Η ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) είναι η διαδικασία ενδυνάμωσης μιας οργάνωσης, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού της αντικτύπου, την επίτευξη των στόχων της και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της σε βάθος χρόνου.

Το πρόγραμμα capacity building που θα υλοποιηθεί μέσω του Active Citizens Fund στην Ελλάδα, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανοτήτων των MKO με τους εξής τρόπους:

(α) Εργαστήρια για υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα
Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος συνοδεύεται από μία σειρά εργαστηρίων ανάπτυξης ικανοτήτων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να σχεδιάσουν και να συντάξουν επιτυχημένες προτάσεις επιχορήγησης για το πρόγραμμα.

(β) Δωρεάν online Χάρτης Ικανοτήτων MKO

Ο Χάρτης Ικανοτήτων ΜΚΟ αποτελεί ένα δωρεάν online εργαλείο, διαθέσιμο σε όλους, που βοηθά οργανώσεις να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, αναφορικά με τις οργανωτικές τους δεξιότητες και τη βιωσιμότητά τους. Η διαδικασία διαρκεί μόνο μερικά λεπτά, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων και έπειτα λαμβάνοντας μία εμπιστευτική λίστα των δυνατοτήτων της οργάνωσης αλλά και των πεδίων που έχουν δυνατότητα εξέλιξης.

(γ) Δωρεάν online ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθημα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» με χρηματοδότηση του ΕΟΧ περιόδου 2009 – 2014. Εδώ θα βρείτε τον σύνδεσμο στην πλατφόρμα.

(δ) Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω των έργων του Active Citizens Fund

Όλα τα έργα υπό τα πρώτα τέσσερα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος (με εξαίρεση αυτά που χρηματοδοτούνται μέσω μικρών επιχορηγήσεων) πρέπει να διαθέσουν μέχρι 15% του συνολικού απαιτούμενου ποσού επιχορήγησης ώστε να υλοποιήσουν δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων με σκοπό την αύξηση της οργανωτικής βιωσιμότητας τους.

Δείτε τη σχετική ενότητα «Οδηγίες προς υποψήφιους» για περισσότερες πληροφορίες και έναν ενδεικτικό κατάλογο επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

(ε) Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ για τους φορείς υλοποίησης έργων

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα οργανώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης για τους φορείς υλοποίησης έργων. Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ θα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης, συμβουλευτική καθώς και καθοδήγηση (mentoring). Κάθε φορέας υλοποίησης θα συμβουλεύεται τον Διαχειριστή Επιχορήγησης ώστε να συμμετέχει στις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, δραστηριότητες συμβουλευτικής και καθοδήγησης (mentoring) που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες του οργανισμού, με τρόπο που θα συμπληρώνει και θα συνοδεύει τις δραστηριότητες του τμήματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων του έργου τους. Αυτές οι ανάγκες και προτεραιότητες θα καθοριστούν εν μέρει από τη διαδικασία «Χαρτογράφησης Ικανοτήτων» που θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους φορείς υλοποίησης έργου.

Η κατάρτιση αφορά τις παρακάτω θεματικές:
• Χρηστή διακυβέρνηση και διαφάνεια
• Ηγεσία
• Στρατηγικός σχεδιασμός
• Διαχείριση ΜΚΟ
• Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης
• Ανθρώπινο Δυναμικό και διαχείριση εθελοντών
• Επικοινωνία
• Διαχείριση έργου
• Ικανότητες συνηγορίας (Advocacy)
• Ικανότητες έρευνας
• Ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών

Οι παραπάνω δραστηριότητες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης θα οργανωθούν από το Διαχειριστή της επιχορήγησης σε συνεργασία με το Social Dynamo. To Social Dynamo αποτελεί έναν κόμβο ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και είναι κοινή πρωτοβουλία συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων. Ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση, τους συνεργάτες, τους μέντορες και τους συμβούλους του Social Dynamo μπορείτε να βρείτε εδώ.