ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Με τον όρο πρωτοβουλίες διμερών σχέσεων εννοούμε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Νορβηγία) και ανταποκρίνονται στους ευρύτερους σκοπούς του Προγράμματος «Active Citizens Fund». Πιο συγκεκριμένα, δράσεις που προωθούν τη διασύνδεση, την ανταλλαγή εμπειριών, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη μετάδοση γνώσης, τεχνολογίας και καλών πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ από την Ελλάδα και φορέων από τις δωρήτριες χώρες θεωρούνται πρωτοβουλίες διμερών σχέσεων. Μια ενδεικτική λίστα δράσεων για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων βρίσκεται στην ενότητα 3.2 των «Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων».

Για να είναι επιλέξιμη η αίτηση για διμερή πρωτοβουλία θα πρέπει να συμμετέχει στην πρωτοβουλία τουλάχιστον ένας φορέας από τις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν ή Νορβηγία), ο οποίος να μπορεί να συνδράμει στην επίτευξη του σκοπού της προτεινόμενης πρωτοβουλίας.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτημα για πρωτοβουλία διμερών σχέσεων είναι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα και φορείς από τις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Δείτε αναλυτικά την ενότητα 2.2.1. των «Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων».

Δεν υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσό το οποίο μπορείτε να αιτηθείτε για την διμερή πρωτοβουλία που επιθυμείτε να υλοποιήσετε. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να επιχορηγηθείτε είναι 6.000 ευρώ ανά πρωτοβουλία.

Μια βάση δεδομένων για αναζήτηση πιθανών εταίρων (https://ngonorway.org/partners/) έχει δημιουργηθεί από τη Norwegian Helsinki Committee. Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε κάποιο εταίρο από τη Νορβηγία σας προτείνουμε να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων, προσθέτοντας μια σύντομη περιγραφή σχετικά με την οργάνωσή σας και να αναζητήσετε μέσω της βάσης πιθανούς εταίρους μεταξύ ενδιαφερομένων νορβηγικών φορέων, ΜΚΟ, δήμων, εταιρειών, κλπ. Για αναζήτηση φορέων από την Ισλανδία μπορείτε να απευθυνθείτε στο φορέα Icelandic Human Rights Centre (http://www.humanrights.is/en).

Οι διμερείς πρωτοβουλίες θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μορφή συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον ενός φορέα από την Ελλάδα και ενός φορέα από τις δωρήτριες χώρες (όπου ο ένας είναι ο υποψήφιος – φορέας υλοποίησης και ο άλλος ο εταίρος της διμερούς πρωτοβουλίας). Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εμπορικός ή μη, είτε μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει νομική υπόσταση στις δωρήτριες χώρες είναι επιλέξιμος φορέας ή εταίρος για τον σκοπό της επιχορήγησης διμερών σχέσεων.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το Έντυπο Αίτησης και την Φόρμα Προϋπολογισμού και αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα όπως ορίζονται στην ενότητα 11 των «Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Emailbilateral@activecitizensfund.gr

Θέμα μηνύματος: Υποβολή Αίτησης Διμερούς Πρωτοβουλίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα Πανεπιστήμια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και χρηματοδοτούνται από αυτό. Επομένως δεν είναι ανεξάρτητα από την κρατική διοίκηση και για τον λόγο αυτό δεν είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης. Είναι, όμως, επιλέξιμοι εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.»

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ. χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow.

Το Πρόγραμμα έχει τα παρακάτω προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 1. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
 2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
 3. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 4. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
 5. Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών

Οι ελληνικές ΜΚΟ μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση, ανταποκρινόμενες στις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
 2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
 4. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
 6.  Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Σημείωση: Ξεχωριστό ποσό διατίθεται για την επιχορήγηση δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών των δωρητριών χωρών. 

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, παρακαλώ δείτε την ενότητα 2.2.1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Η ενδεικτική λίστα των επιλέξιμων δράσεων βρίσκεται στην ενότητα 3.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις για επιχορήγηση γίνονται δεκτές εντός των προθεσμιών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ημερομηνία Δημοσίευσης Πρόσκλησης Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων 21 Φεβρουαρίου 2019 21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών  

21 Φεβρουαρίου 2019

21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020

 

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ελληνική γλώσσα. ΜΟΝΟ για τη διευκόλυνση των υποψήφιων αλλοδαπών εταίρων των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, η αίτηση διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τα υποστηρικτικά έγγραφα του αλλοδαπού εταίρου θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Η υποβολή ερωτήσεων γίνεται μόνο μέσω email στον εκάστοτε υπεύθυνο Διαχειριστή της πρόσκλησης που σας ενδιαφέρει. Για λόγους διαφάνειας, οι απαντήσεις στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις θα αναρτώνται τακτικά στο site του Προγράμματος. Δεν θα παρέχονται κατ’ ιδίαν απαντήσεις.

Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντιστοιχεί σε ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος και σε συγκεκριμένους δείκτες. Έτσι, κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ξεχωριστή, έχει διαφορετικό σκοπό, προσανατολισμό και προτεραιότητες από τις άλλες. Συνεπώς, κάθε αίτηση έργου που υποβάλλεται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε πρόσκλησης.

Για να επιλέξετε την κατάλληλη πρόσκληση θα πρέπει να διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης και την ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, όπου περιγράφονται οι ενδεικτικές δράσεις και τα παραδοτέα των έργων της κάθε πρόσκλησης.

Νομικές εκκρεμότητες είναι οι εξώδικες ή επίδικες (δικαστικές) ή δικαστικώς κριθείσες εκκρεμότητες πάσης φύσεως (αστικές, διοικητικές – φορολογικές, ποινικές κ.α.) και ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Εκκρεμότητες σχετικές με την υπόσταση ή την εκπροσώπηση των ΜΚΟ.
 • Εκκρεμείς υποχρεώσεις/οφειλές έναντι τρίτων.
 • Εκκρεμείς απαιτήσεις/αξιώσεις κατά τρίτων.
 • Δικαστικές αποφάσεις/Αναγκαστικές εκτελέσεις/Κατασχέσεις σε βάρος της ΜΚΟ.
 • Περιουσιακά βάρη.
 • Εκκρεμείς Μηνύσεις/Ποινικές διώξεις σε βάρος της διοίκησης της ΜΚΟ σχετικές με τη δραστηριότητά της

Σε περίπτωση που δεν έχετε νομικές εκκρεμότητες, μία Υπεύθυνη Δήλωση κατ’ αρχήν μας καλύπτει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική εκκρεμότητα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εταίροι, παρακαλούμε να διατηρήσετε την σχετική ενότητα της αίτησης χωρίς να την συμπληρώσετε.

Η πνευματική ιδιοκτησία που παράγεται από την υλοποίηση κάποιου έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Active Citizens Fund» παραμένει στον φορέα υλοποίησης και μετά το τέλος του έργου. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος (Ίδρυμα Μποδοσάκη και Αλληλεγγύη SolidarityNow) και ο Διαχειριστής του Προγράμματος (Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) F.M.O.) δικαιούνται να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται δωρεάν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα του έργου.

Αν ο οργανισμός δεν ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές δεν θα προσκομιστεί η έκθεσή τους. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.

Το πλάνο επικοινωνίας της επιχορήγησης δεν αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εμπίπτουν στις κυρίως δράσεις ενός έργου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης έργου θα επικοινωνήσει στα μέσα ενημέρωσης ή/και τα κοινωνικά δίκτυα την επιχορήγηση που έχει λάβει από το Πρόγραμμα.

Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται με γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 και με διάστιχο 1,5.

Το βασικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι καλό να το γνωρίζετε εξαρχής και να συμπεριλάβετε τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία του στο Έντυπο Αίτησης. Αυτό ισχύει και για τους εταίρους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη/τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιλογή του προσωπικού. Ισχύει η εργατική νομοθεσία. Δεν υπάρχει περιορισμός για το προσωπικό που θα επιλεγεί, μπορεί να εργαζόταν και στο παρελθόν στον φορέα ή να εργάζεται και σήμερα. Σε περίπτωση που αλλάξει η βασική ομάδα του έργου που δηλώνετε με την αίτησή σας, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως τον Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία.

Στον κατάλογο προσωπικού πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα των βασικών συντελεστών, που θα εργασθούν για την υλοποίηση του έργου. Τα βιογραφικά αυτών θα πρέπει να υποβληθούν ως παραρτήματα. Εφόσον στους βασικούς συντελεστές περιλαμβάνονται και εθελοντές, θα πρέπει να υποβληθούν τα ονόματα και βιογραφικά τους σημειώματα.

Μία ΜΚΟ που, πέραν των κεντρικών γραφείων, έχει και παραρτήματα εξακολουθεί να αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο, το οποίο και μόνον μπορεί να υποβάλει αίτηση.
Αν υπάρχουν κεντρικές και περιφερειακές οργανώσεις με χωριστές νομικές προσωπικότητες και άρα ΑΦΜ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Οι άτυπες ομάδες δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, είναι όμως επιλέξιμές ως εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.

Η νομική μορφή κάθε φορέα υλοποίησης προκύπτει από το καταστατικό / οργανισμό του και η εκπροσώπησή του από το ίδιο και από τις Καρτέλες Στοιχείων Μητρώου – Νομικού Προσώπου και Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το TaxisNet. Δεν απαιτείται και δεν αρκεί υπεύθυνη δήλωση.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Μία αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δράσεις. Κάθε δράση του έργου θα πρέπει να είναι επιλέξιμη, συμβάλλοντας στους στόχους του Προγράμματος (βλ. ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους). Σε περίπτωση περισσοτέρων επιλέξιμων δράσεων αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και συνάφεια, ως επιμέρους δράσεις του ίδιου έργου.

Τα έργα αξιολογούνται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλουν οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης και περιέχουν τις δράσεις και τον προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου, και οι συμβάσεις καταρτίζονται αντιστοίχως με βάση το περιεχόμενο των αιτήσεων. Μονάχα κατ’ εξαίρεση και εντός του συνολικού προϋπολογισμού, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ή προστεθεί δράση στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβασης ή κατά την υλοποίηση του έργου. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί επισήμως από τον φορέα υλοποίησης και να αιτιολογείται.

Η δημιουργία/ αναβάθμιση ιστοσελίδας για τις ανάγκες του έργου είναι επιλέξιμη δράση.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια ή να αποτελούν αυτοτελές τμήμα των γενικότερων έργων – δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 5 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι δράσεις ενός έργου μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά τη λήξη της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Πλην, όμως, οι επιχορηγούμενες από το Πρόγραμμα δράσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση έργου, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2024.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Επιπλέον παραδοτέα μπορούν να προστεθούν υπό προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3.1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα παραδοτέο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν δείκτη παραδοτέου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Για τις ΑΜΚΕ δεν προβλέπεται εκ του νόμου η ύπαρξη ΔΣ ως διοικητικού οργάνου. Η εκλογή ΔΣ είναι στην ευχέρεια των εταίρων της εκάστοτε ΑΜΚΕ. Συνεπώς η μη ύπαρξη ΔΣ δεν συνιστά λόγο μη επιλεξιμότητας / αποκλεισμού του Οργανισμού.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019 στις 12.00 μ.μ. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η συνηγορία και ο εποπτικός ρόλος με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στις θεματικές που καλύπτονται από την πρόσκληση. Ωστόσο, το κάθε προτεινόμενο έργο θα πρέπει να εμπίπτει στα παραδοτέα που έχουν καθοριστεί για την συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

CAPACITY BUILDING

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 4.β των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι δράσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για μεσαία και μεγάλα έργα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 4α των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται στην σύμβαση έργου. Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών θα ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και την απόσβεσή του αναγράφονται στην ενότητα 9.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών αναγράφονται στην ενότητα 9.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν είναι ανακτήσιμη από άλλη δραστηριότητα της ΜΚΟ. Για να είναι επιλέξιμη δαπάνη, θα πρέπει να προσκομίζεται: α. βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι η ΜΚΟ δεν υπάγεται για καμία δραστηριότητά της σε καθεστώς ΦΠΑ ούτε έχει υποβάλλει έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ ή β. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες δηλώσεις.

Για να αναγνωριστεί ως προσωπικό, ο παρέχων (φυσικό πρόσωπο) τις υπηρεσίες του στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Να απασχολείται στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο και υπό τις οδηγίες του για τις ανάγκες του επιχορηγούμενου έργου.
Β) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να αποφασίζεται, σχεδιάζεται και εποπτεύεται από τον φορέα ή τον εταίρο.
Γ) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να ανήκει στον φορέα ή στον εταίρο.
Δ ) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να παρέχεται στον φορέα ή στον εταίρο και στον τόπο υλοποίησης του έργου του φορέα ή του εταίρου.
E) Η αμοιβή των προσώπων αυτών να είναι ανάλογη με τις αμοιβές των υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και για την ίδια απασχόληση του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης παρέχει σε παράρτημα των Οδηγιών προς Υποψηφίους πίνακα με προτεινόμενα μισθολογικά κόστη, για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων που θα απασχοληθούν από τους φορείς υλοποίησης έργου. Τυπικό όριο δεν υπάρχει, όμως το κόστος προσωπικού, όπως και τα υπόλοιπα κόστη, αξιολογούνται βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης 7.2,  σχέση κόστους απόδοσης (value for money), της ενότητας 13.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Σε περίπτωση που για την κάλυψη δαπανών δράσεων του έργου χρειάζεται η προσκόμιση προσφορών, αυτές ιδανικό θα ήταν  να έχουν ληφθεί από το στάδιο υποβολής της αίτησης, ώστε να είναι πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός του έργου. Παρακαλούμε να μην υποβάλετε τις προσφορές μαζί με την αίτηση. Οι προσφορές, ανάλογα με το ύψος των δαπανών, ενδέχεται να πρέπει να προσκομιστούν με τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις.

Η μεταφορά των ωφελούμενων από το έργο μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη και να ενταχθεί στην κατηγορία των λοιπών άμεσων δαπανών, εφόσον έχει προβλεφθεί συγκεκριμένα ως δράση και έχει ενταχθεί ως δαπάνη στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί.

Εφόσον πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη που θα αμειφθεί, το κόστος αμοιβής του εντάσσεται στις υπεργολαβίες, με απαραίτητη την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία – σύμβαση για τη συνεργασία και σαφή προσδιορισμό του έργου που του ανατίθεται. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαδικασία επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη, αφού από  το ύψος της αμοιβής του ενδέχεται να προκύπτει ανάγκη για την υποβολή προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού κ.λπ.

Η καταβολή επιδόματος στους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχει ενταχθεί σε κάποια δράση, η οποία αναφέρεται στην αίτηση και στον προϋπολογισμό και θα τύχει εγκρίσεως. Ανώτατο όριο δεν υπάρχει, ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο η αξία της ώρας του επιδόματος να μην ξεπερνά το ανώτατο ποσό, που το Πρόγραμμά μας ορίζει για την εθελοντική εργασία, δηλαδή τα 7,5 ευρώ ανά ώρα.

Νομικό πρόσωπο που έχει συμβουλευτικό ρόλο στο έργο αποζημιώνεται με τιμολόγιο, αρκεί να υπάρχει και υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς επίσης η δαπάνη αυτή να είναι προϋπολογισμένη και εγκεκριμένη.

Εφόσον ο 13ος και 14ος μισθός έχουν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου και ο προϋπολογισμός εγκριθεί, το Πρόγραμμα τους καλύπτει.

Η συνεισφορά σε είδος και χρήμα (ίδια συμμετοχή κατ’ ελάχιστο 10% της επιχορήγησης) μπορεί να επιμερισθεί μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου. Ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ του εταίρου και του φορέα υλοποίησης και θα πρέπει να αναφέρεται στη μεταξύ τους σύμβαση.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καλεσμένων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του φορέα υλοποίησης ή των εταίρων, από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από άλλες χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν να ενταχθούν στις άμεσες δαπάνες, εφόσον συνδέονται άμεσα με το έργο. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να περιγράφονται στην αίτηση.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ακριβές κόστος εισιτηρίων μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό, μπορείτε να δηλώσετε ένα ενδεικτικό κόστος στη φόρμα του προϋπολογισμού, το οποίο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια όπως αυτά έχουν τεθεί στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Για περιπτώσεις προμηθειών έως 4.999 ευρώ δεν απαιτείται διαγωνισμός. Για την ανάθεση προμηθειών ποσού από 5.000 έως 20.000 ευρώ απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον προμηθευτών για την υποβολή προσφορών. Για προμήθειες από 20.001 € έως 60.000 €  πρέπει να γίνεται συνοπτικός διαγωνισμός. Για προμήθειες άνω των 60.000 € πρέπει να διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός.

Δράσεις ενός έργου που υλοποιούνται εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, αλλά εντός Ελλάδας καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Τα όρια (ανώτατα ποσά) κάλυψης των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση δράσεων ενός έργου εντός Ελλάδας, αλλά εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, καθορίζονται στο Παράρτημα 1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, οι συμβάσεις μεταξύ των φορέων υλοποίησης και του Διαχειριστή της Επιχορήγησης προβλέπεται να υπογραφούν εντός του φθινοπώρου του 2019. Η προκαταβολή των έργων καταβάλλεται, κατά κανόνα, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή την ενδεχομένως μεταγενέστερη έναρξη υλοποίησης του έργου.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρημάτων ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή διαχειριστική επάρκεια του (υποψήφιου) φορέα υλοποίησης ή εταίρου αυτού.

Η ολική ή μερική επιχορήγηση έργου, που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα, από τρίτη πηγή απαγορεύεται. Μόνον η συνεισφορά του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου του μπορεί να καλυφθεί από το προϊόν άλλης πηγή χρηματοδότησης.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα δεν καλύπτει το 100% του έργου. Καλύπτει μέχρι ποσοστό 90% του επιλέξιμου κόστους (ή επιλέξιμων δαπανών) του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων” (capacity building component) του έργου. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσοστό τουλάχιστον 10% είτε με χρήματα, είτε με εισφορά σε είδος, με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.  Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, με εξαίρεση  τα μικρά έργα, στα οποία η συνεισφορά σε είδος μπορεί να φτάσει το 100%.

Εξαίρεση αποτελούν οι διμερείς πρωτοβουλίες, όπου καλύπτεται έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι χρηματικές δωρεές προς τον φορέα υλοποίησης καταχωρούνται στη φόρμα προϋπολογισμού ως συγχρηματοδότηση σε χρήμα.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί δράση, η οποία έχει ξεκινήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης έργου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση επιτυχίας της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε άλλους φορείς για χορηγία υπηρεσιών ή/και υλικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο έργο του φορέα υλοποίησης ή/και των εταίρων. Κάθε έργο θα πρέπει να επικοινωνείται ως επιχορηγούμενο από το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund». Ο Διαχειριστής της Επιχορήγησης, θα ήθελε να γνωρίζει από πριν τις άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όσον αφορά την επικοινωνία των άλλων πηγών χρηματοδότησης, θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς ότι αυτή αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο έργο του φορέα υλοποίησης ή/και των εταίρων.

Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος της εθελοντικής εργασίας ανά ώρα θα ορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της εργασίας που θα παραδίδεται.  Οι τιμές μονάδας θα είναι σύμφωνες με τον συνήθη μισθό για αντίστοιχη εργασία και θα κυμαίνονται μεταξύ 4,00 ευρώ/ώρα (κατώτατος μισθός στην Ελλάδα – € 650)  και 7,5 ευρώ/ώρα (μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανόμενης της ασφαλιστικής συνεισφοράς του εργοδότη Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, με εξαίρεση  τα μικρά έργα, στα οποία η συνεισφορά σε είδος μπορεί να φτάσει το 100%.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ως φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ΕΝΑ νομικό πρόσωπο. Αν το δίκτυο έχει νομική μορφή, νομική υπόσταση και ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει το ίδιο, διαφορετικά μια ΜΚΟ μπορεί να υποβάλει την αίτηση ως φορέας υλοποίησης και οι υπόλοιποι να συμμετέχουν ως εταίροι.

Ο εταίρος του φορέα υλοποίησης έργου μπορεί να έχει έδρα (α) σε Δωρήτρια χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), (β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ, (γ) χώρα εκτός ΕΟΧ αλλά με κοινό σύνορο την Ελλάδα (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) ή (δ) σε άλλο κράτος, εφόσον πρόκειται για διεθνή οργανισμό, ο οποίος δύναται να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.
Δεν μπορεί να προστεθεί εταίρος, αφού έχει γίνει η αίτηση άρα ούτε κατά τη διάρκεια του έργου. Η ύπαρξη εταίρου, καθώς και η συμβολή του, θα πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται στην αρχική αίτηση.

Ένας φορέας υλοποίησης έργου μπορεί να έχει μόνον επιστημονικό εταίρο, ο οποίος θα παρέχει μόνο συμβουλευτική βοήθεια, εφόσον αιτιολογείται σαφώς η συμβολή του στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Η επιχορήγηση αφορά στο σύνολο του έργου, δηλαδή στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν τόσο από τον φορέα υλοποίησης έργου όσο και από τον/τους εταίρο/ους του. Η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται από έναν εταίρο του φορέα υλοποίησης έργου υπόκειται στους ίδιους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τον φορέα υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα στη σύμβαση συνεργασίας ποιες δαπάνες αντιστοιχούν στον φορέα υλοποίησης και ποιες στον εταίρο.

Δεν υπάρχει όριο στο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει ο εταίρος.

Η συνεισφορά του εταίρου μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του που θα απασχοληθεί στο έργο, ανάλογα με τις προβλέψεις της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης έργου και του εταίρου.

Καταρχήν απαιτείται χωριστή σύμβαση συνεργασίας του φορέα υλοποίησης με κάθε εταίρο του. Πολυμερής σύμβαση συνεργασίας μπορεί να γίνει αποδεκτή, αν τούτο επιβάλλεται από την φύση του έργου και την αλληλεξάρτηση των υπηρεσιών κάθε εταίρου στις επιμέρους δράσεις του έργου.

Η σύμβαση υλοποίησης έργου θα υπογραφεί μόνον μεταξύ του Ιδρύματος και του φορέα υλοποίησης έργου. Ο φορέας θα πρέπει να έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με τον κάθε εταίρο του. Οι πληρωμές θα γίνονται προς τον φορέα υλοποίησης έργου και αυτός αναλαμβάνει όλες τις πτυχές της συνεργασίας με τους εταίρους.

Στο site του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα της σύμβασης συνεργασίας, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (ενότητα 8) ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται, εφόσον έχουν προβλεφθεί και υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, δείτε την ενότητα 9 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι δαπάνες ταξιδίων, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης των εργαζομένων των αλλοδαπών εταίρων καλύπτονται, εφόσον έχουν προβλεφθεί και προϋπολογιστεί, και εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών. Αυτές οι δαπάνες πρέπει να είναι εντός των ορίων δαπανών ταξιδιών, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης, που μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους (Παράρτημα 1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, δείτε την ενότητα 9 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι μεταφράσεις εγγράφων, για παράδειγμα από τα Νορβηγικά στα αγγλικά (ή τα ελληνικά) είναι απαραίτητες, χωρίς να απαιτείται να είναι επίσημες. To κόστος των μεταφράσεων το επωμίζεται ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης ή/και ο εταίρος του, ανάλογα με τη μεταξύ τους συνεννόηση.

Η προηγούμενη δράση των εταίρων θα πρέπει να αναφέρεται στην σχετική ενότητα (3.3.9) του εντύπου της αίτησης.

Ένας διεθνής οργανισμός είναι ένας οργανισμός που έχει δημιουργηθεί βάσει συνθήκης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών και αποσκοπεί στη συνεργασία για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Παραδείγματα διεθνής οργανισμών είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Οι διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν αποτελούν διεθνείς οργανισμούς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που δεν έχετε διαθέσιμο προς υποβολή κάποιο δικαιολογητικό εσείς ή ο (αλλοδαπός) εταίρος σας, μπορείτε να καταθέσετε μια υπεύθυνη δήλωση που να εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν έχετε το απαιτούμενο έγγραφο.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε απλά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης σκανάρονται τα δικαιολογητικά και ο Διαχειριστής Επιχορήγησης επιφυλάσσεται να ζητήσει επίδειξη των πρωτοτύπων.

Η φόρμα του προϋπολογισμού αποτυπώνει το σύνολο των δαπανών του έργου, με διάκριση μεταξύ δαπανών που αφορούν στον φορέα υλοποίησης και στον εταίρο του. Ο καταμερισμός των δαπανών μεταξύ φορέα υλοποίησης και εταίρου θα πρέπει να εμφανίζεται και στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου.

Τα ποσά που εμφανίζονται στη φόρμα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Έτσι, δεν χρειάζεται ξεχωριστή στήλη για την αποτύπωσή του.

Το καταστατικό  και τα συστατικά έγγραφα με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ μπορούν να είναι σε αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή και σε απλά αντίγραφα.

Τα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση είναι αποκλειστικά η αίτηση, τα απαιτούμενα παραρτήματα και τα δικαιολογητικά. Ο,τιδήποτε άλλο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Οι προϋπολογισμοί που ζητούνται είναι αυτοί του 2018 και του 2019, δηλαδή ο προϋπολογισμός που είχατε συντάξει το 2017 και αφορούσε τον οικονομικό σας προγραμματισμό για το 2018 και, αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που συντάσσεται κατά το 2018 και αφορά τον οικονομικό σας προγραμματισμό  για το επόμενο έτος (2019).

Οι οικονομικοί απολογισμοί που ζητούνται είναι για τα έτη 2017 και 2018. Εφόσον μέχρι την υποβολή της αίτησής σας, δεν έχετε οριστικοποιήσει τον απολογισμό για το 2018, μπορείτε να μας στείλετε τους απολογισμούς για τα έτη 2016 και 2017 και να σημειώσετε σε υπεύθυνη δήλωση τον λόγο που δεν μπορείτε να προσκομίσετε τον απολογισμό του τρέχοντος έτους.

Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα δεν χρειάζεται να αναφέρουν συγκεκριμένη αιτιολογία έκδοσης.

Εάν ο φορέας σας έχει βιβλία Β κατηγορίας και δεν συντάσσετε ισολογισμούς αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η μη υποχρέωση του φορέα σας προς σύνταξη ισολογισμού. Επίσης, αντί ισολογισμού μπορείτε να μας προσκομίσετε τους αντίστοιχους απολογισμούς από το βιβλίο εσόδων – εξόδων του φορέα σας (αν υπάρχουν).