ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών» ως δίκτυα της Κοινωνίας των Πολιτών ορίζονται οι ενώσεις συνεργασίας (τυπικές ή άτυπες) μεταξύ οργανώσεων με νομική προσωπικότητα και άτυπων ομάδων (οργανώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα) που συνεργάζονται και δρουν εθελοντικά και εστιάζουν ενδεικτικά στην αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών ζητημάτων, έκφραση της συλλογικής τους ταυτότητας ως κοινοτήτων ή κοινωνικών ομάδων κ.λπ.

Βάσει του ανωτέρω ορισμού, ως δίκτυα νοούνται τα εξής:
1. Δίκτυα που έχουν νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με νομική προσωπικότητα ομοσπονδιών, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων του Προγράμματος, σύμφωνα με το έντυπο «Οδηγίες προς Υποψηφίους».
2. Άτυπες ενώσεις και δίκτυα, χωρίς νομική μορφή. Σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης – μέλος του δικτύου, πρέπει να έχει νομική μορφή και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) υπάρχοντα Δίκτυα με νομική μορφή. Εάν δεν έχουν νομική μορφή είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης από εκπρόσωπο φορέα υλοποίησης με νομική μορφή, όπως ακριβώς ορίζεται από την πρόσκληση και τις Οδηγίες προς Υποψηφίους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης:
β) υπό σύσταση δίκτυα, τη δημιουργία των οποίων επιδιώκουν φορείς της ΚτΠ όπως ορίζονται από την πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον φορέα-εκπρόσωπο του Δικτύου.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου.

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες προς υποψηφίους (σελ. 09 παράγραφος 2.2.2), εταίρος του έργου δύναται να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, με εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή υπηρεσία αυτού, άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση (grassroots), οι οποίες δεν έχουν νομική υπόσταση στην Ελλάδα (άτυπες ομάδες). Αυτές οι άτυπες ομάδες ωστόσο πρέπει να μην λειτουργούν για προσωπικό όφελος των μελών τους, να ενεργούν για το κοινό καλό, να είναι εθελοντικές, να μη βασίζονται στις διακρίσεις, να είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, από πολιτικά κόμματα, θρησκευτικούς οργανισμούς και εμπορικές οργανώσεις.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Επιπλέον ένας εταίρος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δικτύου.

Σε περίπτωση που φορέας υλοποίησης αποτελεί ένωση άλλων νομικών προσώπων και έχει μέλος του έναν Δήμο, η ανεξαρτησία του συγκεκριμένου φορέα κρίνεται κατά περίπτωση, με κριτήριο την ανεξαρτησία του (διοικητική και οικονομική) από τον συγκεκριμένο Δήμο. Μόνη η συμμετοχή ενός φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ως μέλους σε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή σωματείο δεν συνιστά αυτοδίκαιο λόγο μη επιλεξιμότητας του υποψηφίου φορέα υλοποίησης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο εταίρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα.

Τα μέλη που απαρτίζουν υπάρχον δίκτυο ή υπό διαμόρφωση δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνιστάται να είναι ταυτόχρονα και εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ρόλο και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Η κατανομή και εποπτεία των δαπανών γίνεται από τον φορέα υλοποίησης.

Πληροφορίες για τη διοργάνωση εργαστηρίων συγγραφής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα και στην αντίστοιχη σελίδα στο facebook. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται προεγγραφή.

Η πρόσκληση αφορά εξίσου την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων και την ανάπτυξη νέων δικτύων ανάμεσα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τους φορείς – μέλη που θα συνθέσουν το Δίκτυο, καθώς και τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξουν από κοινού.

Εταίρος  ενός έργου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση όπως Κοιν.Σ.Επ. ή και άτυπη ομάδα που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στην πρόσκληση και στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Η πρόσκληση έχει σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύων από φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσει δράσεις δικτύωσης με διάρκεια και βιωσιμότητα ανάμεσα στους φορείς –  μέλη του δικτύου. Αξιολογείται τόσο το περιεχόμενο και η ουσία των δράσεων, καθώς και η συνεισφορά τους στη δημιουργία ή υποστήριξη ενός μόνιμου δικτύου όσο και ο αριθμός των μελών του δικτύου, ο οποίος αποτελεί δείκτης παραδοτέου του έργου.

Η πρόσκληση δεν καλύπτει σύμπραξη one off μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με σκοπό την πραγματοποίηση μιας μεμονωμένης, ολιγοήμερης δράσης, που πραγματοποιείται μέσω μιας σύμπραξης – συνεργασίας φορέων και όχι μέσω της δημιουργίας δικτύου.

Αν αυτή η δράση – εκδήλωση περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμων δικτύων και υποδομών, αξιολογείται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αίτηση αξιολογείται κατά περίπτωση μετά την υποβολή της, επί των συγκεκριμένων δράσεων και παραδοτέων που περιλαμβάνει.

Σε περίπτωση που η ΑΜΚΕ σας δεν εκδίδει ετήσιο ισολογισμό, θα χρειαστεί να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι δεν υποχρεούστε να συντάσσετε ετήσιο ισολογισμό.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης εποπτεύει τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Οι φορείς υλοποίησης των έργων υποβάλλουν στον Διαχειριστή Επιχορήγησης εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των έργων ανά τακτά διαστήματα τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών, όσο και στη λήξη τους, βάσει υποδειγμάτων που θα τους σταλούν από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, οι φορείς υλοποίησης μεσαίων έργων υποβάλλουν μία ενδιάμεση έκθεση κάθε τέσσερις (4) μήνες, καθώς και μία τελική έκθεση. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν μια αναφορά προόδου και μια οικονομική αναφορά. Σε συνέχεια του ελέγχου και της έγκρισης αυτών, πραγματοποιούνται και οι πληρωμές. Οι φορείς υλοποίησης μικρών έργων υποβάλουν μόνο τελική έκθεση προόδου και οικονομικού αντικειμένου.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «11.2 Πληρωμές» στη σελίδα 37 του αρχείου «Οδηγίες προς υποψηφίους».

Για τα μεσαία έργα οι πληρωμές της επιχορήγησης έργου έχουν τη μορφή προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών και τελικής πληρωμής. Για τα μικρά έργα, οι πληρωμές έχουν τη μορφή προκαταβολής και τελικής πληρωμής. Το μέγεθος των προκαταβολών και το ανώτατο ποσό κάθε μορφής πληρωμής συνδέεται με το ύψος της συνολικής επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφος 11.2, σελίδα 37.

Για τα υποστηρικτικά έγγραφα προϋπολογισμών και απολογισμών, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο. Μπορείτε να αποστείλετε τα σχετικά αρχεία που συντάσσει ο λογιστής σας.

Στην 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», δεν υπάρχει το Capacity Building Component (CBC) και η σχετική υποχρέωση των φορέων υλοποίησης να συμπεριλάβουν στα έργα τους Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων μέχρι 15% του αιτούμενου ποσού επιχορήγησης έργου, όπως στις άλλες προσκλήσεις. Στην πρόσκληση αυτή, η αξιολόγηση της ανάπτυξης ικανοτήτων του υποψηφίου κρίνεται από το σύνολο των δράσεων του έργου.
Επιλέξιμες δαπάνες του έργου μπορούν να είναι ενδεικτικά εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε δίκτυα οργανώσεων της ΚτΠ.

Κάθε φορέας υλοποίησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα σε συνεργασία με εταίρο/εταίρους.|
Επιλέξιμος φορέας υλοποίησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε ΜΚΟ στην Ελλάδα με νομική υπόσταση, η οποία εμπίπτει στον ορισμό που υπάρχει στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφος 2.2.1.

Επιλέξιμος εταίρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα. Άτυπες ομάδες πολιτών, διεθνείς οργανισμοί, καθώς επίσης και κάθε τμήμα πανεπιστημίου μπορούν να είναι υποψήφιοι εταίροι.

Η κατανομή και εποπτεία των δαπανών του έργου γίνεται αποκλειστικά από τον φορέα υλοποίησης και οι ειδικότερες ρυθμίσεις και σχέσεις μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των τυχών εταίρων τους αποτυπώνονται στη μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας.
Οι τιμές των δεικτών ορίζονται από τον φορέα υλοποίηση και ο προϋπολογισμός μπορεί να διαμοιραστεί ανάμεσα σε φορέα υλοποίησης και εταίρο κατά το δοκούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφοι 2.1 – 2.2.3.

Τα μέλη που απαρτίζουν υπάρχον ή υπό διαμόρφωση δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνιστάται να είναι ταυτόχρονα και εταίροι του έργου. Η ύπαρξη ενός δικτύου και ο αριθμός και η ταυτότητα των μελών που το συγκροτούν μπορούν να προκύπτουν από διάφορα έγγραφα. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ρόλο και συμμετοχή στην ανάπτυξη του δικτύου και αξιοποιούν μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Για τους επιλέξιμους φορείς υλοποίησης και εταίρους παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

i) Παραδοτέο του έργου αποτελεί ο αριθμός των δικτύων που θα υποστηριχθούν και ο αριθμός των φορέων που αποτελούν το/τα δίκτυο/α. Στην περιγραφή του δικτύου και του στόχου που έχει χρειάζεται να γίνει ονομαστική καταγραφή των φορέων που αποτελούν ή θα αποτελέσουν το δίκτυο.

ii) Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε έγγραφα από τους συμμετέχοντες στα δίκτυα (άτυπους) φορείς παρά μόνο για τον φορέα υλοποίησης και τυχόν εταίρο/εταίρους.

Είναι επιλέξιμη η δημιουργία ενός νέου δικτύου που δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Θα χρειαστεί να αναλυθεί και τεκμηριωθεί ο σκοπός και η σημασία της δημιουργίας του δικτύου, καθώς και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν. Επιπρόσθετα θα χρειαστεί καταγραφή των φορέων-μελών που θα απαρτίζουν το δίκτυο.

Σχετικά με τους περιορισμούς των μελών του δικτύου ισχύει ό, τι και για τους εταίρους ενός έργου. Συνεπώς μπορεί να είναι όσα αναφέρετε σύμφωνα με την πρόσκληση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες και με σκοπό τη διευκόλυνση των φορέων υλοποίησης δεδομένης της δυσμενούς συγκυρίας που βιώνουμε υπάρχει πλέον η δυνατότητα το πρόγραμμα να καλύψει όλο το κόστος του προϋπολογισμού (το 100% του κόστος του έργου) εντός του πλαισίου που ορίζεται από την πρόσκληση (μέχρι 5.000€ για μικρά έργα και μέχρι 80.000€ για μεσαία έργα).

Εναλλακτικά, παρέχεται στους φορείς υλοποίησης η δυνατότητα επιχορήγησης που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου και δυνατότητα συγχρηματοδότησης (ίδιας συμμετοχής) στα έργα τους με ποσοστό 10% του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου, με 2 διαφορετικές επιλογές:

α) Εξ ολοκλήρου με συνεισφορά σε είδος υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και χωρίς συνεισφορά σε χρήμα. Στην περίπτωση αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα φύλλα κατανομής εθελοντικής εργασίας ότι οι εθελοντές της οργάνωσης συνεισέφεραν με τον χρόνο τους στην υλοποίηση του έργου εργασία αξίας ίσης με το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Η εργατοώρα των εθελοντών υπολογίζεται σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στις οδηγίες.

β) Με συνεισφορά σε είδος υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και ταυτόχρονη συνεισφορά σε χρήμα. Στην περίπτωση αυτή εκτός από την εθελοντική συνεισφορά, ο φορέας υποστηρίζει οικονομικά το έργο σε ποσοστό που συμφωνείται εκ προοιμίου για τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου.

Μία άτυπη ομάδα δεν δύναται να είναι ο άμεσος δικαιούχος της επιχορήγησης έργου. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας άτυπης ομάδας στο έργο ως εταίρου μπορούν να καλύπτονται από την επιχορήγηση του έργου (τα σχετικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του φορέα υλοποίησης, να πληρώνονται από αυτόν και να αποτυπώνονται στο λογιστικό του σύστημα). Δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή της άτυπης ομάδας θα καλυφθούν από τον φορέα υλοποίησης έργου.

Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης έχει περιορισμούς ως προς τη διάρκεια σύστασης, ενώ ο υποψήφιος εταίρος δεν έχει σχετικούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος εταίρος δεν είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει 6 ή 12 μήνες (αναλόγως το μέγεθος του έργου) από την ημερομηνία σύστασής του στις 12/4/2021.

Σε κάθε περίπτωση στην υποβληθείσα πρόταση αξιολογείται και η εμπειρία του εταίρου στη διαχείριση έργων και η σημασία ύπαρξής του ως εταίρος στο εν λόγω έργο.

Η διαχείριση του ίδιου του έργου δεν αποτελεί δράση του έργου. Ομοίως ούτε οι ενδιάμεσες ή τελική έκθεση αναφορά προόδου μπορούν να ληφθούν υπόψη ως παραδοτέο του έργου.

Ένας φορέας μπορεί να συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης ή εταίρος μονάχα σε μια αίτηση ανά πρόσκληση. Ως μέλος ενός υπό διαμόρφωση ή υπάρχοντος δικτύου μπορεί να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα και δεν υπάρχει περιορισμός.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ένα επιλέξιμο έργο μπορεί να αφορά δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων ενός υπάρχοντος δικτύου ή ενός υπό διαμόρφωση νέου δικτύου.

Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών οφείλει να γνωρίζει πόσοι και ποιοι φορείς θα το αποτελούν. Συνεπώς στην ερώτηση 1.1. της αίτησης χρειάζεται να καταγραφούν οι φορείς που θα συμμετέχουν στο νέο δίκτυο. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τους φορείς – μέλη που θα συνθέσουν το Δίκτυο, καθώς και τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξουν από κοινού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης που υποβάλει ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης αναφέρονται στη σελίδα 41 των οδηγιών προς υποψηφίους και σχετίζονται με την εμπειρία του φορέα, την τεκμηρίωση της σημασίας και του αντικτύπου της ανάπτυξης του δικτύου, την λεπτομερή περιγραφή των δράσεων δικτύωσης που θα αναπτύξει, καθώς και τους φορείς/μέλη που συνθέτουν το εν λόγω Δίκτυο κ.ά. Η απουσία προσωπικού από μόνη της δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της αίτησης.

Τα ταξίδια σε άλλες πόλεις εσωτερικού και εξωτερικού μπορούν να είναι επιλέξιμα ως προς τις δαπάνες του έργου εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς. Επιπρόσθετα, για ταξίδια με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών στις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) προκρίνουμε να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων του προγράμματος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις διμερείς σχέσεις είναι έως τις 30 Ιουνίου 2023 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 33, οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να προϋπολογιστούν ως έμμεσες. Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες είναι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τον φορέα υλοποίησης του έργου ή τον εταίρο του ως συνδεόμενες άμεσα με το έργο, αλλά μπορούν να αναγνωρισθούν, να προσδιοριστούν και να δικαιολογηθούν από το λογιστικό τους σύστημα ως πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε άμεση σχέση με τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες του έργου. Δεν μπορούν να περιλαμβάνουν επιλέξιμες άμεσες δαπάνες. Οι έμμεσες δαπάνες αποτελούν μια δίκαιη κατανομή /αναλογία των γενικών εξόδων του φορέα υλοποίησης του έργου ή του εταίρου του.

Οι δαπάνες για την πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου  θεωρούνται μη επιλέξιμες.

Η δαπάνη προσωπικού από την πρόσληψη ατόμου, το οποίο θα εργάζεται για το συγκεκριμένο έργο σε πλήρη απασχόληση μόνο για το έργο και η κάλυψη της μισθοδοσίας θα ανέρχεται στο 100% του κόστους, είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ο φορέας υλοποίησης είναι ένας και πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα όπως ορίζεται στην πρόσκληση και στις οδηγίες προς υποψηφίους. Λοιπές οργανώσεις, δίκτυα ή άτυπες ομάδες, μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Επιπλέον ένας εταίρος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δικτύου.

Δαπάνες μπορεί να κάνει ο φορέας υλοποίησης (μόνο ένας μπορεί να υπάρχει) και τυχόν εταίρος/εταίροι.

Είναι δυνατόν αλλά δεν είναι απαραίτητο στο έργο να συμμετέχει ως εταίρος ή ως μέλος του Δικτύου κάποιος φορέας από δωρήτρια χώρα ή χώρα του ΕΟΧ ή χώρα που συνορεύει χερσαία με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς με διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε γενικές αρχές και μη τήρηση κάποιου δεν αποκλείει εκ προοιμίου τη συμμετοχή του. Διαχειριστής που αναφέρεται ως διοικητικό όργανο στο καταστατικό και έχει οριστεί από την αρχή λειτουργίας μιας εταιρείας με συναπόφαση των εταίρων της, αποτελεί αιρετό διοικητικό όργανο.

Το κόστος διατροφής είναι μέρος της ημερήσιας αποζημίωσης που σχετίζεται με τις δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο έργο και πραγματοποιεί ταξίδι εκτός έδρας. Τα εν λόγω κόστη πικ νικ αφορούν τη σίτιση σε δράσεις και είναι έξοδα που υπολογίζονται στις δαπάνες της εκάστοτε εκδήλωσης ως αναλώσιμες δαπάνες ή υπεργολαβία εφόσον αναλάβει τη σίτιση τρίτος.

Οι δαπάνες μετακινήσεων μεταξύ νήσων είναι επιλέξιμες, καθώς τα ταξίδια αυτά αφορούν διαφορετικές διοικητικές διαιρέσεις. Οι όροι και τα ποσά των μετακινήσεων αναγράφονται στον οδηγό χρηματοοικονομικής διαχείρισης εδώ.

Για τη χρήση 2020, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις (απολογισμός) θα χρειαστεί να προσκομίσετε αυτές που τελούν υπό έγκριση από την Γενική Συνέλευση καθώς και τα βιβλία εσόδων-εξόδων έτσι ώστε να γίνει η σχετική αντιπαραβολή. Για τη χρήση 2019 να μας προσκομίσετε τις εγκεκριμένες από την Γενική συνέλευση.

Αναφορικά με τους προϋπολογισμούς θα χρειαστεί να προσκομίσετε τους παλαιούς εγκεκριμένους και για τον προϋπολογισμό του 2021 να σταλεί χωρίς την έγκριση και με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου από το gov.gr, ότι είναι εκείνος που τελεί υπό έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη νέων/υπό δημιουργία δικτύων, αλλά και στην ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων ανάμεσα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Συνεπώς μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε φάση ανάπτυξης αρκεί η αίτηση που θα υποβάλει ο φορέας υλοποίησης να τεκμηριώνει τον σκοπό, τη σημασία και τον αντίκτυπο της ανάπτυξης του δικτύου, να περιγράφει λεπτομερώς τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξει, καθώς και τους φορείς/μέλη που θα συνθέσουν ή συνθέτουν ήδη το εν λόγω Δίκτυο. Η επαλήθευση των δράσεων του έργου και του αριθμού των μελών του, πραγματοποιείται κατά την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους τις ορισθείσες πηγές επαλήθευσης. Δεν προαπαιτείται να σταλεί έγγραφο υποστήριξης των μελών του δικτύου.

Εάν το επιθυμείτε μπορεί να σταλεί μια κοινή δήλωση-βεβαίωση για όλα τα μέλη.

Εάν στο κόστος του προσωπικού υπάρχουν και άτομα τα οποία πρόκειται να αμειφθούν με τίτλο κτήσης, τότε υποβάλλονται, η βεβαίωση της δήλωσης της υπηρεσίας του στον ΕΦΚΑ, η σύμβαση, τα αποδεικτικά απόδοσης φόρων, τα αποδεικτικά απόδοσης εισφορών, τα αποδεικτικά εξόφλησης της αμοιβής. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στον οδηγό χρηματοοικονομικής διαχείρισης που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος τα Δίκτυα ορίζονται ως:

– Δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συσταθεί νομικά, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιών και που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να κάνουν αίτηση στο Πρόγραμμα, και
– Άτυπα δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να αποδείξουν τουλάχιστον 6 μήνες ύπαρξης (π.χ μέσω πρακτικών συνεδριάσεων ή απόδειξη κοινών δράσεων). Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας που θα υποβάλει αίτηση πρέπει να συμμετέχει στο δίκτυο και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο πρόγραμμα.
Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων και των εταίρων υλοποίησης έργου παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2. στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος, σε όσες προσκλήσεις επιθυμεί.

Οι ΜΚΟ που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση είτε ως φορείς υλοποίησης έργου είτε ως εταίροι σε 3 έργα που έχουν επιλεγεί δεν μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση, παρά μόνο μέσω της επιχορήγησης διμερών σχέσεων (bilateral fund) και της 6ης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».