ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.970.000 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η παρούσα πρόσκληση και τα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω αυτής, αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Τα έργα που θα επιλεγούν θα έχουν ως στόχο την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εποπτεία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την διεξαγωγή δράσεων συνηγορίας (advocacy). Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενθαρρύνονται να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων στη δημόσια πολιτική.