Διμερής Πρωτοβουλία Παίζοντας – Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Δυτικής Νορβηγίας

ΦΟΡΕΑΣ:
Παίζοντας ΑΜΚΕ | Χώρα: Ελλάδα
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
28/03/2023 – 31/10/2023

Η πρωτοβουλία αφορά στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την υποστήριξη του υπαίθριου παιχνιδιού, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας. Θα προωθήσει την ενεργό συμμετοχή και τη βιωματική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση και θα διερευνήσει πώς αυτό μπορεί να συμβάλει στην επίλυση βασικών σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη μάθηση και την ευημερία των παιδιών μετά τα lockdown του COVID.