Διμερής Πρωτοβουλία Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, την Υγεία και τον Διαπολιτισμό (Κ.Δ.Ε.Τ.Υ.Δ.) – Intermezzo Ungdomsorganisasjon

ΦΟΡΕΑΣ:
Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, την Υγεία και τον Διαπολιτισμό (Κ.Δ.Ε.Τ.Υ.Δ.) | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
Intermezzo Ungdomsorganisasjon | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/07/2021 – 31/08/2021

Η πρωτοβουλία στόχευε στην ενδυνάμωση της συμμετοχής στην Κοινωνία των Πολιτών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων στα κοινά και στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια της, υλοποιηθήκαν δράσεις δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών καθώς και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, συνέδρια και εργαστήρια συμβουλευτικής για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.