ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.

Το ποσό των 80.000 ευρώ είναι το συνολικό κατώτατο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να δοθεί σε κάθε μία οργάνωση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που ο μέσος όρος του συνολικού κύκλου εργασιών τους (συνολικά ετήσια έσοδα) των τριών τελευταίων ετών, ήτοι 2018, 2019 και 2020 ισούται με τουλάχιστον 300.000 €. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας για το 2018 έχει κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 500.000 ευρώ και για το 2020 έχει 400.000 ευρώ, είναι επιλέξιμος.   Αν κάποιος φορέας, για το 2018 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 200.000 ευρώ και για το 2020 έχει 300.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμος.  Αν ο φορέας δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι επιλέξιμος.

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Στην 7η πρόσκληση «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ» του Προγράμματος Active citizens fund, δεν προβλέπεται η ύπαρξη εταίρου. Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων είναι οι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα (αυτοτελή νομικά πρόσωπα), οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό: «Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ». Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν κατά μέσο όρο  ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα)  τουλάχιστον  300.000,00 ευρώ, και για τα τρία έτη. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας για το 2018 έχει κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 500.000 ευρώ και για το 2020 έχει 400.000 ευρώ, είναι επιλέξιμος.

Αν κάποιος φορέας, για το 2018 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 200.000 ευρώ και για το 2020 έχει 300.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμος.  Αν ο φορέας δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι επιλέξιμος.

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.

Το ποσό των 80.000 ευρώ είναι το συνολικό κατώτατο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να δοθεί σε κάθε μία οργάνωση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά συμμετέχοντας ως φορέας υλοποίησης.

Η έκθεση εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή της τελικής πληρωμής του επιχορηγούμενου έργου.  Πιο συγκεκριμένα, η τελική πληρωμή της επιχορήγησης του έργου θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωσή του και αφού προσκομιστεί από τον φορέα υλοποίησης έκθεση εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου «προσυμφωνημένων διαδικασιών». Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 14.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει για τα έτη 2018, 2019 και 2020 να έχουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον σε 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα αθροίσετε το ποσό του κάθε έτους και, έπειτα, θα υπολογίσετε τον μέσο όρο των ποσών αυτών των τριών ετών. Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Το πολυετές στρατηγικό πλάνο/ πλάνο εργασιών, όπως και η αίτηση και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο κατάλογος πρέπει να συμπληρωθεί για τα βασικά στελέχη που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών, συνοδευόμενος από τα βιογραφικά σημειώματα τους, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά. (Η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ανώτατο αριθμό των δέκα στελεχών η οποία θα ληφθεί υπόψιν στην αξιολόγηση της πρότασης.  Δεν υπάρχει ωστόσο περιορισμός στον αριθμό των στελεχών που μπορούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών.)

Το στρατηγικό πλάνο θα πρέπει να είναι πολυετές, και να αναφέρεται τουλάχιστον σε μία τριετία.

Ο τίτλος χρειάζεται για επικοινωνιακούς σκοπούς, σε περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης λάβει τη χρηματοδότηση. O τίτλος θα πρέπει να συνοψίζει τις βασικότερες από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσετε.

Το επιχειρησιακό πλάνο μπορεί να είναι μέρος του στρατηγικού πλάνου. Μπορείτε να το αποστείλετε αν το διαθέτετε, αρκεί όμως να έχετε στείλει οπωσδήποτε και το πολυετές στρατηγικό σας πλάνο/πλάνο εργασιών.

Το στρατηγικό πλάνο μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα, αρκεί να είναι πολυετές και να καλύπτει το διάστημα της αιτούμενης επιχορήγησης. Για παράδειγμα, μπορεί το στρατηγικό σας πλάνο να καλύπτει την τριετία 2021,2022 και 2023.

Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλει υπογεγραμμένη και σφραγισμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται ο υποψήφιος να υποβάλει τα σχετικά οικονομικά έγγραφα.

Πράγματι, στην 7η πρόσκληση, οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης δεν καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο προϋπολογισμού. Θα πρέπει να προσδιορίσουν το ύψος του προϋπολογισμού του κύκλου εργασιών τους (συνολικά έσοδα) για το διάστημα υλοποίησης του επιχορηγούμενου έργου, καθώς και να υπολογίσουν το ποσοστό που θα καλύπτει η επιχορήγηση που πρόκειται να λάβουν σε σχέση με τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών τους . Η κοστολόγηση αυτή θα γίνει μέσα στο στρατηγικό πλάνο που θα υποβάλετε.

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Σχετικά με την χρηματοοικονομική αξιολόγηση, από τους αξιολογητές θα ληφθεί υπόψιν αν τα γενικά έξοδα και ο προϋπολογισμός του φορέα είναι αναλογικός και απαραίτητος για την υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών και η σχέση κόστους απόδοσης (value for money) της οργανωσιακής επιχορήγησης, βάσει τους κόστους και του προβλεπόμενου αντικτύπου. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 15.

Ναι, περιγράφετε το κόστος υλοποίησης των δράσεων.

Το κόστος για τον έλεγχο από εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει συμπεριληφθεί στο κόστος της αιτούμενης επιχορήγησης. Αν ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης αναθέτει τον ετήσιο οικονομικό έλεγχό του σε εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή, χωρίς να επιβαρύνει με το κόστος αυτού το έργο, τότε μπορεί να προσκομίσει την έκθεση του τελευταίου έτους υλοποίησης του έργου του εξωτερικού ελεγκτή με την προϋπόθεση ότι στην έκθεση αυτή γίνεται αναφορά στην επιχορήγηση των EEA Grants και ότι η έκθεση έχει υποβληθεί εντός του ορισμένου χρονοδιαγράμματος χωρίς να δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 14.

Όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που καταθέτουν οι φορείς, μπορούν να είναι επιλέξιμες αρκεί να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος ο σκοπός της κάθε δράσης

Προτείνουμε να αναφέρετε τους πιο βασικούς σας εταίρους. Αν το κρίνετε σκόπιμο μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον γραμμές.

Στην 7η πρόσκληση, δεν υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες. Όλες οι δράσεις/δαπάνες οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που καταθέτουν οι φορείς, μπορούν να είναι επιλέξιμες αρκεί να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος ο σκοπός της κάθε δράσης και κατόπιν αξιολόγησης από το διαχειριστή επιχορήγησης.

 

Όσο περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, τόσο πιο πλήρες θα φαίνεται το περιεχόμενό του. Στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα πρέπει οι υποψήφιοι να ορίζουν τους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης της οργάνωσης (π.χ μεγαλύτερη προβολή, αύξηση αριθμού ωφελούμενων, αύξηση αντικτύπου, ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας κτλ). Θα πρέπει να εξηγήσουν αναλυτικά και με σαφήνεια πώς θα επιτύχουν τους στόχους αυτούς και πώς η επίτευξη των στόχων θα οδηγήσει στην καλύτερη λειτουργία της (π.χ. θετικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους, το προσωπικό, τους εθελοντές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κτλ) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της επιχορήγησης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται από ποσοτικούς δείκτες. Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα βρείτε στη σελίδα 34 των «Οδηγιών προς Υποψηφίους».

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον 300.000 ευρώ τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 .  Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει για τα έτη 2018, 2019 και 2020 να έχουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον σε 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα αθροίσετε το ποσό του κάθε έτους και, έπειτα, θα υπολογίσετε τον μέσο όρο των ποσών αυτών των τριών ετών. Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Το πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών του υποψήφιου φορέα υλοποίησης θα πρέπει να καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κρίνετε απαραίτητο να υποβάλετε δύο έγγραφα, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται ως ενιαίο αρχείο PDF.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου και στον προϋπολογισμό αυτού. Όλοι οι εταίροι του έργου πρέπει να μοιράζονται έναν κοινό στόχο και να συνεισφέρουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του έργου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην αίτηση. Ο ρόλος και οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κάθε εταίρου πρέπει να ορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται στην αίτηση. Οι εταίροι του έργου δεν μπορούν να είναι μέλη του φορέα υλοποίησης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων μπορείτε να δείτε στις «Οδηγίες προς υποψηφίους» 2.2.2.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των μεγάλων έργων στη συγκεκριμένη πρόσκληση για την ισότητα των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας είναι 28 μήνες. Δεν προβλέπεται παράταση. Όλα τα έργα που επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Active Citizens Fund θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.

Το πεδίο 4.2. της αίτησης αναφέρει «Ποιοι άλλοι φορείς δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει το προτεινόμενο έργο; Με ποιους τρόπους;». Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να παραθέσετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν της ανάγκη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. Τα στοιχεία που θα παραθέσετε μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ανάλογα και με την τοποθεσία/ίες υλοποίησης του προτεινόμενου έργου.

Όλες οι δράσεις του έργου θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και όχι σε άλλη ξένη χώρα. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Η συνεισφορά του εταίρου και οι προτεινόμενες δράσεις θα αξιολογηθούν.

Το πρόγραμμα ACF ενθαρρύνει τις συνεργασίες. Τα έργα μπορούν όμως να υλοποιηθούν και χωρίς εταίρο. Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης, παράγραφος 13.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους και συγκεκριμένα το κριτήριο «3.1. Ποιότητα των προτεινόμενων συνεργασιών, όπου ισχύει, ή αιτιολόγηση της μη ύπαρξης εταίρου». Η ποιότητα των συνεργασιών καθώς και η τεκμηρίωση της έλλειψης συνεργασίας αξιολογούνται με μέγιστο βαθμό 5 μονάδες στις 100.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα.

Θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του κριτηρίου αξιολόγησης «1. Ικανότητα του υποψηφίου / 1.1. Εμπειρία του υποψήφιου και του εταίρου, όπου ισχύει, στην υλοποίηση παρόμοιων δράσεων με αυτές που περιλαμβάνονται στην αίτηση» και «1.2. Διοικητική και χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψήφιου και του εταίρου, όπου ισχύει, και τεχνογνωσία του προσωπικού που έχει ανατεθεί στο έργο».

Η διάρκεια των μεγάλων έργων της πρόσκλησης για την ισότητα των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κυμαίνεται από 12 έως 28 μήνες. Όλα τα έργα που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2024.

Η πλατφόρμα για να υποβάλετε την πρόταση έργου είναι ήδη ανοιχτή.

Η μέθοδος επαλήθευσης προτείνεται από τον υποψήφιο φορέα που θα υλοποιήσει το έργο και τις συγκεκριμένες δράσεις. Θα μπορούσε να είναι σχετικά παρουσιολόγια, βεβαιώσεις από τις διευθύνσεις των σχολείων, δηλώσεις γονέων κλπ.

Ο κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης έργου θα κληθεί να προσδιορίσει τα παραδοτέα και τους δείκτες παραδοτέων στην αίτηση. Για κάθε επιλεγμένο παραδοτέο του έργου, ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες της πρόσκλησης. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα παραδοτέων της πρόσκλησης στο έγγραφο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελίδες 4-6. Η ποιότητα και η αναγκαιότητα των προτεινόμενων δράσεων κρίνονται κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

Each supported project shall deliver at least one output, to be selected from the indicators set for the Programme and quantified according to its nature and objective. See the list of outputs and indicators in the Call for proposals, pages 4-5.

Είναι, αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από τη νομική μορφή και τη φορολογική υποχρέωση που έχει κάθε οργάνωση για τήρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων.

Τα παρακάτω Οικονομικά στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν με την υποβολή της αίτησης (Οδηγίες – Παράγραφος 15):

5.1 Ισολογισμοί των δύο τελευταίων ετών (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα). Εάν ο Οργανισμός ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, η τελευταία σχετική αναφορά

5.2 Προϋπολογισμοί των ετών 2020 και 2021 (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

5.3 Απολογισμοί των ετών 2019 και 2020 ή των δύο τελευταίων οριστικοποιημένων ετών (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχες καταστάσεις εσόδων – εξόδων.

Όλα τα Υποστηρικτικά Έγγραφα και Παραρτήματα της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση ώστε να είναι επιλέξιμη για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά λείπουν, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογεί τις ελλείψεις. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αποφασίζει αν η αιτιολόγηση είναι επαρκής.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών» ως δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών ορίζονται οι ενώσεις συνεργασίας (τυπικές ή άτυπες) μεταξύ οργανώσεων με νομική προσωπικότητα και άτυπων ομάδων (οργανώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) που συνεργάζονται και δρουν εθελοντικά και εστιάζουν ενδεικτικά στην αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών ζητημάτων, έκφραση της συλλογικής τους ταυτότητας ως κοινοτήτων ή κοινωνικών ομάδων κ.λπ.

Βάσει του ανωτέρω ορισμού, ως δίκτυα νοούνται τα εξής:
1. Δίκτυα που έχουν νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με νομική προσωπικότητα ομοσπονδιών, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων του Προγράμματος, σύμφωνα με το έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους».
2. Άτυπες ενώσεις και δίκτυα, χωρίς νομική μορφή. Σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης – μέλος του δικτύου, πρέπει να έχει νομική μορφή και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) υπάρχοντα Δίκτυα με νομική μορφή. Εάν δεν έχουν νομική μορφή είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης από εκπρόσωπο φορέα υλοποίησης με νομική μορφή, όπως ακριβώς ορίζεται από την πρόσκληση και τις Οδηγίες προς Υποψηφίους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης:
β) υπό σύσταση δίκτυα, τη δημιουργία των οποίων επιδιώκουν φορείς της ΚτΠ όπως ορίζονται από την πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον φορέα-εκπρόσωπο του Δικτύου.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου.

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες προς υποψηφίους (σελ. 09 παράγραφος 2.2.2), εταίρος του έργου δύναται να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, με εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή υπηρεσία αυτού, άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση (grassroots), οι οποίες δεν έχουν νομική υπόσταση στην Ελλάδα (άτυπες ομάδες). Αυτές οι άτυπες ομάδες ωστόσο πρέπει να μην λειτουργούν για προσωπικό όφελος των μελών τους, να ενεργούν για το κοινό καλό, να είναι εθελοντικές, να μη βασίζονται στις διακρίσεις, να είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, από πολιτικά κόμματα, θρησκευτικούς οργανισμούς και εμπορικές οργανώσεις.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Επιπλέον ένας εταίρος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δικτύου.

Σε περίπτωση που φορέας υλοποίησης αποτελεί ένωση άλλων νομικών προσώπων και έχει μέλος του έναν Δήμο, η ανεξαρτησία του συγκεκριμένου φορέα κρίνεται κατά περίπτωση, με κριτήριο την ανεξαρτησία του (διοικητική και οικονομική) από τον συγκεκριμένο Δήμο. Μόνη η συμμετοχή ενός φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ως μέλους σε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή σωματείο δεν συνιστά αυτοδίκαιο λόγο μη επιλεξιμότητας του υποψηφίου φορέα υλοποίησης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο εταίρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα.

Τα μέλη που απαρτίζουν υπάρχον δίκτυο ή υπό διαμόρφωση δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνιστάται να είναι ταυτόχρονα και εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ρόλο και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Η κατανομή και εποπτεία των δαπανών γίνεται από τον φορέα υλοποίησης.

Πληροφορίες για τη διοργάνωση εργαστηρίων συγγραφής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα και στην αντίστοιχη σελίδα στο facebook. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται προεγγραφή.

Η πρόσκληση αφορά εξίσου την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων και την ανάπτυξη νέων δικτύων ανάμεσα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τους φορείς – μέλη που θα συνθέσουν το Δίκτυο, καθώς και τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξουν από κοινού.

Εταίρος  ενός έργου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση όπως Κοιν.Σ.Επ. ή και άτυπη ομάδα που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στην πρόσκληση και στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Η πρόσκληση έχει σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύων από φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσει δράσεις δικτύωσης με διάρκεια και βιωσιμότητα ανάμεσα στους φορείς –  μέλη του δικτύου. Αξιολογείται τόσο το περιεχόμενο και η ουσία των δράσεων, καθώς και η συνεισφορά τους στη δημιουργία ή υποστήριξη ενός μόνιμου δικτύου όσο και ο αριθμός των μελών του δικτύου, ο οποίος αποτελεί δείκτης παραδοτέου του έργου.

Η πρόσκληση δεν καλύπτει σύμπραξη one off μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με σκοπό την πραγματοποίηση μιας μεμονωμένης, ολιγοήμερης δράσης, που πραγματοποιείται μέσω μιας σύμπραξης – συνεργασίας φορέων και όχι μέσω της δημιουργίας δικτύου.

Αν αυτή η δράση – εκδήλωση περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμων δικτύων και υποδομών, αξιολογείται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αίτηση αξιολογείται κατά περίπτωση μετά την υποβολή της, επί των συγκεκριμένων δράσεων και παραδοτέων που περιλαμβάνει.

Σε περίπτωση που η ΑΜΚΕ σας δεν εκδίδει ετήσιο ισολογισμό, θα χρειαστεί να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι δεν υποχρεούστε να συντάσσετε ετήσιο ισολογισμό.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης εποπτεύει τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Οι φορείς υλοποίησης των έργων υποβάλλουν στον Διαχειριστή Επιχορήγησης εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των έργων ανά τακτά διαστήματα τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών, όσο και στη λήξη τους, βάσει υποδειγμάτων που θα τους σταλούν από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, οι φορείς υλοποίησης μεσαίων έργων υποβάλλουν μία ενδιάμεση έκθεση κάθε τέσσερις (4) μήνες, καθώς και μία τελική έκθεση. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν μια αναφορά προόδου και μια οικονομική αναφορά. Σε συνέχεια του ελέγχου και της έγκρισης αυτών, πραγματοποιούνται και οι πληρωμές. Οι φορείς υλοποίησης μικρών έργων υποβάλουν μόνο τελική έκθεση προόδου και οικονομικού αντικειμένου.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «11.2 Πληρωμές» στη σελίδα 37 του αρχείου «Οδηγίες προς υποψηφίους».

Για τα μεσαία έργα οι πληρωμές της επιχορήγησης έργου έχουν τη μορφή προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών και τελικής πληρωμής. Για τα μικρά έργα, οι πληρωμές έχουν τη μορφή προκαταβολής και τελικής πληρωμής. Το μέγεθος των προκαταβολών και το ανώτατο ποσό κάθε μορφής πληρωμής συνδέεται με το ύψος της συνολικής επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφος 11.2, σελίδα 37.

Για τα υποστηρικτικά έγγραφα προϋπολογισμών και απολογισμών, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο. Μπορείτε να αποστείλετε τα σχετικά αρχεία που συντάσσει ο λογιστής σας.

Στην 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», δεν υπάρχει το Capacity Building Component (CBC) και η σχετική υποχρέωση των φορέων υλοποίησης να συμπεριλάβουν στα έργα τους Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων μέχρι 15% του αιτούμενου ποσού επιχορήγησης έργου, όπως στις άλλες προσκλήσεις. Στην πρόσκληση αυτή, η αξιολόγηση της ανάπτυξης ικανοτήτων του υποψηφίου κρίνεται από το σύνολο των δράσεων του έργου.
Επιλέξιμες δαπάνες του έργου μπορούν να είναι ενδεικτικά εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε δίκτυα οργανώσεων της ΚτΠ.

Κάθε φορέας υλοποίησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα σε συνεργασία με εταίρο/εταίρους.|
Επιλέξιμος φορέας υλοποίησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε ΜΚΟ στην Ελλάδα με νομική υπόσταση, η οποία εμπίπτει στον ορισμό που υπάρχει στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφος 2.2.1.

Επιλέξιμος εταίρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα. Άτυπες ομάδες πολιτών, διεθνείς οργανισμοί, καθώς επίσης και κάθε τμήμα πανεπιστημίου μπορούν να είναι υποψήφιοι εταίροι.

Η κατανομή και εποπτεία των δαπανών του έργου γίνεται αποκλειστικά από τον φορέα υλοποίησης και οι ειδικότερες ρυθμίσεις και σχέσεις μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των τυχών εταίρων τους αποτυπώνονται στη μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας.
Οι τιμές των δεικτών ορίζονται από τον φορέα υλοποίηση και ο προϋπολογισμός μπορεί να διαμοιραστεί ανάμεσα σε φορέα υλοποίησης και εταίρο κατά το δοκούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφοι 2.1 – 2.2.3.

Τα μέλη που απαρτίζουν υπάρχον ή υπό διαμόρφωση δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνιστάται να είναι ταυτόχρονα και εταίροι του έργου. Η ύπαρξη ενός δικτύου και ο αριθμός και η ταυτότητα των μελών που το συγκροτούν μπορούν να προκύπτουν από διάφορα έγγραφα. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ρόλο και συμμετοχή στην ανάπτυξη του δικτύου και αξιοποιούν μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Για τους επιλέξιμους φορείς υλοποίησης και εταίρους παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

i) Παραδοτέο του έργου αποτελεί ο αριθμός των δικτύων που θα υποστηριχθούν και ο αριθμός των φορέων που αποτελούν το/τα δίκτυο/α. Στην περιγραφή του δικτύου και του στόχου που έχει χρειάζεται να γίνει ονομαστική καταγραφή των φορέων που αποτελούν ή θα αποτελέσουν το δίκτυο.

ii) Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε έγγραφα από τους συμμετέχοντες στα δίκτυα (άτυπους) φορείς παρά μόνο για τον φορέα υλοποίησης και τυχόν εταίρο/εταίρους.

Είναι επιλέξιμη η δημιουργία ενός νέου δικτύου που δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Θα χρειαστεί να αναλυθεί και τεκμηριωθεί ο σκοπός και η σημασία της δημιουργίας του δικτύου, καθώς και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν. Επιπρόσθετα θα χρειαστεί καταγραφή των φορέων-μελών που θα απαρτίζουν το δίκτυο.

Σχετικά με τους περιορισμούς των μελών του δικτύου ισχύει ό, τι και για τους εταίρους ενός έργου. Συνεπώς μπορεί να είναι όσα αναφέρετε σύμφωνα με την πρόσκληση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες και με σκοπό τη διευκόλυνση των φορέων υλοποίησης δεδομένης της δυσμενούς συγκυρίας που βιώνουμε υπάρχει πλέον η δυνατότητα το πρόγραμμα να καλύψει όλο το κόστος του προϋπολογισμού (το 100% του κόστος του έργου) εντός του πλαισίου που ορίζεται από την πρόσκληση (μέχρι 5.000€ για μικρά έργα και μέχρι 80.000€ για μεσαία έργα).

Εναλλακτικά, παρέχεται στους φορείς υλοποίησης η δυνατότητα επιχορήγησης που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου και δυνατότητα συγχρηματοδότησης (ίδιας συμμετοχής) στα έργα τους με ποσοστό 10% του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου, με 2 διαφορετικές επιλογές:

α) Εξ ολοκλήρου με συνεισφορά σε είδος υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και χωρίς συνεισφορά σε χρήμα. Στην περίπτωση αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα φύλλα κατανομής εθελοντικής εργασίας ότι οι εθελοντές της οργάνωσης συνεισέφεραν με τον χρόνο τους στην υλοποίηση του έργου εργασία αξίας ίσης με το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Η εργατοώρα των εθελοντών υπολογίζεται σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στις οδηγίες.

β) Με συνεισφορά σε είδος υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και ταυτόχρονη συνεισφορά σε χρήμα. Στην περίπτωση αυτή εκτός από την εθελοντική συνεισφορά, ο φορέας υποστηρίζει οικονομικά το έργο σε ποσοστό που συμφωνείται εκ προοιμίου για τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου.

Μία άτυπη ομάδα δεν δύναται να είναι ο άμεσος δικαιούχος της επιχορήγησης έργου. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας άτυπης ομάδας στο έργο ως εταίρου μπορούν να καλύπτονται από την επιχορήγηση του έργου (τα σχετικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του φορέα υλοποίησης, να πληρώνονται από αυτόν και να αποτυπώνονται στο λογιστικό του σύστημα). Δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή της άτυπης ομάδας θα καλυφθούν από τον φορέα υλοποίησης έργου.

Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης έχει περιορισμούς ως προς τη διάρκεια σύστασης, ενώ ο υποψήφιος εταίρος δεν έχει σχετικούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος εταίρος δεν είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει 6 ή 12 μήνες (αναλόγως το μέγεθος του έργου) από την ημερομηνία σύστασής του στις 12/4/2021.

Σε κάθε περίπτωση στην υποβληθείσα πρόταση αξιολογείται και η εμπειρία του εταίρου στη διαχείριση έργων και η σημασία ύπαρξής του ως εταίρος στο εν λόγω έργο.

Η διαχείριση του ίδιου του έργου δεν αποτελεί δράση του έργου. Ομοίως ούτε οι ενδιάμεσες ή τελική έκθεση αναφορά προόδου μπορούν να ληφθούν υπόψη ως παραδοτέο του έργου.

Ένας φορέας μπορεί να συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης ή εταίρος μονάχα σε μια αίτηση ανά πρόσκληση. Ως μέλος ενός υπό διαμόρφωση ή υπάρχοντος δικτύου μπορεί να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα και δεν υπάρχει περιορισμός.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ένα επιλέξιμο έργο μπορεί να αφορά δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων ενός υπάρχοντος δικτύου ή ενός υπό διαμόρφωση νέου δικτύου.

Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών οφείλει να γνωρίζει πόσοι και ποιοι φορείς θα το αποτελούν. Συνεπώς στην ερώτηση 1.1. της αίτησης χρειάζεται να καταγραφούν οι φορείς που θα συμμετέχουν στο νέο δίκτυο. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τους φορείς – μέλη που θα συνθέσουν το Δίκτυο, καθώς και τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξουν από κοινού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης που υποβάλει ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης αναφέρονται στη σελίδα 41 των οδηγιών προς υποψηφίους και σχετίζονται με την εμπειρία του φορέα, την τεκμηρίωση της σημασίας και του αντικτύπου της ανάπτυξης του δικτύου, την λεπτομερή περιγραφή των δράσεων δικτύωσης που θα αναπτύξει, καθώς και τους φορείς/μέλη που συνθέτουν το εν λόγω Δίκτυο κ.ά. Η απουσία προσωπικού από μόνη της δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της αίτησης.

Τα ταξίδια σε άλλες πόλεις εσωτερικού και εξωτερικού μπορούν να είναι επιλέξιμα ως προς τις δαπάνες του έργου εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς. Επιπρόσθετα, για ταξίδια με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών στις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) προκρίνουμε να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων του προγράμματος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις διμερείς σχέσεις είναι έως τις 30 Ιουνίου 2023 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 33, οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να προϋπολογιστούν ως έμμεσες. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες είναι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τον φορέα υλοποίησης του έργου ή τον εταίρο του ως συνδεόμενες άμεσα με το έργο, αλλά μπορούν να αναγνωρισθούν, να προσδιοριστούν και να δικαιολογηθούν από το λογιστικό τους σύστημα ως πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε άμεση σχέση με τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες του έργου. Δεν μπορούν να περιλαμβάνουν επιλέξιμες άμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες αποτελούν μια δίκαιη κατανομή /αναλογία των γενικών εξόδων του φορέα υλοποίησης του έργου ή του εταίρου του.

Οι δαπάνες για την πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου  θεωρούνται μη επιλέξιμες.

Η δαπάνη προσωπικού από την πρόσληψη ατόμου, το οποίο θα εργάζεται για το συγκεκριμένο έργο σε πλήρη απασχόληση μόνο για το έργο και η κάλυψη της μισθοδοσίας θα ανέρχεται στο 100% του κόστους, είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ο φορέας υλοποίησης είναι ένας και πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα όπως ορίζεται στην πρόσκληση και στις οδηγίες προς υποψηφίους. Λοιπές οργανώσεις, δίκτυα ή άτυπες ομάδες, μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Επιπλέον ένας εταίρος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δικτύου.

Δαπάνες μπορεί να κάνει ο φορέας υλοποίησης (μόνο ένας μπορεί να υπάρχει) και τυχόν εταίρος/εταίροι.

Είναι δυνατόν αλλά δεν είναι απαραίτητο στο έργο να συμμετέχει ως εταίρος ή ως μέλος του Δικτύου κάποιος φορέας από δωρήτρια χώρα ή χώρα του ΕΟΧ ή χώρα που συνορεύει χερσαία με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς με διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε γενικές αρχές και μη τήρηση κάποιου δεν αποκλείει εκ προοιμίου τη συμμετοχή του. Διαχειριστής που αναφέρεται ως διοικητικό όργανο στο καταστατικό και έχει οριστεί από την αρχή λειτουργίας μιας εταιρείας με συναπόφαση των εταίρων της, αποτελεί αιρετό διοικητικό όργανο.

Το κόστος διατροφής είναι μέρος της ημερήσιας αποζημίωσης που σχετίζεται με τις δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο έργο και πραγματοποιεί ταξίδι εκτός έδρας. Τα εν λόγω κόστη πικ νικ αφορούν τη σίτιση σε δράσεις και είναι έξοδα που υπολογίζονται στις δαπάνες της εκάστοτε εκδήλωσης ως αναλώσιμες δαπάνες ή υπεργολαβία εφόσον αναλάβει τη σίτιση τρίτος.

Οι δαπάνες μετακινήσεων μεταξύ νήσων είναι επιλέξιμες, καθώς τα ταξίδια αυτά αφορούν διαφορετικές διοικητικές διαιρέσεις. Οι όροι και τα ποσά των μετακινήσεων αναγράφονται στον οδηγό χρηματοοικονομικής διαχείρισης εδώ.

Για τη χρήση 2020, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις (απολογισμός) θα χρειαστεί να προσκομίσετε αυτές που τελούν υπό έγκριση από την Γενική Συνέλευση καθώς και τα βιβλία εσόδων-εξόδων έτσι ώστε να γίνει η σχετική αντιπαραβολή. Για τη χρήση 2019 να μας προσκομίσετε τις εγκεκριμένες από την Γενική συνέλευση.

Αναφορικά με τους προϋπολογισμούς θα χρειαστεί να προσκομίσετε τους παλαιούς εγκεκριμένους και για τον προϋπολογισμό του 2021 να σταλεί χωρίς την έγκριση και με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου από το gov.gr, ότι είναι εκείνος που τελεί υπό έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη νέων/υπό δημιουργία δικτύων, αλλά και στην ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων ανάμεσα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Συνεπώς μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε φάση ανάπτυξης αρκεί η αίτηση που θα υποβάλει ο φορέας υλοποίησης να τεκμηριώνει τον σκοπό, τη σημασία και τον αντίκτυπο της ανάπτυξης του δικτύου, να περιγράφει λεπτομερώς τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξει, καθώς και τους φορείς/μέλη που θα συνθέσουν ή συνθέτουν ήδη το εν λόγω Δίκτυο. Η επαλήθευση των δράσεων του έργου και του αριθμού των μελών του, πραγματοποιείται κατά την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους τις ορισθείσες πηγές επαλήθευσης. Δεν προαπαιτείται να σταλεί έγγραφο υποστήριξης των μελών του δικτύου.

Εάν το επιθυμείτε μπορεί να σταλεί μια κοινή δήλωση-βεβαίωση για όλα τα μέλη.

Εάν στο κόστος του προσωπικού υπάρχουν και άτομα τα οποία πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης, τότε υποβάλλονται, η βεβαίωση της δήλωσης της υπηρεσίας του στον ΕΦΚΑ, η σύμβαση, τα αποδεικτικά απόδοσης φόρων, τα αποδεικτικά απόδοσης εισφορών, τα αποδεικτικά εξόφλησης της αμοιβής. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στον οδηγό χρηματοοικονομικής διαχείρισης που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος τα Δίκτυα ορίζονται ως:

– Δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συσταθεί νομικά, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιών και που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να κάνουν αίτηση στο Πρόγραμμα, και
– Άτυπα δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να αποδείξουν τουλάχιστον 6 μήνες ύπαρξης (π.χ μέσω πρακτικών συνεδριάσεων ή απόδειξη κοινών δράσεων). Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας που θα υποβάλει αίτηση πρέπει να συμμετέχει στο δίκτυο και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο πρόγραμμα.
Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων και των εταίρων υλοποίησης έργου παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2. στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος, σε όσες προσκλήσεις επιθυμεί.

Οι ΜΚΟ που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση είτε ως φορείς υλοποίησης έργου είτε ως εταίροι σε 3 έργα που έχουν επιλεγεί δεν μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση, παρά μόνο μέσω της επιχορήγησης διμερών σχέσεων (bilateral fund) και της 6ης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αρθρογραφία και τα αφιερώματα δεν είναι δράσεις επικοινωνίας.  Δράσεις είναι ό,τι οργανώνεται π.χ. μια Συνέντευξη τύπου, μια εκδήλωση, ένα εργαστήριο. Το αφιέρωμα στον τύπο, μία συνέντευξη, ένα αφιέρωμα, ή ένα Δελτίο Τύπου είναι μέσο επικοινωνίας (μέσω του οποίου δηλαδή (π.χ. του άρθρου) επικοινωνούμε τη δράση μας).

Οι δράσεις επικοινωνίας του επιχορηγούμενου έργου πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου και να εξυπηρετούν τους στόχους του. Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημερωτικές δράσεις, τα ντοκιμαντέρ, τα φεστιβάλ κλπ που αφορούν στο θέμα του έργου θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραδοτέα και όχι στο πλάνο επικοινωνίας. Για παράδειγμα, αν υλοποιείτε ένα έργο που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το Human Trafficking, η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου (στο οποίο θα παρουσιαστούν το έργο, οι στόχοι, οι εταίροι, η μεθοδολογία κλπ) είναι δράση επικοινωνίας. Όμως, όταν δημιουργήσετε μια ενημερωτική εκστρατεία για το τι είναι το Human Trafficking, πώς αναγνωρίζονται τα σημάδια θυματοποίησης κλπ, αυτό δεν είναι δράση επικοινωνίας αλλά παραδοτέο του έργου. Επομένως, μια δράση ενημέρωσης του κοινού για το έργο (και όχι για το θέμα, όπως στο παράδειγμά μας το Human Trafficking) δεν εμπίπτει στη κύρια δράση του έργου, αλλά αφορά μόνο τις δράσεις επικοινωνίας που καταγράφονται στο Πλάνο επικοινωνίας.

Γενικά, οι φορείς θα πρέπει να προϋπολογίζουν ό,τι μπορεί να εμπεριέχει κόστος (προσωπικό ή μη). Στο παράδειγμα αυτό, δεν κοστολογείται (ξανά) ο εργαζόμενος στο πρόγραμμα. Στο παράδειγμα όμως μιας συνέντευξης τύπου, θα πρέπει να κοστολογηθεί η εκδήλωση με ό,τι αυτή μπορεί να περιλαμβάνει (π.χ. αίθουσα,  μικρόφωνα, catering κλπ).

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό παράρτημα που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ REPORTING

Υποβάλλονται εκθέσεις ανά τετράμηνο, σύμφωνα και με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης. Η τελική έκθεση έχει διακριτό περιεχόμενο, δείτε τον σχετικό όρο των Οδηγιών προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί. Παρακαλώ ανατρέξτε στην σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Active Citizens Fund.

Yes the project can be delivered in English.

You need to adhere to at least one of the outcomes and indicators that are provided in the call you wish to apply to.

No it is not necessary to partner up with another organization, it is at your discretion.

Ναι, μπορεί καθώς δεν ισχύει ο περιορισμός ελάχιστων ετών λειτουργίας για τους εταίρους. Παρακαλώ δείτε τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας στις Οδηγίες προς Υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης.

Τα στοιχεία εγγραφής θα πρέπει να είναι του φορέα καθώς αυτός υποβάλει την αίτηση και τα υποστηρικτικά έγγραφα.

Σε συνέχεια της ερώτησης σας θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θέλοντας να συμβάλουμε στην τήρηση των μέτρων για τη δημόσια υγεία και στη διευκόλυνση των οργανώσεων που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση για τις προσκλήσεις “Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων” και “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά” , δίνεται παράταση έως τις 2 Ιουνίου 2020. Η ομάδα του ACF εργάζεται μέσω τηλε-εργασίας και είναι διαθέσιμη μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του προγράμματος.

Εφόσον η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής σας για ενίσχυση των διαφόρων πηγών της χρηματοδοτικής σας βάσης, η δαπάνη για τον εξοπλισμό του πωλητηρίου θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη. Όλα αυτά όμως (στρατηγική και δράσεις) θα πρέπει να αναλύονται λεπτομερώς και να τεκμαίρονται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

Δεν ισχύει ο περιορισμός ελάχιστων ετών λειτουργίας για τους εταίρους. Παρακαλώ δείτε τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας στις Οδηγίες προς Υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης.

Σύμφωνα με την Ενότητα 2.2.1 Επιλέξιμοι Υποψήφιοι, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί δεν είναι επιλέξιμοι ως φορείς υλοποίησης αλλά μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός έργου ως εταίροι.

Θα μπορούσατε να υποβάλετε τα οικονομικά στοιχεία των οικονομικών ετών 2017 και 2018 και να προσκομίσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσετε και του 2019 όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση.

Εφόσον ο φορέας σας έχει συνεργασθεί στο παρελθόν μαζί με τον συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη, μπορείτε να τον αναφέρετε ονομαστικά και με την ιδιότητα και τη θέση του στο έργο, να επισυναφθεί και το βιογραφικό του και εφόσον η πρόταση προκριθεί προς επιχορήγηση, θα μπορείτε να συνάψετε την αντίστοιχη σύμβαση έργου και να τη συμπεριλάβετε στα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα κατά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).

Ο φορέας υλοποίησης και οι τυχόν εταίροι του οφείλουν να ενημερώνουν τον Διαχειριστή Επιχορήγησης για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τη νομική τους υπόσταση (π.χ. αλλαγή έδρας, νομίμων εκπροσώπων, επωνυμίας, αλλαγής νομικής μορφής κλπ.) Δεν προβλέπεται καταρχάς δυνατότητα αλλαγής δράσεων, παραδοτέων και δεικτών του εγκεκριμένου προς επιχορήγηση έργου.

According to the Guidelines for Applicants the following limitations apply:

For large projects (more than EUR 80.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed two (2) years of operation since their legal establishment; – For medium projects (between EUR 5.000,01 and up to EUR 80.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed twelve (12) months of operation since their legal establishment; – For micro projects (between EUR 1.000,00 and up to EUR 5.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed six (6) months of operation since their legal establishment.

Θα πρέπει να υποβληθούν τα πιο πρόσφατα, ήτοι προϋπολογισμοί για τα έτη 2019 και 2020 και οικονομικοί απολογισμοί για τα έτη 2010 και 2019.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες, ο κάθε οργανισμός για μεσαία και μεγάλα έργα θα πρέπει να συμβάλει με 10% στο έργο είτε 5 % εθελοντική εργασία & 5 % σε χρήμα είτε 10 % μόνο σε χρήμα. Άρα δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος συνεισφοράς του εκάστοτε οργανισμού εκτός της εθελοντικής εργασίας και της συνεισφοράς σε χρήμα.

Ως προς την τεκμηρίωση της χρηματικής συνεισφοράς αυτή γίνεται από το σύνολο των παραστατικών του όλου έργου. Π.Χ. σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 € η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 90.000 € και η ιδία συμμετοχή του φορέα υλοποίησης 10.000 € (η οποία χωρίζεται σε 5.000 € εθελοντική εργασία & 5.000 € σε χρήμα). Ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά μισθοδοσίας συνολικού ύψους 95.000 € ώστε να λάβει 90.000 € επιχορήγηση από το Πρόγραμμα. Άρα με αυτό το τρόπο τεκμηριώνεται και η δική του συνεισφορά κατά 5.000 € σε ολόκληρο το έργο.

Στη φάση υποβολής, σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, απαιτείται η προσκόμιση μόνο του #5 που βρίσκεται σε σχετικό παράρτημα της αίτησης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, από #1 έως και #4, θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ήτοι κατά το στάδιο αξιολόγησης του έργου.

Ναι, στη φάση υποβολής δεν απαιτούνται αποφάσεις ΔΣ για συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα. Ομοίως ισχύει για τους εταίρους.

Για αλλοδαπούς εταίρους δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Την Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να τη συμπληρώσει ο αρμόδιος εταίρος και να την προσκομίσει ο φορέας υλοποίησης.

Υπάρχει η δυνατότητα με την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται ρητά στο καταστατικό του φορέα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα για το έργο της επ’ αμοιβή εργασίας του εν λόγω μέλους του Δ.Σ., και να αιτιολογείται γιατί δηλαδή πρέπει να εργαστεί συγκεκριμένα αυτό το μέλος, και όχι κάποιος τρίτος.

Εάν τα άτομα που θα πληρωθούν με τίτλο κτήσης πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο κόστος του προσωπικού, τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην στήλη των επαγγελματιών. Στην περίπτωση αυτή, στη στήλη των φόρων θα αναγραφούν οι φόροι και στη στήλη των εισφορών οι αντίστοιχες εισφορές. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το προσωπικό τότε τα κόστη αυτά θα πρέπει να περιληφθούν σε άλλες κατηγορίες εκτός του κόστους προσωπικού.

Είναι δυνατή η απασχόληση σε δύο (2) έργα. Θα πρέπει όμως οι ώρες / το ποσοστό απασχόλησης του συγκεκριμένου ατόμου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν γίνεται να αποτυπωθεί απασχόληση και στα δύο έργα κατά 100%, αλλά θα πρέπει αθροιστικά να είναι 100%.

 

 

Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Κατά την περίοδο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης, απαραιτήτως με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Επιχορήγησης, δύνανται να γίνουν αλλαγές/προσαρμογές σε στοιχεία της αίτησης και του προϋπολογισμού, που να αιτιολογούνται πλήρως και να μην επηρεάζουν το μέγιστο ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης ή αλλαγές στο χαρακτήρα και στη φύση του υλοποιούμενου έργου. Κατά τη διάρκεια όμως υλοποίησης του έργου, δε γίνονται αλλαγές στους δείκτες και στα παραδοτέα του εν λόγω έργου.

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως κάθε εταίρος κάποιου φορέα υλοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 2.2.1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψήφιους.

Η πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη, αλλά σε κάθε περίπτωση τα βιογραφικά των ανθρώπων που θα λάβουν μέρος σε κάθε έργο αξιολογούνται.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός ορίζεται από την νομοθεσία για δημοσίους διαγωνισμούς και προμήθειες. Δείτε ενδεικτικά τον ν.4412/2016.

Στον προϋπολογισμό ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει το μηνιαίο κόστος (μικτό μηνιαίο μισθό και εργοδοτικές εισφορές) Χ 14/12. Αυτό προτείνεται να είναι ίσο ή μικρότερο από τα προτεινόμενη ποσά στο Παράρτημα 3 – Προτεινόμενα στο έντυπο οδηγιών ή να συμβαδίζουν με τη μισθολογική πολιτική του οργανισμού.

Στην σελίδα 4 της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγράφεται στην υποσημείωση ότι «οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε όλο το Πρόγραμμα Active Citizens Fund και περιλαμβάνονται για να παρέχουν στους υποψήφιους φορείς μια γενική εικόνα των δεσμεύσεων του Προγράμματος». Συνεπώς, οι τιμές στόχοι δεν είναι προαπαιτούμενες για καμία κατηγορία έργου.

Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο χρονοδιάγραμμα του έργου.  Το πλάνο επικοινωνίας καθώς και οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων περιγράφονται σε άλλες ενότητες της αίτησης.

Όχι δεν υπάρχει όριο στον αριθμό σελίδων της αίτησης.

Όπου δεν υπάρχει προκαθορισμένο όριο λέξεων στο έντυπο της αίτησης δεν υπάρχει περιορισμός.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, και έχουν εμπορική ιδιότητα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου «Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών. Ειδικότερα, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα μισά καθαρά κέρδη διανέμονται ανάλογα με τις ουνεταιριστικές μερίδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του καταστατικού και τα άλλα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ποσοστιαίας συμμετοχής».

Συνεπώς οι (Κοιν.Σ.Π.Ε.) έχουν εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν εμπίπτουν στον ορισμό των επιλέξιμων υποψηφίων φορέων υλοποίησης έργων, όπως αυτός τίθεται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους του Προγράμματος ACF στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρηματικής συνεισφοράς ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Για τα μεγάλα και μεσαία έργα, η συνεισφορά σε είδος μπορεί να αποτελέσει μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.
Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος για κάθε ώρα εθελοντικής εργασίας ορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με το είδος της εργασίας. Οι τιμές μονάδας πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον συνήθη καταβαλλόμενο μισθό για αυτήν την εργασία και πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ € 4,00 ανά ώρα (όσο το ελάχιστο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα) και € 7,50 ανά ώρα (όσο το κατά μέσο όρο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Δράσεις στις οποίες εμπλέκονται και οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ μπορούν να είναι επιλέξιμες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η ανάγκη εμπλοκής τους και το πώς οι δράσεις αυτές θα οδηγήσουν στην επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου. Εντούτοις, στην μέτρηση των δεικτών των παραδοτέων, και συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες: «Αριθμός ευπαθών ατόμων που εκπαιδεύτηκαν με σκοπό την οικονομική τους ενδυνάμωση», «Αριθμός ευπαθών ατόμων  που συμμετείχαν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις», «Αριθμός ευπαθών ατόμων που έλαβαν υποτροφία», δεν μπορούν να υπολογιστούν οι γονείς των ΑμΕΑ, καθώς οι δείκτες αυτοί αφορούν τα ευπαθή άτομα και όχι τους φροντιστές τους. Επομένως, για την επίτευξη των δεικτών αυτών, θα πρέπει στο έργο να περιλαμβάνονται και σχετικές δράσεις που θα εμπλέκουν τα ίδια τα ευπαθή άτομα, και όχι αποκλειστικά τους γονείς τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος ο ισολογισμός για το έτος 2018, θα μπορούσατε να προσκομίσετε μία υπεύθυνη δήλωση εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο αυτός δεν προσκομίζεται, και να προσκομίσετε τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους ισολογισμούς – δηλαδή των ετών 2016 και 2017.

Προσωπικό που εργάζεται στον φορέα υλοποίησης ή τον εταίρο, με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, νοείται ως προσωπικό του φορέα/εταίρου αντίστοιχα και όχι ως υπεργολαβία. Η απασχόληση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με αντίστοιχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μερικής / πλήρους απασχόλησης.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία. Εντούτοις, η συμβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης στην υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη και να αφορά δραστηριότητες που συντελούν άμεσα στην επίτευξη των σκοπών του έργου και των παραδοτέων που έχουν επιλεγεί. Εναλλακτικά, εάν για παράδειγμα η συμβολή μέλους του ΔΣ στο έργο έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην υπογραφή συμβάσεων, τότε οι αμοιβή του μέλους μπορεί να καλυφθεί – εν μέρει – μόνο από τις εγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες για το έργο.

Εάν θέλετε μπορούμε να σας στείλουμε αρχείο του προϋπολογισμού με περισσότερες γραμμές. Να μας πείτε πόσες γραμμές χρειάζεστε.

Ο εξοπλισμός καλύπτεται μέσω του κόστους των αποσβέσεων. Δεν μπορεί να καλυφθεί μαζί αγορά εξοπλισμού αλλά και κόστος αποσβέσεων διότι αυτό είναι διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο πράγμα.

Στο πίνακα 2.4 πρέπει να καταγραφούν οι πηγές χρηματοδότησης των τελευταίων δύο (2) ετών του φορέα υλοποίησης (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση/ ιδρύματα/ ατομικές δωρεές/ κρατική χρηματοδότηση/ εταιρείες/ συνδρομές μελών/ άλλο)

Στον πίνακα 2.4 πρέπει να καταγραφούν οι πηγές χρηματοδότησης των τελευταίων δύο (2) ετών του φορέα υλοποίησης (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση/ ιδρύματα/ ατομικές δωρεές/ κρατική χρηματοδότηση/ εταιρείες/ συνδρομές μελών/ άλλο) και στον πίνακα 2.5 η εμπειρία του φορέα υλοποίησης στην υλοποίηση έργων.

Ναι τα υποστηρικτικά έγγραφα αφορούν τόσο τον φορέα υλοποίησης όσο και τους εταίρους.

Αναφορικά με την επιλεξιμότητα υποψηφίων εταίρων σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στην ενότητα 2.2.2.

Το όνομα του εταίρου και οι τίτλοι των έργων στην ενότητα 3.9 «Εμπειρία στην υλοποίηση έργων» συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιπες ενότητες συμπληρώνονται στην ελληνική γλώσσα.

Αναφορικά με τους ισολογισμούς των δύο τελευταίων ετών εφόσον ο Οργανισμός ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές αρκεί η τελευταία σχετική αναφορά.

Τα υποστηρικτικά έγγραφα αφορούν τόσο τους φορείς υλοποίησης έργων όσο και τους εταίρους. Σας παραπέμπουμε στην ενότητα 15 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους» στα ελληνικά καθώς και στο αντίστοιχο έντυπο στα αγγλικά για να το στείλετε στον εταίρο και συγκεκριμένα στο note στο άρθρο 15.

Η εθελοντική εργασία θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το ίδιο το έργο.  Το τι δράση θα καλύπτει αυτή είναι επιλογή του φορέα.

Δεν μπορεί να κατατεθεί η ίδια πρόταση έργου στις δυο ανοιχτές προσκλήσεις. Η κάθε πρόσκληση έχει διαφορετική θεματική στόχευση και διαφορετικά παραδοτέα.

Και οι δυο περιπτώσεις είναι αποδεκτές. Εσείς θα πρέπει να επιλέξετε πως θα σχεδιάσετε το έργο και πως θα αποτυπωθεί αυτό στην αίτηση.

Αυτό που ζητείται στην συγκεκριμένη ενότητα είναι να καταγράψετε τις πηγές χρηματοδότησης του φορέα ανά κατηγορία δωρητή/χρηματοδότησης και ανά έτος (π.χ. 2017 – Ιδρύματα, 2017 – ΕΕ ; 2018 – Ιδρύματα, 2018 – ΕΕ, κ.ο.κ.), καθώς την χρηματοδότηση ανά έργο (και ανά συγκεκριμένο δωρητή) ζητείται πράγματι σε επόμενη ενότητα της αίτησης.

Στο χρονοδιάγραμμα έργου συνιστούμε να καταγραφούν όλες οι δράσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του έργου. Στις δράσεις αυτές πρέπει κατ’ ελάχιστο να συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις που έχουν καταγραφεί στην Ενότητα 4.5, αλλά θα σας προτείναμε να συμπεριλάβετε και δράσεις προετοιμασίας ή διαχείρισης του έργου, ώστε να είναι εύκολα και άμεσα αντιληπτό από τους αξιολογητές πως έχετε ένα ολοκληρωμένο πλάνο υλοποίησης.

Εφόσον η άτυπη ομάδα εκπροσωπείται και συγκροτείται από άτομα τα οποία διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές (δελτίο αιτούντος άσυλο ή άδεια παραμονής), τότε οι άτυπες ομάδες αυτές είναι επιλέξιμοι εταίροι και μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον συμπληρώσουν και υπογράψουν τη δήλωση συγκρότησης άτυπης ομάδας που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ως προς τον αριθμό των μελών της άτυπης ομάδας, δεν έχει οριστεί μέγιστος ή ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ως ΑμΚΕ είστε υποχρεωμένοι να συντάσσετε απολογισμούς και προϋπολογισμούς, τους οποίους και οφείλετε να μας προσκομίσετε. Εφόσον δεν συντάσσετε ισολογισμό, θα πρέπει να συμπληρώσετε μία ανάλογη υπεύθυνη δήλωση και να μας την προσκομίσετε έναντι του ισολογισμού.

Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο εταίρο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, ή σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών), τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αμειβόμενο προσωπικό του φορέα (πεδίο 3.7). Σε περίπτωση που απασχολούνται σε εθελοντική βάση, τότε θα πρέπει να καταμετρηθούν στον αριθμό των ενεργών εθελοντών που συνεισφέρουν στο έργο του φορέα (πεδίο 3.8). Επιπροσθέτως, η εμπειρία του εταίρου μπορεί να αποτυπωθεί και στο πεδίο 3.9 «Εμπειρία στην υλοποίηση έργων», 3.10 αλλά και 4.7.

Συνήθως, σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων,  το τελευταίο καταστατικό είναι και κωδικοποιημένο, εμπεριέχει δηλαδή ρητά τις αλλαγές που έχουν γίνει ανά τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, μας αρκεί το τελικό καταστατικό του φορέα.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων ΜΚΟ που οργανώνεται από το Διαχειριστή Επιχορήγησης και απευθύνεται στους φορείς υλοποίησης έργων, και συμπεριλαμβάνει την δωρεάν εκπαίδευση, τις συμβουλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες καθοδήγησης (mentoring) θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα και δε χρειάζεται να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι Δράσεις Aνάπτυξης Iκανοτήτων των έργων– μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη φόρμα προϋπολογισμού.

Οργανώσεις που απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ή που δεν απασχολούν καθόλου εθελοντές, είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης – αρκεί να πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια όπως αυτά αναγράφονται στην Ενότητα 2.2.1.

Δεν απαιτείται να προσκομιστούν οικονομικές εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές από τον φορέα υλοποίησης ούτε από τους εταίρους, επομένως μπορείτε να αγνοήσετε και το ανάλογο κόστος που αναγράφεται στην παράγραφο αυτή.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη παράγραφο, για να υπάρχει η απαίτηση τοποθέτησης πινακίδας ή αναμνηστικής επιγραφής, θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δυο προϋποθέσεις (α) και (β).  Δηλαδή, το έργο να έχει λάβει επιχορήγηση μεγαλύτερη των €50,000 και το έργο να αφορά σε φυσικό αντικείμενο, υποδομή ή οικοδόμηση. Για δράσεις στο πλαίσιο των οποίων δεν χρηματοδοτούνται υποδομές ή εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται τοποθέτηση πινακίδας ή μόνιμης αναμνηστικής επιγραφής, ακόμη και αν η χρηματοδότηση  ξεπερνά τα €50.000.

Συνιστούμε να εκμεταλλευτείτε τη χρηματοδοτική ευκαιρία που σας δίνεται, ώστε να καλύψετε καίριες θέσεις του έργου με έμμισθο προσωπικό. Ειδικά ως προς τη θέση του συντονιστή του έργου, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, θα σας προτείναμε η θέση αυτή να ανατεθεί σε άτομο το οποίο θα απασχολείται στο έργο με χρηματική αποζημίωση και όχι σε εθελοντική βάση. Παρόλα αυτά έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εθελοντή στη θέση του συντονιστή του έργου (του οποίου η εργασία θα προσμετράται στην συνεισφορά σε είδος μέσω εθελοντικής εργασίας), εφόσον διαθέτει τα προσόντα για την θέση αυτή και μπορείτε να εξασφαλίσετε με σχετική βεβαιότητα πως θα παραμείνει στο έργο για το σύνολο της διάρκειάς του αλλά και πως θα ανταποκρίνεται με επάρκεια στις υποχρεώσεις του για το έργο και τη σχέση του με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Να σημειώσουμε ωστόσο πως προσωπικό που αμείβεται για την εργασία του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης ή εταίρο του έργου, δεν μπορεί να συνεισφέρει στο έργο ως εθελοντής. Επιπλέον, ο φορέας υλοποίησης δεσμεύεται μέσω της σύμβασης για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αναφορικά με το έργο που επιχορηγείται. Στην περίπτωση εθελοντή που κατέχει καίρια θέση στο έργο, θα πρέπει να αναφερθεί ονομαστικά στην ομάδα έργου και να προσκομιστεί το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο και θα αξιολογηθεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης.

Η κατανομή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών μίας κοινοπραξίας, αποφασίζεται μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στην εκάστοτε κοινοπραξία. Παρόλα αυτά, ο Διαχειριστής της Επιχορήγησης θα επικοινωνεί αποκλειστικά και μόνο με τον φορέα υλοποίησης του έργου (lead applicant), ο οποίος είναι καθόλα υπεύθυνος για την συνολική πορεία του έργου καθώς και για την υποβολή της οικονομικής αναφοράς και αναφοράς φυσικού αντικειμένου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή η οικονομική αναφορά θα πρέπει να παραδίδεται από τον εταίρο στον φορέα υλοποίησης και εκείνος να την υποβάλει με τη σειρά του στον Διαχειριστή, κάτι το οποίο ενδέχεται να περιπλέξει την δική σας επικοινωνία αναφορικά με το έργο. Επίσης, τυχόν διευκρινήσεις ή επιπλέον στοιχεία θα πρέπει κατ’ αναλογία να προσκομίζονται κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή από τον φορέα υλοποίησης και όχι απευθείας από τον εταίρο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που άλλος φορέας είναι υπεύθυνος τόσο για την οικονομική αναφορά όσο και για την αναφορά φυσικού αντικειμένου, θα μπορούσε να οριστεί εκείνος ως φορέας υλοποίησης και ο άλλος ως εταίρος.

Δίνουμε τη δυνατότητα να συνταχθεί μία ενιαία σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των εταίρων του, εφόσον υπάρχει αναλυτική καταγραφή, ανά εταίρο, των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων και των υπόλοιπων όρων που έχει το υπόδειγμα της σύμβασης συνεργασίας. Εναλλακτικά, μπορεί να υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και του κάθε εταίρου ξεχωριστά, περιγράφοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο κάθε οργανισμός, καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό όπως αυτός έχει διαμορφωθεί και υποβληθεί στην πρόταση έργου.

Δεν υφίσταται ο όρος του «Συνδεδεμένου Εταίρου – Associate Partner» στο Πρόγραμμα. Εάν ένας φορέας συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός έργου, είτε σε κάποια από τις δράσεις και τα παραδοτέα, είτε συμβουλευτικά, είτε διοικητικά, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ως εταίρος στο Πρόγραμμα και να καλυφθούν τα αντίστοιχα έξοδα από τον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου χρειαστεί να καλυφθούν ταξιδιωτικά έξοδα ατόμων που δεν ανήκουν στον φορέα υλοποίησης ή στον εταίρο (για παράδειγμα εισηγητές σε συνέδριο ή εκπαιδευτές), τότε τα κόστη αυτά μπορούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του εταίρου ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο παραδοτέο.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και των εταίρων στον στο Οδηγό προς Υποψηφίους (σελ. 7 – 10). Ως προς τις Κοιν.Σ.Επ. να σημειώσουμε πως δεν είναι μεν επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, ωστόσο είναι επιλέξιμες ως εταίροι. Επομένως μπορούν να ενταχθούν ως εταίροι σε κοινοπραξία για έργο που θα κατατεθεί από φορέα που, στο πλαίσιο του Προγράμματος, λογίζεται ως ΜΚΟ και είναι επιλέξιμος ως φορέας υλοποίησης.

Για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών μια κοινή πρακτική είναι από τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού σας, να εφαρμόσετε τον παρακάτω τύπο:

 

Ποσοστό έμμεσων δαπανών= (Κόστος Γενικών Εξόδων) ÷ (Σύνολο λειτουργικών εξόδων περιλαμβανομένου και του κόστους της μισθοδοσίας)

 

Όπου «Κόστος Γενικών Εξόδων», θα περιλάβετε μόνο τις δαπάνες λειτουργίας του οργανισμού σας ή της συγκεκριμένης δομής όπου θα χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί το έργο, όπως: ενοίκιο, λογαριασμοί ρεύματος, λογαριασμοί ύδρευσης, λογαριασμοί τηλεφώνων, λογαριασμοί κοινοχρήστων και ότι άλλο αφορά την λειτουργία σας.

Δαπάνες όπως καύσιμα, έξοδα κίνησης κλπ. δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Όχι, δεν μπορεί. Για την σύμβαση μεταξύ φορέα και εταίρου/ων πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για την περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί περαιτέρω άρθρα, θα πρέπει αυτά να σταλούν προς έγκριση στο διαχειριστή επιχορήγησης.

Αντίστοιχες ερωτήσεις για τον φορέα υλοποίησης υπάρχουν στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης και όχι στο έντυπο. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπληρωθούν από τον φορέα ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης.

Ναι εφόσον όμως η συγκεκριμένη ασφάλεια αφορά την υλοποίηση του έργου καθώς και τους εθελοντές που απασχολούνται στο έργο. Αν απασχολούνται και σε άλλες δράσεις του φορέα εκτός του προγράμματος, τότε θα πρέπει το κόστος της ασφάλειας να επιμεριστεί και να χρεωθεί στο έργο αναλογικά με τις ώρες απασχόλησης τους σε αυτό.

Όχι δεν μπορεί ένας υπάλληλος του έργου να είναι και εθελοντής.

Όλα τα έργα στο Πρόγραμμα (πλην των Διμερών Πρωτοβουλιών) είναι συγχρηματοδοτούμενα, με το Πρόγραμμα να καλύπτει ποσοστό 90% κάθε επιλέξιμης δαπάνης. Για τα μεσαία και μεγάλα έργα, το ποσό συγχρηματοδότησης (10% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου) μπορεί να καλυφθεί εν μέρει (σε ποσοστό έως και 50% επί του συνολικού ποσού συγχρηματοδότησης που απαιτείται) σε είδος, μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας. Το υπόλοιπο ποσοστό (τουλάχιστον 5% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών) θα πρέπει να καλυφθεί απαραιτήτως με πόρους του υποψήφιου φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του (όπου υπάρχουν). Κατ’ εξαίρεση, στα μικρά έργα δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του συνολικού ποσοστού συγχρηματοδότησης (10%) εξολοκλήρου μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας, χωρίς την απαίτηση οικονομικής συνεισφοράς του φορέα.

Για τις δαπάνες που θα αναληφθούν απευθείας από τον υποψήφιο φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του, εισάγετε απλώς τα ανάλογα κόστη στα αντίστοιχα φύλλα του υποδείγματος προϋπολογισμού έργου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση. Για δαπάνες υπεργολαβίας, αναφορικά με δράσεις ή παραδοτέα τα οποία θα αναληφθούν από εξωτερικό φορέα, δεν ζητείται να προσκομιστούν προσφορές με την αίτηση αλλά θεωρείται καλή πρακτική να προηγηθεί μία έρευνα αγοράς ώστε το κόστος που θα προϋπολογιστεί στο έργο να είναι ρεαλιστικό και επαρκές ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη δράση από τον εξωτερικό φορέα, σε περίπτωση που το έργο εγκριθεί για χρηματοδότηση.

Εφόσον στοιχειοθετηθεί επαρκώς στην αίτηση ότι ένας από τους εταίρους του έργου μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση ορισμένων από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, τότε αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο, η καταλληλότητα του φορέα καθώς και η σχέση απόδοσης-τιμής των προτεινόμενων δράσεων θα αξιολογηθεί από τους ανεξάρτητους αξιολογητές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης.

Οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων αφορούν μόνο τους φορείς υλοποίησης έργου και όχι τους εταίρους. Επομένως μόνο οι φορείς υλοποίησης μπορούν να εντάξουν σχετικές δράσεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση τους βιωσιμότητας του φορέα τους στην πρόταση έργου που θα κατατεθεί.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (άρθρο 1 παρ. 4), άνεργοι νέοι καθώς και κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. Επομένως, δράσεις ενδυνάμωσης στις οποίες εμπλέκονται νέοι που ζουν στην περιφέρεια είναι εν δυνάμει επιλέξιμες στην συγκεκριμένη πρόσκληση, εφόσον η ευαλωτότητα της ομάδας στόχου τεκμηριώνεται επαρκώς στην πρόταση έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις που προτείνονται θα πρέπει να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα και να αντιστοιχούν σε κάποιον δείκτη παραδοτέου για το ανάλογο προσδοκώμενο αποτέλεσμα («Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»), όπως αυτά αναγράφονται στον Οδηγό προς Υποψηφίους. Η επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της ομάδας στόχου αλλά και των δράσεων θα αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό προς Υποψηφίους.

Αναφορικά με τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component – CBC), αυτές θα πρέπει να συντελούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης. Εάν στοιχειοθετήσετε πως η εκπαίδευση εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους έχετε μία συστηματική συνεργασία (μέσω π.χ. συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου) θα συντελέσει στην επίτευξη του σκοπού αυτού, τότε δεν υπάρχει λόγος αυτές οι δράσεις να μην είναι επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση, το εάν οι δράσεις είναι κατάλληλες αλλά και ουσιαστικές για την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος θα αξιολογηθεί και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.

To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο επομένως μπορεί να επιλέξετε μικρότερο ποσό/ποσοστό από το μέγιστο δυνατό, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίες έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην αξιοποιήσετε το σύνολο του διαθέσιμου ποσού για δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, τότε το μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης μειώνεται αναλογικά. Επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναξιοποίητους πόρους από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για την υλοποίηση επιπλέον προγραμματικών δράσεων. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση προγραμματικών δράσεων (δράσεων εκτός των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων του φορέα) είναι συγκεκριμένο για κάθε τύπο έργου και ανεξάρτητο του ποσοστού των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ» της ενότητας 7, καθώς και το υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component) που συμπεριλαμβάνετε στην πρότασή σας, μπορούν να συμπεριληφθούν έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και η αμοιβή ενός εμπειρογνώμονα, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η συνεισφορά του συγκεκριμένου εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη βιωσιμότητα του φορέα υλοποίησης, όπως ζητείται στην αντίστοιχη ενότητα της αίτησης. Κατ’ αντιστοιχία, κόστη ταξιδιού στο εξωτερικό είναι επίσης επιλέξιμες δαπάνες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η ανάγκη και η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του φορέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλες οι δράσεις που προτείνονται να είναι με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση απόδοσης-κόστους (best value for money), το οποίο είναι κάτι που θα αξιολογηθεί από τους ανεξάρτητους αξιολογητές της αίτησης.

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 333,000 και ποσοστό επιχορήγησης 90%, η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε € 299,700 που είναι εντός των ορίων της πρόσκλησης. Προσοχή όμως, διότι το ανώτατο ποσό των € 300,000 αναφέρεται στο μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης τόσο για το έργο όσο και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων ποσοστού ίσου με 15% του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στην αίτηση είναι μικρότερες του 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης, τότε το μέγιστο όριο μειώνεται αναλογικά. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων, καθώς και στο υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε παραπομπές στην αίτησή σας, όταν αυτές εισάγονται ως υποσημειώσεις (footnotes) στο κείμενο τότε δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο χαρακτήρων που ορίζεται στην ενότητα. Στην περίπτωση που κάνετε παραπομπή με χρήση εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks), τότε το εμφανές κείμενο του συνδέσμου συμπεριλαμβάνεται στο όριο των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν γράψετε πως «Σύμφωνα με τον ορισμό των ευπαθών ομάδων (Συνήγορος του Πολίτη), […]», τότε οι χαρακτήρες των λέξεων «Συνήγορος του Πολίτη» προσμετρώνται στους συνολικούς χαρακτήρες της αντίστοιχης ενότητας.

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος τα Δίκτυα ορίζονται ως:

– Δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συσταθεί νομικά, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιών και που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να κάνουν αίτηση στο Πρόγραμμα, και
– Άτυπα δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να αποδείξουν τουλάχιστον 6 μήνες ύπαρξης (π.χ μέσω πρακτικών συνεδριάσεων ή απόδειξη κοινών δράσεων). Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας που θα υποβάλει αίτηση πρέπει να συμμετέχει στο δίκτυο και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο πρόγραμμα.
Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων και των εταίρων υλοποίησης έργου παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2. στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Ανά δράση. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την συγκεκριμένη ερώτηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Παράρτημα 2/Ενότητα 4.5 του εντύπου Οδηγίες προς Υποψηφίους. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι φορείς καλούνται να περιγράψουν τα κύρια έργα και δράσεις των τελευταίων δυο (2) ετών. Κατά συνέπεια ο πίνακας θα συμπληρωθεί ανά έργο. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2/ Ενότητα 2.3 του εγγράφου Οδηγίες προς Υποψηφίους στην συγκεκριμένη ενότητα θα πρέπει να υποδείξετε το κύριο θεματικό πεδίο των δράσεων του οργανισμού, π.χ ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός ως προς το είδος των βιογραφικών.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (άρθρο 1 παρ. 4), ασθενείς με χρόνια νοσήματα τα οποία δυσχεραίνουν την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. Δράσεις ενδυνάμωσης στις οποίες εμπλέκονται και οι φροντιστές των ευπαθών ατόμων, θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς στην πρόταση έργου και σε κάθε περίπτωση να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα και να αντιστοιχούν σε κάποιον δείκτη παραδοτέου για το ανάλογο προσδοκώμενο αποτέλεσμα («Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»), όπως αυτά αναγράφονται στον Οδηγό προς Υποψηφίους. Η επαρκής τεκμηρίωση θα αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό προς Υποψηφίους.

Όχι, δεν έχει ορισθεί κάποιο ανώτατο όριο στον αριθμό των εταίρων ανά πρόταση.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους (σελ. 7 -8):

«Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

1) Να είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να μην έχουν δημιουργηθεί και να μην λειτουργούν προς προσωπικό όφελος. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να έχουν έμμισθο προσωπικό και να συμμετέχουν σε προσοδοφόρες δραστηριότητες δεν διανέμουν τα κέρδη στα μέλη τους ή στο διοικητικό συμβούλιο ή στους εκπροσώπους και διαχειριστές τους. Οι δραστηριότητες που παράγουν έσοδα, δεν θα πρέπει να αποτελούν το σκοπό της ΜΚΟ, αλλά μόνον ένα μέσο που υποστηρίζει την αποστολή και τις αξίες της.

2) Τα μέλη τους δεν πρέπει να έχουν κανένα άμεσο εμπορικό συμφέρον από τις εργασίες και το αποτέλεσμα των δράσεων της οργάνωσης ή των εμπορικών δραστηριοτήτων της, ούτε οι οργανώσεις να εξυπηρετούν τα εμπορικά ή επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Ως εκ τούτου, αποκλείονται εμπορικά και επαγγελματικά σωματεία, των οποίων οι σκοποί και οι στόχοι είναι να προωθήσουν τα ειδικά συμφέροντα των μελών τους.

3) Έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, δημιουργούνται εθελοντικά από ομάδες ή μεμονωμένα άτομα και συνήθως περιλαμβάνουν στοιχεία εθελοντικής συμμετοχής στην οργάνωση.

4) Δραστηριοποιούνται στα κοινά και για το δημόσιο όφελος σε θέματα που σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων, επιμέρους ομάδων ή την κοινωνία στο σύνολό της.

5) Έχουν νομική υπόσταση, σε αντίθεση με άτυπες ή επί τούτου δημιουργηθείσες (ad hoc) ομάδες, και έχουν καταστατικό ή άλλο συστατικό έγγραφο που καθορίζει την αποστολή, τους σκοπούς, τους στόχους και το πεδίο δράσης τους.

6) Έχουν διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους.

7) Είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση και άλλες δημόσιες αρχές.

8) Είναι ανεξάρτητες από πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς»

Εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια από τη νομική μορφή και το καταστατικό του Σωματείου, τότε το Σωματείο θεωρείται επιλέξιμος φορέας υλοποίησης. Εναλλακτικά, εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τότε το Σωματείο είναι επιλέξιμος μόνο ως υποψήφιος εταίρος.

 • Για προμήθειες από 20.001 € έως 60.000 € πρέπει να γίνεται συνοπτικός διαγωνισμός.
 • Για προμήθειες άνω των 60.000 € πρέπει να διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός.

Εφόσον το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι σύλλογος (σωματείο) κατά κανόνα δεν διαθέτει ΦΕΚ, εκτός και αν έχει ειδικό νομικό καθεστώς. Είναι αρκετό το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου και οι τυχόν τροποποιήσεις του.

Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης γίνεται πατώντας την επιλογή «Προσωρινή Επεξεργασία Αίτησης» και εφόσον επισυνάψετε τουλάχιστον ένα από τα απαιτούμενα προς επισύναψη έγγραφα.

«Μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία και να τα επεξεργαστείτε όσες φορές θέλετε. Προσοχή να μη πατήσετε οριστική υποβολή διότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργειά σας».

«To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίους έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ της ενότητας 7». Σχετικά με το συμπληρωματικό σας ερώτημα, οι δράσεις επικοινωνίας του έργου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που αφορούν τον οργανισμό σας.

Οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων αφορούν μόνο τους φορείς υλοποίησης έργου και όχι τους εταίρους.

Η «Χαρτογράφηση/Καταγραφή Ικανοτήτων» δεν αποτελεί υποχρέωση ούτε για τους φορείς υλοποίησης ούτε για τους εταίρους. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα συμπληρωματικό βοηθητικό εργαλείο για τους υποψηφίους ώστε να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία καθώς και τις αδυναμίες της οργάνωσης αναφορικά με τις οργανωσιακές ικανότητες και τη βιωσιμότητα.

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων δεν θα ληφθούν από τους φορείς υλοποίησης έργου αλλά αντίθετα, οι ίδιοι οι φορείς θα πρέπει να τις υλοποιήσουν με σκοπό την αύξηση τη οργανωσιακής βιωσιμότητάς τους. Για αυτές τις δράσεις θα διατεθεί μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης. Οι φορείς δεν θα πρέπει να προτείνουν τις ίδιες δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για διαφορετικά έργα.

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος, σε όσες προσκλήσεις επιθυμεί.

Οι ΜΚΟ που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση είτε ως φορείς υλοποίησης έργου είτε ως εταίροι σε 3 έργα που έχουν επιλεγεί δεν μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση, παρά μόνο μέσω της επιχορήγησης διμερών σχέσεων (bilateral fund) και της 6ης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».

 

Δεν υπάρχει ενδεικτικός προϋπολογισμός για εταίρους από δωρήτριες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2.2 του εγγράφου Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, ενότητα 8, σε περίπτωση συνεργασίας, η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των Εταίρων μπορεί να υποβληθεί είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, μόνο εφόσον ο εταίρος έχει έδρα εκτός Ελλάδας.

Σε περιπτώσεις εταίρων εκτός Ελλάδας τα υποστηρικτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 15 του εντύπου Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση αξιολόγησης από το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund» είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής.

Επιλέξιμοι εταίροι μπορεί να είναι  οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (donor project partner), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2.2 των οδηγιών προς υποψηφίους.

Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης εφόσον όμως πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2.2.1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα έτη λειτουργίας για τους εταίρους. Σχετικά με την επιλεξιμότητα του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 2.2.2.

 

 

Μπορείτε να βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό για τον σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund στην ιστοσελίδα του προγράμματος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ενδυνάμωση ΜΚΟ»

Σχετικά με την επιλεξιμότητα του υποψήφιου φορέα υλοποίησης έργου και του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα τα τμήματα 2.2.1 και 2.2.2.

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε  ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος.

Μπορείτε να βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό για τον σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund στην ιστοσελίδα του προγράμματος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ενδυνάμωση ΜΚΟ»

Οι συνεργασίες ενθαρρύνονται από το Πρόγραμμα χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικές. Κριτήριο αξιολόγησης της αίτησης αποτελεί και η συνεργασία  με βαθμό 5/100 που θα αξιολογηθεί αντίστοιχα είτε η ποιότητα των προτεινόμενων συνεργασιών, εφόσον υπάρχουν, είτε η  αιτιολόγηση της μη ύπαρξης συνεργασιών εφόσον δεν υπάρχουν.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της Οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία.

Δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με το είδος του χώρου που θα πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες δράσεις. Οι δράσεις του έργου θα πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια στα έντυπα αίτησης και προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το έντυπο οδηγίες προς υποψηφίους και συγκεκριμένα την ενότητα 1 «Περιγραφή του Προγράμματος» στην οποία αναφέρεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος.

Α) Το ενοίκιο μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας των Λοιπών Άμεσων Δαπανών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του έργου. Δεν εντάσσεται το κόστος αυτό στην κατηγορία «ανακατασκευή, ανακαίνιση ή αποκατάσταση ακινήτου». Β) Μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας Λοιπές Άμεσες Δαπάνες κατά το ποσοστό που χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος. Το ποσοστό αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί. Γ) Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσοστό θα πρέπει να τεκμηριωθεί. Αν π.χ. για έναν χώρο 100 τ.μ. που έχετε ενοικιασμένο, για την υλοποίηση του έργου εσείς χρησιμοποιείτε τα 18 τ.μ., τότε ως επιλέξιμο κόστος τεκμαίρεται το 18% της δαπάνης (18τ.μ. / 100τ.μ.). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του κάθε κόστους.

Αναφορικά με τα πρακτικά εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλετε να προσκομίσετε το πρακτικό συγκρότησης του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Αν υπάρχει άλλο διοικητικό όργανο (διοικούσα επιτροπή, διαχειριστής), προσκομίζετε το πρακτικό εκλογής ή το καταστατικό που φαίνεται το όργανο αυτό.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα την ενότητα 2.2.1β. Εφόσον ο φορέας που εκπροσωπείτε έχει συμπληρώσει τα 2 έτη λειτουργίας από τη νομική του σύσταση κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, στη συγκεκριμένη περίπτωση την 21η Ιουνίου 2019, τότε μπορείτε να υποβάλετε πρόταση για την υλοποίηση μεγάλου έργου (άνω των 80.000 ευρώ).

Τα Πανεπιστήμια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και χρηματοδοτούνται από αυτό. Επομένως δεν είναι ανεξάρτητα από την κρατική διοίκηση και για τον λόγο αυτό δεν είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης. Είναι, όμως, επιλέξιμοι εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.»

Για τις ΑΜΚΕ δεν προβλέπεται εκ του νόμου η ύπαρξη ΔΣ ως διοικητικού οργάνου. Η εκλογή ΔΣ είναι στην ευχέρεια των εταίρων της εκάστοτε ΑΜΚΕ. Συνεπώς η μη ύπαρξη ΔΣ δεν συνιστά λόγο μη επιλεξιμότητας / αποκλεισμού του Οργανισμού.

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν δείκτη παραδοτέου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα παραδοτέο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Δεν μπορούν να προστεθούν επιπλέον παραδοτέα εκτός των προκαθορισμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες αλλά και να προσθέσουν επιπλέον. Σχετικά με τα παραδοτέα και τους δείκτες παραδοτέων έργου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 3.1

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι δράσεις ενός έργου μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά τη λήξη της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Πλην, όμως, οι επιχορηγούμενες από το Πρόγραμμα δράσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση έργου, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2024.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 5 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια ή να αποτελούν αυτοτελές τμήμα των γενικότερων έργων – δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

Η δημιουργία/ αναβάθμιση ιστοσελίδας για τις ανάγκες του έργου είναι επιλέξιμη δράση.

Τα έργα αξιολογούνται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλουν οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης και περιέχουν τις δράσεις και τον προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου, και οι συμβάσεις καταρτίζονται αντιστοίχως με βάση το περιεχόμενο των αιτήσεων. Μονάχα κατ’ εξαίρεση και εντός του συνολικού προϋπολογισμού, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ή προστεθεί δράση στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβασης ή κατά την υλοποίηση του έργου. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί επισήμως από τον φορέα υλοποίησης και να αιτιολογείται.

Μία αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δράσεις. Κάθε δράση του έργου θα πρέπει να είναι επιλέξιμη, συμβάλλοντας στους στόχους του Προγράμματος (βλ. ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους). Σε περίπτωση περισσοτέρων επιλέξιμων δράσεων αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και συνάφεια, ως επιμέρους δράσεις του ίδιου έργου.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Η νομική μορφή κάθε φορέα υλοποίησης προκύπτει από το καταστατικό / οργανισμό του και η εκπροσώπησή του από το ίδιο και από τις Καρτέλες Στοιχείων Μητρώου – Νομικού Προσώπου και Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το TaxisNet. Δεν απαιτείται και δεν αρκεί υπεύθυνη δήλωση.

Οι άτυπες ομάδες δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, είναι όμως επιλέξιμές ως εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.

Μία ΜΚΟ που, πέραν των κεντρικών γραφείων, έχει και παραρτήματα εξακολουθεί να αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο, το οποίο και μόνον μπορεί να υποβάλει αίτηση.
Αν υπάρχουν κεντρικές και περιφερειακές οργανώσεις με χωριστές νομικές προσωπικότητες και άρα ΑΦΜ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Στον κατάλογο προσωπικού πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα των βασικών συντελεστών, που θα εργασθούν για την υλοποίηση του έργου. Τα βιογραφικά αυτών θα πρέπει να υποβληθούν ως παραρτήματα. Εφόσον στους βασικούς συντελεστές περιλαμβάνονται και εθελοντές, θα πρέπει να υποβληθούν τα ονόματα και βιογραφικά τους σημειώματα.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία.

Το βασικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι καλό να το γνωρίζετε εξαρχής και να συμπεριλάβετε τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία του στο Έντυπο Αίτησης. Αυτό ισχύει και για τους εταίρους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη/τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιλογή του προσωπικού. Ισχύει η εργατική νομοθεσία. Δεν υπάρχει περιορισμός για το προσωπικό που θα επιλεγεί, μπορεί να εργαζόταν και στο παρελθόν στον φορέα ή να εργάζεται και σήμερα. Σε περίπτωση που αλλάξει η βασική ομάδα του έργου που δηλώνετε με την αίτησή σας, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως τον Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος.

Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται με γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 και με διάστιχο 1,5.

Το πλάνο επικοινωνίας της επιχορήγησης δεν αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εμπίπτουν στις κυρίως δράσεις ενός έργου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης έργου θα επικοινωνήσει στα μέσα ενημέρωσης ή/και τα κοινωνικά δίκτυα την επιχορήγηση που έχει λάβει από το Πρόγραμμα.

Αν ο οργανισμός δεν ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές δεν θα προσκομιστεί η έκθεσή τους. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.

Η πνευματική ιδιοκτησία που παράγεται από την υλοποίηση κάποιου έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Active Citizens Fund» παραμένει στον φορέα υλοποίησης και μετά το τέλος του έργου. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος (Ίδρυμα Μποδοσάκη και Αλληλεγγύη SolidarityNow) και ο Διαχειριστής του Προγράμματος (Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) F.M.O.) δικαιούνται να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται δωρεάν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα του έργου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εταίροι, παρακαλούμε να διατηρήσετε την σχετική ενότητα της αίτησης χωρίς να την συμπληρώσετε.

Νομικές εκκρεμότητες είναι οι εξώδικες ή επίδικες (δικαστικές) ή δικαστικώς κριθείσες εκκρεμότητες πάσης φύσεως (αστικές, διοικητικές – φορολογικές, ποινικές κ.α.) και ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Εκκρεμότητες σχετικές με την υπόσταση ή την εκπροσώπηση των ΜΚΟ.
 • Εκκρεμείς υποχρεώσεις/οφειλές έναντι τρίτων.
 • Εκκρεμείς απαιτήσεις/αξιώσεις κατά τρίτων.
 • Δικαστικές αποφάσεις/Αναγκαστικές εκτελέσεις/Κατασχέσεις σε βάρος της ΜΚΟ.
 • Περιουσιακά βάρη.
 • Εκκρεμείς Μηνύσεις/Ποινικές διώξεις σε βάρος της διοίκησης της ΜΚΟ σχετικές με τη δραστηριότητά της

Σε περίπτωση που δεν έχετε νομικές εκκρεμότητες, μία Υπεύθυνη Δήλωση κατ’ αρχήν μας καλύπτει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική εκκρεμότητα.

Για να επιλέξετε την κατάλληλη πρόσκληση θα πρέπει να διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης και την ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, όπου περιγράφονται οι ενδεικτικές δράσεις και τα παραδοτέα των έργων της κάθε πρόσκλησης.

Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντιστοιχεί σε ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος και σε συγκεκριμένους δείκτες. Έτσι, κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ξεχωριστή, έχει διαφορετικό σκοπό, προσανατολισμό και προτεραιότητες από τις άλλες. Συνεπώς, κάθε αίτηση έργου που υποβάλλεται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε πρόσκλησης.

Η υποβολή ερωτήσεων γίνεται μόνο μέσω email στον εκάστοτε υπεύθυνο Διαχειριστή της πρόσκλησης που σας ενδιαφέρει. Για λόγους διαφάνειας, οι απαντήσεις στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις θα αναρτώνται τακτικά στο site του Προγράμματος. Δεν θα παρέχονται κατ’ ιδίαν απαντήσεις.

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ελληνική γλώσσα. ΜΟΝΟ για τη διευκόλυνση των υποψήφιων αλλοδαπών εταίρων των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, η αίτηση διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τα υποστηρικτικά έγγραφα του αλλοδαπού εταίρου θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις για επιχορήγηση γίνονται δεκτές εντός των προθεσμιών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ημερομηνία Δημοσίευσης Πρόσκλησης Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων 21 Φεβρουαρίου 2019 21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών  

21 Φεβρουαρίου 2019

21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020

 

Η ενδεικτική λίστα των επιλέξιμων δράσεων βρίσκεται στην ενότητα 3.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, παρακαλώ δείτε την ενότητα 2.2.1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι ελληνικές ΜΚΟ μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση, ανταποκρινόμενες στις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
 2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
 4. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
 6.  Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Σημείωση: Ξεχωριστό ποσό διατίθεται για την επιχορήγηση δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών των δωρητριών χωρών. 

Το Πρόγραμμα έχει τα παρακάτω προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 1. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
 2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
 3. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 4. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
 5. Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ. χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Δράσεις στις οποίες εμπλέκονται και οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ μπορούν να είναι επιλέξιμες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η ανάγκη εμπλοκής τους και το πώς οι δράσεις αυτές θα οδηγήσουν στην επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου. Εντούτοις, στην μέτρηση των δεικτών των παραδοτέων, και συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες: «Αριθμός ευπαθών ατόμων που εκπαιδεύτηκαν με σκοπό την οικονομική τους ενδυνάμωση», «Αριθμός ευπαθών ατόμων  που συμμετείχαν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις», «Αριθμός ευπαθών ατόμων που έλαβαν υποτροφία», δεν μπορούν να υπολογιστούν οι γονείς των ΑμΕΑ, καθώς οι δείκτες αυτοί αφορούν τα ευπαθή άτομα και όχι τους φροντιστές τους. Επομένως, για την επίτευξη των δεικτών αυτών, θα πρέπει στο έργο να περιλαμβάνονται και σχετικές δράσεις που θα εμπλέκουν τα ίδια τα ευπαθή άτομα, και όχι αποκλειστικά τους γονείς τους.

Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμη ομάδα στόχος γι’ αυτή την πρόσκληση.

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής πρόκλησης είναι η ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων.

Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και στη προώθηση της ίσης πρόσβασης στην παιδεία, την υγεία και στην αγορά εργασίας. Ο όρος «ευπαθείς ομάδες» αναφέρεται σε γυναίκες, μειονότητες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και άλλες μη προνομιούχες ομάδες  (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, ουσιοεξαρτημένοι, άνεργοι, άστεγοι, κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ (LGBTQI+) κλπ.). Για την αιτία αυτή, αυτές οι στερούμενες των δικαιωμάτων τους ομάδες, συνήθως δεν συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες, δεν έχουν αποκτήσει δεξιότητες συνηγορίας (advocacy) ή ελέγχου που απαιτούνται για την εκπροσώπηση ή διασφάλιση των συμφερόντων τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα που αφορούν Ρομά ή ασυνόδευτους ανήλικους.

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της ομάδας στόχου αρκεί να εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες.

«Μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία και να τα επεξεργαστείτε όσες φορές θέλετε. Προσοχή να μη πατήσετε οριστική υποβολή διότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργειά σας».

Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης εφόσον όμως πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2.2.1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα έτη λειτουργίας για τους εταίρους. Σχετικά με την επιλεξιμότητα του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 2.2.2.

 

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 3 «Παραδοτέα έργου και ενδεικτικές δράσεις». Για να είναι επιλέξιμη μια δράση θα πρέπει να συνεισφέρει σε τουλάχιστον ένα από τα προκαθορισμένα παραδοτέα για το αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα και συγκεκριμένα το αποτέλεσμα «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων».

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα έργο που έχει ως ομάδα στόχο παραπάνω από μια ευπαθή ομάδα.

Ο όρος «ευπαθείς ομάδες» αναφέρεται σε μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού μέσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι κρατούμενοι σε φυλακές.

Α) Το ενοίκιο μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας των Λοιπών Άμεσων Δαπανών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του έργου. Δεν εντάσσεται το κόστος αυτό στην κατηγορία «ανακατασκευή, ανακαίνιση ή αποκατάσταση ακινήτου». Β) Μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας Λοιπές Άμεσες Δαπάνες κατά το ποσοστό που χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος. Το ποσοστό αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί. Γ) Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσοστό θα πρέπει να τεκμηριωθεί. Αν π.χ. για έναν χώρο 100 τ.μ. που έχετε ενοικιασμένο, για την υλοποίηση του έργου εσείς χρησιμοποιείτε τα 18 τ.μ., τότε ως επιλέξιμο κόστος τεκμαίρεται το 18% της δαπάνης (18τ.μ. / 100τ.μ.). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του κάθε κόστους.

O σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα συμβάλουν στο αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι δράσεις των έργων πρέπει να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, όπως για παράδειγμα παροχή υπηρεσιών υγείας σε κρατούμενους σε φυλακές θα υποστηριχθούν μόνο στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, ενίσχυσης της συνηγορίας, ενδυνάμωσης και προαγωγής μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019 στις 12.00 μ.μ. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε αυτόν τον δείκτη θα πρέπει να αποτυπώσετε το δικό σας φορέα ως φορέα υλοποίησης καθώς και τους εταίρους σας, δηλαδή μόνο τους φορείς που συμμετέχουν στον προϋπολογισμό του προγράμματος.
Για να μετρήσετε/αποτυπώσετε και άλλες οργανώσεις καθώς και επιπλέον αποτελέσματα του έργου θα σας προτρέπαμε να προσθέσετε επιπλέον δείκτες στο συγκεκριμένο παραδοτέο.

Δεν είναι υποχρεωτικό ο εταίρος να είναι ένα ΜΜΕ παρά μόνο για όσους φορείς επιλέξουν το 3ο παραδοτέο όπου θα πρέπει αν συνεργαστούν με ένα ΜΜΕ για την διεξαγωγή κοινών δράσεων.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα συνηγορίας στους τομείς δραστηριοποίησης της κάθε οργάνωσης εφόσον βέβαια εμπίπτουν στα παραδοτέα όπως ορίζονται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Μόνο ένας φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα ως φορέας υλοποίησης έργου και μπορεί να έχει όσους εταίρους επιθυμεί. Τόσο ο φορέας υλοποίησης έργου όσο και οι εταίροι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στην ενότητα 2.2 του εγγράφου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Το κάθε προτεινόμενο έργο θα πρέπει να εμπίπτει στα παραδοτέα που έχουν καθοριστεί για την συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δεν δίνονται κατευθύνσεις και συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα έργα.

Η συνηγορία και ο εποπτικός ρόλος με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στις θεματικές που καλύπτονται από την πρόσκληση. Ωστόσο, το κάθε προτεινόμενο έργο θα πρέπει να εμπίπτει στα παραδοτέα που έχουν καθοριστεί για την συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Εάν ο φορέας επιθυμεί ο εταίρος να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και αφού θα απασχοληθεί προσωπικό του φορέα, τότε θα πρέπει το κόστος αυτό να ενταχθεί στις δαπάνες προσωπικού του φορέα. Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Έκαστος οργανισμός που μετέχει σε μία πρόταση είτε ως φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος, είτε θα δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει νομικές εκκρεμότητες (εφόσον δεν έχει), είτε θα αναφέρει ποιες νομικές εκκρεμότητες έχει και τι αφορούν.

 

Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τα έτη λειτουργίας των εταίρων. Εάν οι συγκεκριμένοι φορείς είναι νεοσύστατοι, θα προσκομίσουν όποια οικονομικά στοιχεία διαθέτουν προσκομίζοντας αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη υποβολή παλαιότερων στοιχείων λόγω πρόσφατης σύστασης.

Θα μπορείτε να τα αναφέρετε στην περιγραφή των υλοποιούμενων δράσεων του έργου και να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, μαζί με τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα.

Δεν είναι αποδεκτό καθώς η σύμβαση συνεργασίας είναι δομικό στοιχείο της υποβληθείσας αίτησης βάσει των διοικητικών κριτηρίων και δεν δύναται να την υποκαταστήσει το letter of intent.

Σας προτρέπουμε να ανατρέξετε για περισσότερες λεπτομέρειες στις Οδηγίες προς Υποψηφίους που αναφέρει ότι “Όλα τα ακόλουθα Υποστηρικτικά Έγγραφα και Παραρτήματα της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση ώστε να είναι επιλέξιμη για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά λείπουν, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογεί τις ελλείψεις. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αποφασίζει αν η αιτιολόγηση είναι επαρκής. Οι  υποψήφιοι  θα  έχουν  προθεσμία  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  για  να υποβάλλουν  έγγραφα  που  τυχόν  δεν  έχουν  προσκομιστεί ή τυχόν πρόσθετα έγγραφα έπειτα από υπόδειξη του Διαχειριστή Επιχορήγησης.”

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όπως αναγράφεται και στο έντυπο Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»

Για λόγους διαφάνειας δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης. Συμβουλευτείτε το έντυπο με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»

Στην σελίδα 4 της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγράφεται στην υποσημείωση ότι «οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε όλο το Πρόγραμμα Active Citizens Fund και περιλαμβάνονται για να παρέχουν στους υποψήφιους φορείς μια γενική εικόνα των δεσμεύσεων του Προγράμματος». Συνεπώς, οι τιμές στόχοι δεν είναι προαπαιτούμενες για καμία κατηγορία έργου.

Όπως αναγράφεται και στο έντυπο Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρηματικής συνεισφοράς ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Για τα μεγάλα και μεσαία έργα, η συνεισφορά σε είδος μπορεί να αποτελέσει μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.
Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος για κάθε ώρα εθελοντικής εργασίας ορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με το είδος της εργασίας. Οι τιμές μονάδας πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον συνήθη καταβαλλόμενο μισθό για αυτήν την εργασία και πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ € 4,00 ανά ώρα (όσο το ελάχιστο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα) και € 7,50 ανά ώρα (όσο το κατά μέσο όρο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου του 2023 ή έως την εξάντληση της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος, σε όσες προσκλήσεις επιθυμεί.

Οι ΜΚΟ που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση είτε ως φορείς υλοποίησης έργου είτε ως εταίροι σε 3 έργα που έχουν επιλεγεί δεν μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση, παρά μόνο μέσω της επιχορήγησης διμερών σχέσεων (bilateral fund) και της 6ης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το Έντυπο Αίτησης και την Φόρμα Προϋπολογισμού και αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα όπως ορίζονται στην ενότητα 11 των «Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Emailbilateral@activecitizensfund.gr

Θέμα μηνύματος: Υποβολή Αίτησης Διμερούς Πρωτοβουλίας

Οι διμερείς πρωτοβουλίες θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μορφή συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον ενός φορέα από την Ελλάδα και ενός φορέα από τις δωρήτριες χώρες (όπου ο ένας είναι ο υποψήφιος – φορέας υλοποίησης και ο άλλος ο εταίρος της διμερούς πρωτοβουλίας). Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εμπορικός ή μη, είτε μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει νομική υπόσταση στις δωρήτριες χώρες είναι επιλέξιμος φορέας ή εταίρος για τον σκοπό της επιχορήγησης διμερών σχέσεων.

Μια βάση δεδομένων για αναζήτηση πιθανών εταίρων (https://ngonorway.org/partners/) έχει δημιουργηθεί από τη Norwegian Helsinki Committee. Εάν ενδιαφέρεστε να βρείτε κάποιο εταίρο από τη Νορβηγία σας προτείνουμε να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων, προσθέτοντας μια σύντομη περιγραφή σχετικά με την οργάνωσή σας και να αναζητήσετε μέσω της βάσης πιθανούς εταίρους μεταξύ ενδιαφερομένων νορβηγικών φορέων, ΜΚΟ, δήμων, εταιρειών, κλπ. Για αναζήτηση φορέων από την Ισλανδία μπορείτε να απευθυνθείτε στο φορέα Icelandic Human Rights Centre (http://www.humanrights.is/en).

Δεν υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσό το οποίο μπορείτε να αιτηθείτε για την διμερή πρωτοβουλία που επιθυμείτε να υλοποιήσετε. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να επιχορηγηθείτε είναι 6.000 ευρώ ανά πρωτοβουλία.

Για να είναι επιλέξιμη η αίτηση για διμερή πρωτοβουλία θα πρέπει να συμμετέχει στην πρωτοβουλία τουλάχιστον ένας φορέας από τις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν ή Νορβηγία), ο οποίος να μπορεί να συνδράμει στην επίτευξη του σκοπού της προτεινόμενης πρωτοβουλίας.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτημα για πρωτοβουλία διμερών σχέσεων είναι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα και φορείς από τις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Δείτε αναλυτικά την ενότητα 2.2.1. των «Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων».

Με τον όρο πρωτοβουλίες διμερών σχέσεων εννοούμε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Νορβηγία) και ανταποκρίνονται στους ευρύτερους σκοπούς του Προγράμματος «Active Citizens Fund». Πιο συγκεκριμένα, δράσεις που προωθούν τη διασύνδεση, την ανταλλαγή εμπειριών, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη μετάδοση γνώσης, τεχνολογίας και καλών πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ από την Ελλάδα και φορέων από τις δωρήτριες χώρες θεωρούνται πρωτοβουλίες διμερών σχέσεων. Μια ενδεικτική λίστα δράσεων για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων βρίσκεται στην ενότητα 3.2 των «Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων».

CAPACITY BUILDING

Εφόσον γίνει πιστοποίηση σύμφωνα με το σύστημα ISO, ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να προσκομίσει και το σχετικό πιστοποιητικό ISO. Σε περίπτωση πιστοποίησης με διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό αντίστοιχο πιστοποιητικό – αποδεικτικό πιστοποίησης.  Η πιστοποίηση όμως δεν είναι υποχρεωτική.

Στα μικρά έργα δεν συμπεριλαμβάνονται δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (CBC). Παρόλα αυτά, οι φορείς υλοποίησης των μικρών έργων θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων που διοργανώνει ο Διαχειριστής Επιχορήγησης, μέσω του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Όχι, γιατί το 15% (το λεγόμενο Capacity Building Component – CBC ) αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων του φορέα σας αποκλειστικά ώστε να ενδυναμωθεί και να ενισχύσει τη βιωσιμότητά του. Συνεπώς η δράση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στις κυρίες δράσεις του έργου.

Tο Social Dynamo, ως τμήμα του Fund Operator δεν δύναται να σας παρέχει την υποστήριξη για δράσεις σας που θα υλοποιήσετε στα πλαίσια του CBC του έργου σας. Σας προτείνουμε να κάνετε μια έρευνα αγοράς για να εντοπίσετε πιθανούς συνεργάτες. Μπορείτε, φυσικά, να ελέγξετε τον ιστότοπο του Social Dynamo όπου θα βρείτε τα ονόματα πολλών συνεργατών εκπαίδευσης με τους οποίους θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε απευθείας.

Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιλέξιμη δράση ανάπτυξης ικανοτήτων αφού κάθε δράση κάτω από αυτή την θεματική θα πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάμωση του φορέα γενικότερα και όχι ατομικά ενός εκπροσώπου.

Eφόσον συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ενδυνάμωση του φορέα υλοποίησης έργου, τότε ναι, είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων ΜΚΟ που οργανώνεται από το Διαχειριστή Επιχορήγησης και απευθύνεται στους φορείς υλοποίησης έργων, και συμπεριλαμβάνει την δωρεάν εκπαίδευση, τις συμβουλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες καθοδήγησης (mentoring) θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα και δε χρειάζεται να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι Δράσεις Aνάπτυξης Iκανοτήτων των έργων– μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη φόρμα προϋπολογισμού.

Αναφορικά με τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component – CBC), αυτές θα πρέπει να συντελούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης. Εάν στοιχειοθετήσετε πως η εκπαίδευση εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους έχετε μία συστηματική συνεργασία (μέσω π.χ. συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου) θα συντελέσει στην επίτευξη του σκοπού αυτού, τότε δεν υπάρχει λόγος αυτές οι δράσεις να μην είναι επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση, το εάν οι δράσεις είναι κατάλληλες αλλά και ουσιαστικές για την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος θα αξιολογηθεί και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.

To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο επομένως μπορεί να επιλέξετε μικρότερο ποσό/ποσοστό από το μέγιστο δυνατό, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίες έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην αξιοποιήσετε το σύνολο του διαθέσιμου ποσού για δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, τότε το μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης μειώνεται αναλογικά. Επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναξιοποίητους πόρους από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για την υλοποίηση επιπλέον προγραμματικών δράσεων. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση προγραμματικών δράσεων (δράσεων εκτός των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων του φορέα) είναι συγκεκριμένο για κάθε τύπο έργου και ανεξάρτητο του ποσοστού των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ» της ενότητας 7, καθώς και το υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component) που συμπεριλαμβάνετε στην πρότασή σας, μπορούν να συμπεριληφθούν έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και η αμοιβή ενός εμπειρογνώμονα, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η συνεισφορά του συγκεκριμένου εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη βιωσιμότητα του φορέα υλοποίησης, όπως ζητείται στην αντίστοιχη ενότητα της αίτησης. Κατ’ αντιστοιχία, κόστη ταξιδιού στο εξωτερικό είναι επίσης επιλέξιμες δαπάνες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η ανάγκη και η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του φορέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλες οι δράσεις που προτείνονται να είναι με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση απόδοσης-κόστους (best value for money), το οποίο είναι κάτι που θα αξιολογηθεί από τους ανεξάρτητους αξιολογητές της αίτησης.

«To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίους έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ της ενότητας 7». Σχετικά με το συμπληρωματικό σας ερώτημα, οι δράσεις επικοινωνίας του έργου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που αφορούν τον οργανισμό σας.

Οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων αφορούν μόνο τους φορείς υλοποίησης έργου και όχι τους εταίρους.

Η «Χαρτογράφηση/Καταγραφή Ικανοτήτων» δεν αποτελεί υποχρέωση ούτε για τους φορείς υλοποίησης ούτε για τους εταίρους. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα συμπληρωματικό βοηθητικό εργαλείο για τους υποψηφίους ώστε να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία καθώς και τις αδυναμίες της οργάνωσης αναφορικά με τις οργανωσιακές ικανότητες και τη βιωσιμότητα.

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων δεν θα ληφθούν από τους φορείς υλοποίησης έργου αλλά αντίθετα, οι ίδιοι οι φορείς θα πρέπει να τις υλοποιήσουν με σκοπό την αύξηση τη οργανωσιακής βιωσιμότητάς τους. Για αυτές τις δράσεις θα διατεθεί μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης. Οι φορείς δεν θα πρέπει να προτείνουν τις ίδιες δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για διαφορετικά έργα.

Οι δράσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για μεσαία και μεγάλα έργα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 4α των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αρχικά σας παραπέμπουμε στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών στις Οδηγίες προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης. Σε περίπτωση που ο οργανισμός σας εκπίπτει τον ΦΠΑ (δηλαδή ο ΦΠΑ είναι ανακτήσιμος), τότε ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση όμως που ο ΦΠΑ αποτελεί δαπάνη για τον οργανισμό σας (δηλαδή δεν είναι ανακτήσιμος), τότε είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.

Ναι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους». Θα πρέπει να εντάσσονται στο κόστος προσωπικού.

Εφόσον η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής σας για ενίσχυση των διαφόρων πηγών της χρηματοδοτικής σας βάσης, η δαπάνη για τον εξοπλισμό του πωλητηρίου θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη. Όλα αυτά όμως (στρατηγική και δράσεις) θα πρέπει να αναλύονται λεπτομερώς και να τεκμαίρονται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

Η αναφορά μπορεί να γίνει μόνο με την ιδιότητα π.χ. Εμπειρογνώμονας Α (ιδιότητα, θέση στο έργο) από φορέα Χ, Εμπειρογνώμονας Β από φορέα Ψ, τόσο στη λίστα του προσωπικού όσο και στον προϋπολογισμό (καρτέλα προσωπικού, καρτέλα ταξιδιών εφόσον θα συμμετέχουν κοκ.). Εφόσον το έργο προκριθεί για επιχορήγηση, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά τους βιογραφικά σημειώματα, οι συμβάσεις έργου τους (ή άλλα αποδεικτικά της εργασιακής τους σχέσεις με τους φορείς και το εν λόγω έργο) καθώς και όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου). Οι δαπάνες για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα πρέπει να ενταχθούν στις λοιπές άμεσες δαπάνες και στην αιτιολογία να βάλετε πλήρη ανάλυση για το πώς θα προκύπτουν τα ποσά.

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής εταίρου χωρίς δαπάνες σε επιχορηγούμενο έργο, είναι μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Διαφορετικά, εφόσον δεν παρέχεται ούτε εθελοντική εργασία, δεν υπάρχει λόγος και τρόπος ύπαρξης και συμμετοχής εταίρου. Αρκεί μια άτυπη συνεργασία μεταξύ των μερών, χωρίς σύμβαση συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και να υποβληθούν τα υποστηρικτικά έγγραφα. Εάν η Ανεξάρτητη Αρχή, συμμετέχει λοιπόν ως εταίρος μόνο με εθελοντική εργασία, τα κόστη αυτά των εθελοντών (υπαλλήλων Ανεξάρτητης αρχής που θα συμμετέχουν) θα  μπορούν να καλυφθούν μέσω του κόστους ταξιδιών. Σε αυτή την περίπτωση όμως επειδή ο εταίρος δεν θα έχει οικονομική σχέση, τα κόστη αυτά θα τα επωμισθεί ο Φορέας υλοποίησης.

Θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως και λεπτομερώς η ανάγκη αγοράς εξοπλισμού οπότε και η δαπάνη απόκτησης αυτού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατηγορία «εξοπλισμός» του προϋπολογισμού.  Εν τούτοις, αυτό θα εξεταστεί ενδελεχώς τόσο κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης όσο και τη φάση προετοιμασίας και σύνταξης της σύμβασης επιχορήγησης (εφόσον το έργο προκριθεί προς επιχορήγηση).

Τα έξοδα ταξιδιών αφορούν τα μέλη της ομάδας έργου καθώς και τους εθελοντές (του φορέα και του/των εταίρων του) που απασχολούνται στο υλοποιούμενο έργο. Οπότε δεν δύνανται να καλυφθούν στην κατηγορία «Ταξίδια» του προϋπολογισμού τα έξοδα ταξιδιών των επωφελουμένων. Δύνανται όμως αυτά τα κόστη, εφόσον τα επιβάλλει η φύση του έργου και τα έξοδα αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του έργου, να ενταχθούν στις λοιπές άμεσες δαπάνες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα όρια τα οποία ισχύουν στην κατηγορία των ταξιδιών. Οι τοπικές δράσεις των επωφελουμένων δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.

Ναι, δύναται ο ελεύθερος επαγγελματία να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές μόνος του. Σε περίπτωση όμως που ενταχθεί στο προσωπικό του έργου, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα όσα αναφέρονται στις Οδηγίες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης που δίνονται στους φορείς υλοποίησης που έχουν προκριθεί προς επιχορήγηση, σύμφωνα με τις οποίες το ως άνω άτομο για να ενταχθεί στο προσωπικό θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με το καθορισμό ωραρίου απασχόλησης, συμπλήρωση timesheets κ.ά. Εάν ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να ενταχθεί στις υπεργολαβίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κανόνες που άπτονται των υπεργολαβιών.

Εάν ο φορέας επιθυμεί ο εταίρος να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και αφού θα απασχοληθεί προσωπικό του φορέα, τότε θα πρέπει το κόστος αυτό να ενταχθεί στις δαπάνες προσωπικού του φορέα. Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Όχι δεν δύνανται να δικαιολογηθούν έμμεσες δαπάνες στο έργο σε μια τέτοια περίπτωση. Καθώς οι έμμεσες δαπάνες αφορούν δαπάνες λειτουργίας του φορέα και υπολογίζονται βάσει του κόστους μισθοδοσίας, εφόσον δεν υπάρχει αυτό, δεν τεκμαίρονται έμμεσες δαπάνες.

Υφίστανται ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με μέχρι 2 εργοδότες. Για αυτές τις περιπτώσεις ο επαγγελματίας δύναται να ζητήσει να του καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές ο εργοδότης.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία. Εντούτοις, η συμβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης στην υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη και να αφορά δραστηριότητες που συντελούν άμεσα στην επίτευξη των σκοπών του έργου και των παραδοτέων που έχουν επιλεγεί. Εναλλακτικά, εάν για παράδειγμα η συμβολή μέλους του ΔΣ στο έργο έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην υπογραφή συμβάσεων, τότε οι αμοιβή του μέλους μπορεί να καλυφθεί – εν μέρει – μόνο από τις εγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες για το έργο.

Στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του φορέα υλοποίησης. Εάν στοιχειοθετήσετε επαρκώς την συμβολή του/της υπεύθυνου/ης επικοινωνίας στης επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, και αιτιολογήσετε επαρκώς το πώς η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα έχει και μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό, ακόμα και μετά το πέρας της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος ACF, τότε η δαπάνη αυτή μπορεί να προταθεί για χρηματοδότηση μέσω των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων.

Μέσω του Προγράμματος μπορεί να καλυφθούν οι δαπάνες προσωπικού μόνο  για τα άτομα τα οποία είτε έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα υλοποίησης ή εταίρο του έργου, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες / Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου, ως υπεργολάβοι. Σε περίπτωση που άτομα προερχόμενα από την ομάδα στόχου του έργου εργαστούν στον φορέα υλοποίησης ή τον εταίρο, θα πρέπει, πέραν της ύπαρξης αντίστοιχης σύμβασης, να παρέχουν εργασία η οποία να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις δράσεις του έργου και την επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου και του ανάλογου δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος προσωπικού ενός ατόμου το οποίο δεν συνεισφέρει στην υλοποίηση του έργου με ρόλο και αρμοδιότητες που δικαιολογούν την εμπλοκή του σε αυτό.

Είναι επιλέξιμη δράση εφόσον τεκμηριωθεί ότι συμβάλλει στην αύξηση της οργανωσιακής βιωσιμότητας του φορέα υλοποίησης.

Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιλέξιμη δράση ανάπτυξης ικανοτήτων αφού κάθε δράση κάτω από αυτή την θεματική θα πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάμωση του φορέα γενικότερα και όχι ατομικά ενός εκπροσώπου.

Η αγορά εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς πως ο εξοπλισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ωστόσο, επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη που αφορά στην απόσβεση του εξοπλισμού για το διάστημα υλοποίησης του έργου (δηλαδή καλύπτεται μόνο η απομείωση της αξίας του εξοπλισμού στα λογιστικά βιβλία του φορέα), και για το ποσοστό κατά το οποίο ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται στο έργο. Η αγορά εξοπλισμού από χώρα εκτός ΕΕ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχουν τηρηθεί οι κανόνες του Προγράμματος που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, και σε απουσία αυστηρότερων ορίων στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορά εξοπλισμού άνω των €5,000 θα πρέπει να αναζητηθούν κατ’ ελάχιστο 3 προσφορές από κατάλληλους προμηθευτές προτού προχωρήσει η αγορά.

Η χρήση – ενοικίαση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, μέσω προγραμμάτων leasing είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς πως ο εξοπλισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ωστόσο, επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη που αντιστοιχεί στο ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού στο έργο. Για παράδειγμα, εάν ενοικιαστεί μέσω leasing ένα φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο θα το χρησιμοποιείται στα κεντρικά γραφεία οργανισμού, ο οποίος υλοποιεί και αλλά έργα πέρα του έργου που χρηματοδοτείται από το ACF, δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη όλη η δαπάνη αλλά μόνο κατά το ποσοστό χρήσης του μηχανήματος για το έργο που χρηματοδοτείται από το ACF. Εάν όμως το μηχάνημα αυτό βρίσκεται σε χώρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτείται από το ACF, τότε είναι επιλέξιμο το σύνολο του κόστους ενοικίασης του εξοπλισμού.

Δεν απαιτείται να προσκομιστούν οικονομικές εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές από τον φορέα υλοποίησης ούτε από τους εταίρους, επομένως μπορείτε να αγνοήσετε και το ανάλογο κόστος που αναγράφεται στην παράγραφο αυτή.

Το Πρόγραμμα καλύπτει μόνο αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις δαπάνες που αφορούν ταξίδια και βρίσκονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών μια κοινή πρακτική είναι από τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού σας, να εφαρμόσετε τον παρακάτω τύπο:

 

Ποσοστό έμμεσων δαπανών= (Κόστος Γενικών Εξόδων) ÷ (Σύνολο λειτουργικών εξόδων περιλαμβανομένου και του κόστους της μισθοδοσίας)

 

Όπου «Κόστος Γενικών Εξόδων», θα περιλάβετε μόνο τις δαπάνες λειτουργίας του οργανισμού σας ή της συγκεκριμένης δομής όπου θα χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί το έργο, όπως: ενοίκιο, λογαριασμοί ρεύματος, λογαριασμοί ύδρευσης, λογαριασμοί τηλεφώνων, λογαριασμοί κοινοχρήστων και ότι άλλο αφορά την λειτουργία σας.

Δαπάνες όπως καύσιμα, έξοδα κίνησης κλπ. δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Όλα τα έργα στο Πρόγραμμα (πλην των Διμερών Πρωτοβουλιών) είναι συγχρηματοδοτούμενα, με το Πρόγραμμα να καλύπτει ποσοστό 90% κάθε επιλέξιμης δαπάνης. Για τα μεσαία και μεγάλα έργα, το ποσό συγχρηματοδότησης (10% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου) μπορεί να καλυφθεί εν μέρει (σε ποσοστό έως και 50% επί του συνολικού ποσού συγχρηματοδότησης που απαιτείται) σε είδος, μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας. Το υπόλοιπο ποσοστό (τουλάχιστον 5% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών) θα πρέπει να καλυφθεί απαραιτήτως με πόρους του υποψήφιου φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του (όπου υπάρχουν). Κατ’ εξαίρεση, στα μικρά έργα δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του συνολικού ποσοστού συγχρηματοδότησης (10%) εξολοκλήρου μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας, χωρίς την απαίτηση οικονομικής συνεισφοράς του φορέα.

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 333,000 και ποσοστό επιχορήγησης 90%, η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε € 299,700 που είναι εντός των ορίων της πρόσκλησης. Προσοχή όμως, διότι το ανώτατο ποσό των € 300,000 αναφέρεται στο μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης τόσο για το έργο όσο και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων ποσοστού ίσου με 15% του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στην αίτηση είναι μικρότερες του 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης, τότε το μέγιστο όριο μειώνεται αναλογικά. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων, καθώς και στο υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, οι συμβάσεις μεταξύ των φορέων υλοποίησης και του Διαχειριστή της Επιχορήγησης προβλέπεται να υπογραφούν εντός του φθινοπώρου του 2019. Η προκαταβολή των έργων καταβάλλεται, κατά κανόνα, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή την ενδεχομένως μεταγενέστερη έναρξη υλοποίησης του έργου.

Δράσεις ενός έργου που υλοποιούνται εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, αλλά εντός Ελλάδας καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Τα όρια (ανώτατα ποσά) κάλυψης των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση δράσεων ενός έργου εντός Ελλάδας, αλλά εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, καθορίζονται στο Παράρτημα 1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Για περιπτώσεις προμηθειών έως 4.999 ευρώ δεν απαιτείται διαγωνισμός. Για την ανάθεση προμηθειών ποσού από 5.000 έως 20.000 ευρώ απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον προμηθευτών για την υποβολή προσφορών. Για προμήθειες από 20.001 € έως 60.000 €  πρέπει να γίνεται συνοπτικός διαγωνισμός. Για προμήθειες άνω των 60.000 € πρέπει να διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ακριβές κόστος εισιτηρίων μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό, μπορείτε να δηλώσετε ένα ενδεικτικό κόστος στη φόρμα του προϋπολογισμού, το οποίο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια όπως αυτά έχουν τεθεί στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καλεσμένων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του φορέα υλοποίησης ή των εταίρων, από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από άλλες χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν να ενταχθούν στις άμεσες δαπάνες, εφόσον συνδέονται άμεσα με το έργο. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να περιγράφονται στην αίτηση.

Η συνεισφορά σε είδος και χρήμα (ίδια συμμετοχή κατ’ ελάχιστο 10% της επιχορήγησης) μπορεί να επιμερισθεί μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου. Ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ του εταίρου και του φορέα υλοποίησης και θα πρέπει να αναφέρεται στη μεταξύ τους σύμβαση.

Εφόσον ο 13ος και 14ος μισθός έχουν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου και ο προϋπολογισμός εγκριθεί, το Πρόγραμμα τους καλύπτει.

Νομικό πρόσωπο που έχει συμβουλευτικό ρόλο στο έργο αποζημιώνεται με τιμολόγιο, αρκεί να υπάρχει και υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς επίσης η δαπάνη αυτή να είναι προϋπολογισμένη και εγκεκριμένη.

Η καταβολή επιδόματος στους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχει ενταχθεί σε κάποια δράση, η οποία αναφέρεται στην αίτηση και στον προϋπολογισμό και θα τύχει εγκρίσεως. Ανώτατο όριο δεν υπάρχει, ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο η αξία της ώρας του επιδόματος να μην ξεπερνά το ανώτατο ποσό, που το Πρόγραμμά μας ορίζει για την εθελοντική εργασία, δηλαδή τα 7,5 ευρώ ανά ώρα.

Εφόσον πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη που θα αμειφθεί, το κόστος αμοιβής του εντάσσεται στις υπεργολαβίες, με απαραίτητη την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία – σύμβαση για τη συνεργασία και σαφή προσδιορισμό του έργου που του ανατίθεται. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαδικασία επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη, αφού από  το ύψος της αμοιβής του ενδέχεται να προκύπτει ανάγκη για την υποβολή προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού κ.λπ.

Η μεταφορά των ωφελούμενων από το έργο μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη και να ενταχθεί στην κατηγορία των λοιπών άμεσων δαπανών, εφόσον έχει προβλεφθεί συγκεκριμένα ως δράση και έχει ενταχθεί ως δαπάνη στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί.

Σε περίπτωση που για την κάλυψη δαπανών δράσεων του έργου χρειάζεται η προσκόμιση προσφορών, αυτές ιδανικό θα ήταν  να έχουν ληφθεί από το στάδιο υποβολής της αίτησης, ώστε να είναι πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός του έργου. Παρακαλούμε να μην υποβάλετε τις προσφορές μαζί με την αίτηση. Οι προσφορές, ανάλογα με το ύψος των δαπανών, ενδέχεται να πρέπει να προσκομιστούν με τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται στην σύμβαση έργου. Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών θα ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για να αναγνωριστεί ως προσωπικό, ο παρέχων (φυσικό πρόσωπο) τις υπηρεσίες του στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Να απασχολείται στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο και υπό τις οδηγίες του για τις ανάγκες του επιχορηγούμενου έργου.
Β) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να αποφασίζεται, σχεδιάζεται και εποπτεύεται από τον φορέα ή τον εταίρο.
Γ) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να ανήκει στον φορέα ή στον εταίρο.
Δ ) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να παρέχεται στον φορέα ή στον εταίρο και στον τόπο υλοποίησης του έργου του φορέα ή του εταίρου.
E) Η αμοιβή των προσώπων αυτών να είναι ανάλογη με τις αμοιβές των υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και για την ίδια απασχόληση του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν είναι ανακτήσιμη από άλλη δραστηριότητα της ΜΚΟ. Για να είναι επιλέξιμη δαπάνη, θα πρέπει να προσκομίζεται: α. βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι η ΜΚΟ δεν υπάγεται για καμία δραστηριότητά της σε καθεστώς ΦΠΑ ούτε έχει υποβάλλει έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ ή β. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες δηλώσεις.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών αναγράφονται στην ενότητα 9.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και την απόσβεσή του αναγράφονται στην ενότητα 9.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης παρέχει σε παράρτημα των Οδηγιών προς Υποψηφίους πίνακα με προτεινόμενα μισθολογικά κόστη, για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων που θα απασχοληθούν από τους φορείς υλοποίησης έργου. Τυπικό όριο δεν υπάρχει, όμως το κόστος προσωπικού, όπως και τα υπόλοιπα κόστη, αξιολογούνται βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης 7.2,  σχέση κόστους απόδοσης (value for money), της ενότητας 13.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες προς Υποψηφίους», και συγκεκριμένα με την Ενότητα 15, θα πρέπει να υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων δύο χρήσεων (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

Τεκμαίρεται από τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα υλοποίησης και των τυχών εταίρων του.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες, ο κάθε οργανισμός για μεσαία και μεγάλα έργα θα πρέπει να συμβάλει με 10% στο έργο είτε 5 % εθελοντική εργασία & 5 % σε χρήμα είτε 10 % μόνο σε χρήμα. Άρα δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος συνεισφοράς του εκάστοτε οργανισμού εκτός της εθελοντικής εργασίας και της συνεισφοράς σε χρήμα.

Ως προς την τεκμηρίωση της χρηματικής συνεισφοράς αυτή γίνεται από το σύνολο των παραστατικών του όλου έργου. Π.Χ. σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 € η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 90.000 € και η ιδία συμμετοχή του φορέα υλοποίησης 10.000 € (η οποία χωρίζεται σε 5.000 € εθελοντική εργασία & 5.000 € σε χρήμα). Ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά μισθοδοσίας συνολικού ύψους 95.000 € ώστε να λάβει 90.000 € επιχορήγηση από το Πρόγραμμα. Άρα με αυτό το τρόπο τεκμηριώνεται και η δική του συνεισφορά κατά 5.000 € σε ολόκληρο το έργο.

Αν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν υπάγεται σε ΦΠΑ για τη δραστηριότητα που θα συναφθεί σύμβαση, δεν υπάρχει λόγος στον προϋπολογισμό να υπολογισθεί ο ΦΠΑ διότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αναφορών από τον διαχειριστή επιχορήγησης αυτό θα αποδειχθεί. Θα πρέπει όμως να είναι απόλυτα βέβαιος ο φορέας για το θέμα του ΦΠΑ διότι εάν εγκριθεί το ποσό επιχορήγησης (σε περίπτωση που το έργο προκριθεί προς υλοποίηση) και εν συνεχεία ζητηθεί το ΦΠΑ (ενώ δεν είχε προϋπολογισθεί), δεν δύναται να γίνει αλλαγή στον προϋπολογισμό του έργου.

Ναι, δύναται ο ελεύθερος επαγγελματία να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές μόνος του. Σε περίπτωση όμως που ενταχθεί στο προσωπικό του έργου, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα όσα αναφέρονται στις Οδηγίες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης που δίνονται στους φορείς υλοποίησης που έχουν προκριθεί προς επιχορήγηση, σύμφωνα με τις οποίες το ως άνω άτομο για να ενταχθεί στο προσωπικό θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με το καθορισμό ωραρίου απασχόλησης, συμπλήρωση timesheets κ.ά. Εάν ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να ενταχθεί στις υπεργολαβίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κανόνες που άπτονται των υπεργολαβιών.

Εάν ο φορέας επιθυμεί ο εταίρος να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και αφού θα απασχοληθεί προσωπικό του φορέα, τότε θα πρέπει το κόστος αυτό να ενταχθεί στις δαπάνες προσωπικού του φορέα. Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Όχι δεν δύνανται να δικαιολογηθούν έμμεσες δαπάνες στο έργο σε μια τέτοια περίπτωση. Καθώς οι έμμεσες δαπάνες αφορούν δαπάνες λειτουργίας του φορέα και υπολογίζονται βάσει του κόστους μισθοδοσίας, εφόσον δεν υπάρχει αυτό, δεν τεκμαίρονται έμμεσες δαπάνες.

Κατά την περίοδο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης, απαραιτήτως με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Επιχορήγησης, δύνανται να γίνουν αλλαγές/προσαρμογές σε στοιχεία της αίτησης και του προϋπολογισμού, που να αιτιολογούνται πλήρως και να μην επηρεάζουν το μέγιστο ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης ή αλλαγές στο χαρακτήρα και στη φύση του υλοποιούμενου έργου. Κατά τη διάρκεια όμως υλοποίησης του έργου, δε γίνονται αλλαγές στους δείκτες και στα παραδοτέα του εν λόγω έργου.

Υφίστανται ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με μέχρι 2 εργοδότες. Για αυτές τις περιπτώσεις ο επαγγελματίας δύναται να ζητήσει να του καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές ο εργοδότης.

Εάν θέλετε μπορούμε να σας στείλουμε αρχείο του προϋπολογισμού με περισσότερες γραμμές. Να μας πείτε πόσες γραμμές χρειάζεστε.

Ο εξοπλισμός καλύπτεται μέσω του κόστους των αποσβέσεων. Δεν μπορεί να καλυφθεί μαζί αγορά εξοπλισμού αλλά και κόστος αποσβέσεων διότι αυτό είναι διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο πράγμα.

Σε περίπτωση επιτυχίας της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε άλλους φορείς για χορηγία υπηρεσιών ή/και υλικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο έργο του φορέα υλοποίησης ή/και των εταίρων. Κάθε έργο θα πρέπει να επικοινωνείται ως επιχορηγούμενο από το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund». Ο Διαχειριστής της Επιχορήγησης, θα ήθελε να γνωρίζει από πριν τις άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όσον αφορά την επικοινωνία των άλλων πηγών χρηματοδότησης, θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς ότι αυτή αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο έργο του φορέα υλοποίησης ή/και των εταίρων.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί δράση, η οποία έχει ξεκινήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης έργου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι χρηματικές δωρεές προς τον φορέα υλοποίησης καταχωρούνται στη φόρμα προϋπολογισμού ως συγχρηματοδότηση σε χρήμα.

Η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα δεν καλύπτει το 100% του έργου. Καλύπτει μέχρι ποσοστό 90% του επιλέξιμου κόστους (ή επιλέξιμων δαπανών) του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων” (capacity building component) του έργου. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσοστό τουλάχιστον 10% είτε με χρήματα, είτε με εισφορά σε είδος, με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.  Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, με εξαίρεση  τα μικρά έργα, στα οποία η συνεισφορά σε είδος μπορεί να φτάσει το 100%.

Εξαίρεση αποτελούν οι διμερείς πρωτοβουλίες, όπου καλύπτεται έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Η ολική ή μερική επιχορήγηση έργου, που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα, από τρίτη πηγή απαγορεύεται. Μόνον η συνεισφορά του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου του μπορεί να καλυφθεί από το προϊόν άλλης πηγή χρηματοδότησης.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή διαχειριστική επάρκεια του (υποψήφιου) φορέα υλοποίησης ή εταίρου αυτού.

Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρημάτων ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.

Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος της εθελοντικής εργασίας ανά ώρα θα ορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της εργασίας που θα παραδίδεται.  Οι τιμές μονάδας θα είναι σύμφωνες με τον συνήθη μισθό για αντίστοιχη εργασία και θα κυμαίνονται μεταξύ 4,00 ευρώ/ώρα (κατώτατος μισθός στην Ελλάδα – € 650)  και 7,5 ευρώ/ώρα (μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανόμενης της ασφαλιστικής συνεισφοράς του εργοδότη Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, με εξαίρεση  τα μικρά έργα, στα οποία η συνεισφορά σε είδος μπορεί να φτάσει το 100%.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί. Παρακαλώ ανατρέξτε στην σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Active Citizens Fund.

No it is not necessary to partner up with another organization, it is at your discretion.

Εφόσον ο φορέας σας έχει συνεργασθεί στο παρελθόν μαζί με τον συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη, μπορείτε να τον αναφέρετε ονομαστικά και με την ιδιότητα και τη θέση του στο έργο, να επισυναφθεί και το βιογραφικό του και εφόσον η πρόταση προκριθεί προς επιχορήγηση, θα μπορείτε να συνάψετε την αντίστοιχη σύμβαση έργου και να τη συμπεριλάβετε στα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα κατά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής εταίρου χωρίς δαπάνες σε επιχορηγούμενο έργο, είναι μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Διαφορετικά, εφόσον δεν παρέχεται ούτε εθελοντική εργασία, δεν υπάρχει λόγος και τρόπος ύπαρξης και συμμετοχής εταίρου. Αρκεί μια άτυπη συνεργασία μεταξύ των μερών, χωρίς σύμβαση συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και να υποβληθούν τα υποστηρικτικά έγγραφα. Εάν η Ανεξάρτητη Αρχή, συμμετέχει λοιπόν ως εταίρος μόνο με εθελοντική εργασία, τα κόστη αυτά των εθελοντών (υπαλλήλων Ανεξάρτητης αρχής που θα συμμετέχουν) θα  μπορούν να καλυφθούν μέσω του κόστους ταξιδιών. Σε αυτή την περίπτωση όμως επειδή ο εταίρος δεν θα έχει οικονομική σχέση, τα κόστη αυτά θα τα επωμισθεί ο Φορέας υλοποίησης.