Η τεχνολογία αλλάζει. Μαζί της αλλάζουμε και εμείς.

ΕΤΑΙΡΟΣ:
Terram Pacis | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
5/11/2019 – 21/2/2020

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά είναι πλέον καθιερωμένα αλλά δυσχεραίνουν την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, οι οποίοι υστερούν στη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μέσων διδασκαλίας. Η δράση είχε στόχο την εκπαίδευση δύο (2) Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων/Συγγραφέων Εκπαιδευτικών Υλικών/Εθελοντών της Ε.Ε.Κ.Ε. στη χρήση νέων ψηφιακών μέσων διδασκαλίας, με παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το αντικείμενο αφορούσε την εκπαίδευση των ηλικιωμένων και την ομαλή ένταξή τους στο διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον με μεταφορά τεχνογνωσίας από τον εταίρο TERRAM PACIS ο οποίος έχει υλοποιήσει προγράμματα στην κατάρτιση ενηλίκων, παρέχοντας ψηφιακές δεξιότητες στους ηλικιωμένους.