CAPACITY BUILDING

Εφόσον γίνει πιστοποίηση σύμφωνα με το σύστημα ISO, ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να προσκομίσει και το σχετικό πιστοποιητικό ISO. Σε περίπτωση πιστοποίησης με διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό αντίστοιχο πιστοποιητικό – αποδεικτικό πιστοποίησης.  Η πιστοποίηση όμως δεν είναι υποχρεωτική.

Στα μικρά έργα δεν συμπεριλαμβάνονται δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (CBC). Παρόλα αυτά, οι φορείς υλοποίησης των μικρών έργων θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων που διοργανώνει ο Διαχειριστής Επιχορήγησης, μέσω του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Όχι, γιατί το 15% (το λεγόμενο Capacity Building Component – CBC ) αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων του φορέα σας αποκλειστικά ώστε να ενδυναμωθεί και να ενισχύσει τη βιωσιμότητά του. Συνεπώς η δράση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στις κυρίες δράσεις του έργου.

Tο Social Dynamo, ως τμήμα του Fund Operator δεν δύναται να σας παρέχει την υποστήριξη για δράσεις σας που θα υλοποιήσετε στα πλαίσια του CBC του έργου σας. Σας προτείνουμε να κάνετε μια έρευνα αγοράς για να εντοπίσετε πιθανούς συνεργάτες. Μπορείτε, φυσικά, να ελέγξετε τον ιστότοπο του Social Dynamo όπου θα βρείτε τα ονόματα πολλών συνεργατών εκπαίδευσης με τους οποίους θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε απευθείας.

Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιλέξιμη δράση ανάπτυξης ικανοτήτων αφού κάθε δράση κάτω από αυτή την θεματική θα πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάμωση του φορέα γενικότερα και όχι ατομικά ενός εκπροσώπου.

Eφόσον συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ενδυνάμωση του φορέα υλοποίησης έργου, τότε ναι, είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων ΜΚΟ που οργανώνεται από το Διαχειριστή Επιχορήγησης και απευθύνεται στους φορείς υλοποίησης έργων, και συμπεριλαμβάνει την δωρεάν εκπαίδευση, τις συμβουλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες καθοδήγησης (mentoring) θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα και δε χρειάζεται να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι Δράσεις Aνάπτυξης Iκανοτήτων των έργων– μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη φόρμα προϋπολογισμού.

Αναφορικά με τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component – CBC), αυτές θα πρέπει να συντελούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης. Εάν στοιχειοθετήσετε πως η εκπαίδευση εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους έχετε μία συστηματική συνεργασία (μέσω π.χ. συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου) θα συντελέσει στην επίτευξη του σκοπού αυτού, τότε δεν υπάρχει λόγος αυτές οι δράσεις να μην είναι επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση, το εάν οι δράσεις είναι κατάλληλες αλλά και ουσιαστικές για την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος θα αξιολογηθεί και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.

To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο επομένως μπορεί να επιλέξετε μικρότερο ποσό/ποσοστό από το μέγιστο δυνατό, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίες έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην αξιοποιήσετε το σύνολο του διαθέσιμου ποσού για δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, τότε το μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης μειώνεται αναλογικά. Επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναξιοποίητους πόρους από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για την υλοποίηση επιπλέον προγραμματικών δράσεων. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση προγραμματικών δράσεων (δράσεων εκτός των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων του φορέα) είναι συγκεκριμένο για κάθε τύπο έργου και ανεξάρτητο του ποσοστού των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ» της ενότητας 7, καθώς και το υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component) που συμπεριλαμβάνετε στην πρότασή σας, μπορούν να συμπεριληφθούν έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και η αμοιβή ενός εμπειρογνώμονα, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η συνεισφορά του συγκεκριμένου εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη βιωσιμότητα του φορέα υλοποίησης, όπως ζητείται στην αντίστοιχη ενότητα της αίτησης. Κατ’ αντιστοιχία, κόστη ταξιδιού στο εξωτερικό είναι επίσης επιλέξιμες δαπάνες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η ανάγκη και η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του φορέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλες οι δράσεις που προτείνονται να είναι με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση απόδοσης-κόστους (best value for money), το οποίο είναι κάτι που θα αξιολογηθεί από τους ανεξάρτητους αξιολογητές της αίτησης.

«To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίους έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ της ενότητας 7». Σχετικά με το συμπληρωματικό σας ερώτημα, οι δράσεις επικοινωνίας του έργου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που αφορούν τον οργανισμό σας.

Οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων αφορούν μόνο τους φορείς υλοποίησης έργου και όχι τους εταίρους.

Η «Χαρτογράφηση/Καταγραφή Ικανοτήτων» δεν αποτελεί υποχρέωση ούτε για τους φορείς υλοποίησης ούτε για τους εταίρους. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα συμπληρωματικό βοηθητικό εργαλείο για τους υποψηφίους ώστε να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία καθώς και τις αδυναμίες της οργάνωσης αναφορικά με τις οργανωσιακές ικανότητες και τη βιωσιμότητα.

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων δεν θα ληφθούν από τους φορείς υλοποίησης έργου αλλά αντίθετα, οι ίδιοι οι φορείς θα πρέπει να τις υλοποιήσουν με σκοπό την αύξηση τη οργανωσιακής βιωσιμότητάς τους. Για αυτές τις δράσεις θα διατεθεί μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης. Οι φορείς δεν θα πρέπει να προτείνουν τις ίδιες δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για διαφορετικά έργα.

Οι δράσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για μεσαία και μεγάλα έργα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 4α των Οδηγιών προς Υποψηφίους.