITY NOW» («από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του ΓΚΠΔ).

3.- Τα στοιχεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, το οποίο έχει οριστεί ως σημείο επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα – υποκείμενα των δεδομένων, είναι τα εξής:

 • Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Μουρούζη αριθ. 14, Τ.Κ. 10674
 • Τηλ.: 2103237973
 • E-mail: info@bodossaki.gr

ΙΙI. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΚΔΠ (ΕΕ) 2016/679, στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εντάσσεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να αποκαλυφθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, στα ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντάσσονται όσα αφορούν την υγεία, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,τα γενετικά και  βιομετρικά δεδομένα που οδηγούν στην αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, τα δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

2.- Το ΙΔΡΥΜΑ κατ’ αρχήν συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται:

 • δεδομένα ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, κλπ.),
 • δεδομένα νομιμοποίησης (όπως εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια, κλπ.),
 • στοιχεία – επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ.),
 • δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης (όπως επάγγελμα, εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη, κλπ.),
 • δεδομένα επαγγελματικής δραστηριότητας (έναρξη, διακοπή και δραστηριότητες ατομικής επιχείρησης, έσοδα, δαπάνες, κλπ.),
 • τραπεζικά δεδομένα (IBAN, ποσά τόκων καταθέσεων, υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών),
 • δεδομένα εικόνας και ήχου (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό που συλλέγεται στο πλαίσιο των υλοποιούμενων δράσεων των έργων).

3.- Περαιτέρω, το ΙΔΡΥΜΑ ενδέχεται να συλλέξει και εν γένει επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών και ειδικότερα  δεδομένα που αφορούν στην υγεία, στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, στη σεξουαλική ζωή ή/και στο γενετήσιο προσανατολισμό.

ΙΙΙ. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.– Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ΙΔΡΥΜΑ με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Active Citizens Fund” στην Ελλάδα είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος.

2.- Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης, διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράμματος, το ΙΔΡΥΜΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για:

 1. να αξιολογεί τις αιτήσεις επιχορήγησης υποψήφιων φορέων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος,
 2. να γνωστοποιεί αποφάσεις έγκρισης υπαγωγής, απόρριψης υπαγωγής ή απένταξης ήδη υπαχθέντων έργων στο Πρόγραμμα,
 3. να εξετάζει τυχόν ενστάσεις κατά πράξεων απόρριψης υπαγωγής στο Πρόγραμμα,
 4. να συνάπτει συμβάσεις επιχορήγησης έργων,
 5. να εποπτεύει, ελέγχει και αξιολογεί την υλοποίηση των έργων, τόσο από απόψεως φυσικού όσο και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης επιχορήγησης,
 6. να εκτελεί συμβάσεις επιχορήγησης και δη να εκταμιεύει την προβλεπόμενη επιχορήγηση,
 7. να προετοιμάζει και εκδίδει εκθέσεις ελέγχου και απολογισμού των έργων, προς υποβολή στο ΓΧΜ,
 8. να εκδίδει και να εφαρμόζει πράξεις οικονομικών διορθώσεων,
 9. να λαμβάνει νόμιμα μέτρα ανάκτησης καταβληθέντων κεφαλαίων επιχορήγησης,
 10. να υλοποιεί δράσεις δημόσιας επικοινωνίας των δράσεων και αποτελεσμάτων των έργων,
 11. να οργανώνει και υλοποιεί «pre-defined projects»,
 12. να λογοδοτεί στο Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΓΧΜ) της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), στις Δωρήτριες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα – οργανισμό, διεθνή ή εθνικό,
 13. να συμμορφώνεται με τις εν γένει νόμιμες υποχρεώσεις του και να θεμελιώνει, ασκεί ή υποστηρίζει νομικές αξιώσεις σχετιζόμενες με το Πρόγραμμα.

ΙV. Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.- Το ΙΔΡΥΜΑ:

 1. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεών του και εν γένει για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του ιδίου αλλά και τρίτων (ΓΧΜ, δωρήτριες Χώρες της ΕΖΕΣ, φορείς υλοποίησης των έργων, εταίροι φορέων υλοποίησης των έργων κλπ), στο πλαίσιο της ανάπτυξης, διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράμματος [άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679],
 2. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του με έννομες υποχρεώσεις του [άρθρο 6 παρ. 1γ του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679], όπως φορολογικές, διοικητικές κλπ., σχετιζόμενες με την ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος,
 3. εάν τα προς επεξεργασία προσωπικά δεδομένα εμπίπτουν σε κάποια εκ των ειδικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, αφού λάβει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεση των Υποκειμένων, των γονέων, ασκούντων τη γονική μέριμνα ή των δικαστικών συμπαραστατών αυτών, κατά περίπτωση [άρθρο 6 παρ. 1α, 7 και 9 παρ. 2α  του ΓΚΠΔ], εκτός εάν τα ειδικά δεδομένα είναι απαραίτητα, προκειμένου το Ίδρυμα να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές αξιώσεις [άρθρο 9 παρ. 2α του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679],

2.- Σε περίπτωση που το ΙΔΡΥΜΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στηριζόμενο στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας σας πριν από την ανάκληση αυτής[άρθρο 14 παρ. 2 δ του ΓΚΠΔ].

3.- Προκειμένου το ΙΔΡΥΜΑ να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος είναι αναγκαία η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε διαφορετική περίπτωση, το ΙΔΡΥΜΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιχορηγήσει έργα υποψήφιων φορέων υλοποίησης έργων και των εταίρων τους με σκοπό την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων.

 1. V. Πηγές Άντλησης Προσωπικών Δεδομένων

1.- Το ΙΔΡΥΜΑ αντλεί προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από τους (υποψήφιους) φορείς υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφαρμόζοντας αυστηρά μηχανισμούς ασφαλούς διαβίβασης.

2.- Επίσης, στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας των δράσεων και αποτελεσμάτων των έργων, το ΙΔΡΥΜΑ αντλεί προσωπικά δεδομένα (κυρίως φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό) από δημοσίως προσβάσιμες πηγές στις οποίες τα δεδομένα βρίσκονται ήδη αναρτημένα, όπως οι ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης έργων ή/και των εταιρών τους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού, όπου οι φορείς υλοποίησης των έργων ή/και οι εταίροι τους δημοσιεύουν σχετικό υλικό εκ των δράσεων των έργων, κλπ.

VΙ. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

1.- Το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών που επιδιώκει, την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών του, την ικανοποίηση νόμιμων δικαιωμάτων του και σε κάθε περίπτωση κατ’ ελάχιστο έως την 30.04.2028, οπότε θα συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έγκριση από το Γραφείο ΧΜ της τελικής έκθεσης του Προγράμματος.

VΙΙ. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

1.- Το ΙΔΡΥΜΑ δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679.

VΙΙΙ. Αποδέκτες των  Προσωπικών σας Δεδομένων

1.- Το ΙΔΡΥΜΑ διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους προαναφερθέντες σκοπούς και αποκαλύπτονται αποκλειστικά και μόνο στα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που είναι αναγκαίο.

2.- Συγκεκριμένα, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν τα αρμόδια τμήματα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ τα οποία είναι επιφορτισμένα με την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος, την εκπλήρωση σχετιζόμενων με το Πρόγραμμα νόμιμων υποχρεώσεων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και την ικανοποίηση σχετιζόμενων με το Πρόγραμμα νόμιμων δικαιωμάτων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, όπως η Δ/νση Προγραμμάτων και Δωρεών, η Δ/νση Οικονομικού, η Νομική Υπηρεσία, η Δ/νση Διοικητικού κλπ.

3.- Το διοικητικό προσωπικό των αρμοδίων τμημάτων που εμπλέκεται στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και αποκτά διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των (εργασιακών) του καθηκόντων.

4.- Επιπροσθέτως, επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες και παρόχους, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες μας και ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως είναι εξωτερικοί – ανεξάρτητοι βαθμολογητές αιτήσεων επιχορήγησης, ελεγκτικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών πληροφορικής, κλπ.

5.- Επίσης για σκοπούς δημόσιας επικοινωνίας των δράσεων και των αποτελεσμάτων των έργων, έρευνας, και μόνο για τις περιπτώσεις που έχετε χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που θα λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες μας, όπως εταιρείες δημοσίων σχέσεων – επικοινωνίας, δημοσκοπήσεων, συμβούλων επικοινωνίας, παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, κλπ., σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

6.- Όλα τα ως άνω αναφερόμενα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, δεσμεύονται συμβατικά, για το ενδεχόμενο διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε αυτά, με ρήτρες εμπιστευτικότητας και αυστηρές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών. Διασφαλίζουμε δε την τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων των εκτελούντων την επεξεργασία, με την πρόβλεψη άσκησης δικαιώματος ελέγχου επ’ αυτών, στο πλαίσιο των συμβατικών μας προβλέψεων.

7.- Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στους εκτελούντες την επεξεργασία, αυτά είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σκοπούμενης νόμιμης επεξεργασίας και σε ουδεμία περίπτωση, σύμφωνα με σχετική συμβατική δέσμευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πέραν του σκοπού της επεξεργασίας, προς ίδιον όφελος του εκτελούντος την επεξεργασία.

8.- Επιπλέον, στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με το νομοθετικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο όπως και σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας, ενδεχομένως και, κατά περίπτωση, θα διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε Εποπτικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου προς εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας.

ΙΧ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ελλάδος

1.- To ΙΔΡΥΜΑ ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και δη ΓΧΜ ή/και σε άλλες υπηρεσίες της ΕΖΕΣ στο πλαίσιο της λογοδοσίας που οφείλει με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Προγράμματος, σύμφωνα πάντοτε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Χ. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

1.- Όπου και με τις προϋποθέσεις που το επιτρέπει το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία που διενεργούμε επ’ αυτών. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε να σας χορηγήσουμε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.
 • Διόρθωσηςτων προσωπικών δεδομένων σας ώστε να είναι πάντα ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα.
 • Διαγραφής(δικαίωμα λήθης) των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, ή όταν δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.
 • Φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας μέσω της απόκτησης αντίγραφου σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου τα δεδομένα να επαναχρησιμοποιηθούν ή να διαβιβασθούν σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και όταν αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον σας. Στην περίπτωση ωστόσο που μπορεί να παρουσιαστούν από το ΙΔΡΥΜΑ αδιάσειστα στοιχεία, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή αν το ΙΔΡΥΜΑ χρειάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, για να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές απαιτήσεις τους, διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την επεξεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει.

2.- Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης/επιστολής/e-mail  στη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αρμόδια για το χειρισμό ζητημάτων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η καταχρηστική άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, ιδίως μέσω αδικαιολογήτως επαναλαμβανόμενων αιτημάτων ή συμπεριφοράς η οποία δύναται να κριθεί κακόπιστη , δύναται να σας επιβαρύνει με το αντίστοιχο κόστος.

3.- Το ΙΔΡΥΜΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη τους, ώστε εντός του χρονικού αυτού διαστήματος είτε να προχωρούμε στην ικανοποίησή του αιτήματός σας, είτε να σας αναφέρουμε τους λόγους που δε μας το επιτρέπουν.

4.- Επαναλαμβάνεται ότι, όπου η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση αυτής.

5.- Επιπροσθέτως έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στη νομική υπηρεσία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ως αρμόδια για το χειρισμό ζητημάτων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6.- Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αναλύονται στην παρούσα ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, με αποστολή σχετικού αιτήματος στη νομική υπηρεσία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, στο e-mail:  legal@bodossaki.gr, στο τηλέφωνο 2103237973, στην ταχυδρομική διεύθυνση οδός Μουρούζη αριθ. 14, Αθήνα, ΤΚ 10674.

ΧΙ. Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας

1.- Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Α.Π.Δ.Π.Χ. (Κηφισίας  1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα) και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

ΧΙΙ. Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα

1.- Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά για το ΙΔΡΥΜΑ.

2.- Το ΙΔΡΥΜΑ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Το ΙΔΡΥΜΑ δύναται να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έκδοση Νοεμβρίου 2022), σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η επικαιροποιημένη/συμπληρωμένη έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο www.activecitizensfund.gr.