Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Θεσσαλία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ερευνητικός οργανισμός, δεσμευμένος στην προώθηση της κουλτούρας πρόληψης, της προσωπικής ανάπτυξης και της προώθησης της ευημερίας στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.

Οι τομείς εξειδίκευσής του οργανισμού περιλαμβάνουν θέματα ασφάλειας και πρόληψης. Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι μια από τις βασικές του αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών κινδύνων όπως κίνδυνοι για την ασφάλεια, προώθηση της υγείας, ψυχοκοινωνικοί, αναδυόμενοι κίνδυνοι κ.λπ. Το ινστιτούτο αναπτύσσει έρευνα και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας υγιούς επιχειρηματικότητας και προωθούν την απασχόληση σε ένα περιβάλλον υγείας.

Για την επίτευξη του στόχου του, υιοθετεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και συνεργάζεται με κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς εταίρους διεθνώς, με στόχο την παραγωγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των οργανισμών γίνεται μέσω της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτοενδυνάμωσης.

Οι καθιερωμένες διαδικασίες του οργανισμού περιλαμβάνουν συνδυασμένα σχήματα παραδοσιακής επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης, τα οποία σε συνδυασμό με Coaching και Mentoring συμβάλλουν στην επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων. Τα προκύπτοντα οφέλη υπάρχουν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή, ενισχύοντας τα άτομα, καλλιεργώντας τον πολιτισμό ασφάλειας και προωθώντας την ευημερία.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά