ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
€ 2.494.600
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συνηγορίας και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στην παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των θυμάτων· στην εκπαίδευση πολιτών, οργανισμών και δημοσίων υπαλλήλων/ λειτουργών για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με ΜΜΕ για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ αυτών, είναι το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ιθαγένεια, στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, το δικαίωμα στην εργασία και στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην τροφή και την κατοικία και το δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην ίση απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς καμία διάκριση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω τις ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην φόρμα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να επισυνάψετε τα παρακάτω έγγραφα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Έντυπο αίτησης (λήψη από αρχεία / downloads)
2. Έντυπο προϋπολογισμού (λήψη από αρχεία / downloads)
3. Σε περίπτωση συνεργασιών, σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης έργου και εταίρου (λήψη από αρχεία / downloads)

Υποβολή αίτησης
Αν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ.
Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πατήστε εδώ.

Εφόσον διαβάσετε τα συνοδευτικά έγγραφα και έχετε απορίες, μπορείτε να τις απευθύνετε στο E-mail dkapralos@solidaritynow.org.