Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική Μακεδονία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας – OKFGR (Εταίρος 2) αποτελεί το επίσημο παράρτημα του Open Knowledge Foundation. Είναι ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε από μια ομάδα ατόμων που στην πλειονότητα τους είναι ακαδημαϊκοί και προγραμματιστές, και ταυτόχρονα υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εθελοντών, το οποίο αποτελείται από επαγγελματίες με τομείς εξειδίκευσης την Επιστήμη Υπολογιστών, τα Μαθηματικά, την Ιατρική και την Δημοσιογραφία. Η θεμελιώδης αρχή του είναι η διάδοση της γνώσης, καθώς και του θετικού αντικτύπου από την χρήση των ανοικτών δεδομένων. Ως εκ τούτου, λειτουργεί ενισχυτικά για πολλές επιστημονικές κοινότητες και άτομα με ενδιαφέρον τόσο για τα ανοικτά δεδομένα όσο και για την ευρύτερη έννοια της ανοικτής επιστήμης. Επιπρόσθετα, ο οργανισμός έχει διεξάγει αλλά και συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις, όπως δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια, «workshops», συνέδρια, διαλέξεις και πληθώρα «hackathons». Χαρακτηριστική αναφορά αποτελεί το «School of Data», με στόχο την ενδυνάμωση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και πολιτών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αποτελεσματικά αποσκοπώντας στην δημιουργία πιο αμερόληπτων και ενεργών κοινωνιών.
Το OKFGR έχει συνεργαστεί με πολλούς δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα για την προώθηση και την ενίσχυση της ανοικτής διακυβέρνησης και των ανοικτών δεδομένων, μέσω εθνικών και διεθνών έργων αλλά και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανοικτή πρόσβαση ή την παροχή τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης δεδομένων. Πολλές πρωτοβουλίες σχετικά με πολιτικές ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα έχουν προωθηθεί από τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, υπήρξε σημαντικός συντελεστής της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης – 2017-2030 ως μέλος της συντακτικής ομάδας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα για την διαχείριση και απεικόνιση των δημοσιονομικών αριθμοδεικτών (KPIs), την οποία ανέπτυξε η ομάδα του OKFGR, έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενημέρωσή σχετικά με τα δημοσιονομικά δεδομένα του δήμου. Παρείχε, επιπλέον, τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη της Πύλης Δεδομένων Διακινδύνευσης Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα έργο συνεργασίας μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας και του δήμου Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, τρεις δεσμεύσεις του οργανισμού έχουν ενσωματωθεί σε αυτό.
Η ομάδα του OKFGR διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία και γνώση σε διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα, τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, καθώς και εξόρυξη, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων προχώρησε στο πρώτο ελληνικό «Linked Open Data Cloud» και την υλοποίηση της ελληνικής «DBpedia», με την δημιουργία του «Internationalized Extraction Framework», το οποίο κατόπιν οδήγησε στην ίδρυση της επιτροπής «DBpedia Internationalization Committee». Έχει επίσης δημιουργήσει πολλά σύνολα ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων στην Ελλάδα, καθώς και το ελληνικό «Open Data Hub», κύριο αποθετήριο ελληνικών ανοικτών συνόλων δεδομένων. Σχετικό έργο στο οποίο συμμετείχε ο οργανισμός αποτελεί το OpenBudgets.eu, το οποίο παρέχει επισκόπηση των δημόσιων προϋπολογισμών και των δεδομένων για τις δαπάνες με χρήση σχετικών εργαλείων και στόχο την υπεράσπιση και ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών