ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

According to the Guidelines for Applicants the following limitations apply:

For large projects (more than EUR 80.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed two (2) years of operation since their legal establishment; – For medium projects (between EUR 5.000,01 and up to EUR 80.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed twelve (12) months of operation since their legal establishment; – For micro projects (between EUR 1.000,00 and up to EUR 5.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed six (6) months of operation since their legal establishment.

Θα πρέπει να υποβληθούν τα πιο πρόσφατα, ήτοι προϋπολογισμοί για τα έτη 2019 και 2020 και οικονομικοί απολογισμοί για τα έτη 2010 και 2019.

Στη φάση υποβολής, σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, απαιτείται η προσκόμιση μόνο του #5 που βρίσκεται σε σχετικό παράρτημα της αίτησης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, από #1 έως και #4, θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ήτοι κατά το στάδιο αξιολόγησης του έργου.

Ναι, στη φάση υποβολής δεν απαιτούνται αποφάσεις ΔΣ για συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα. Ομοίως ισχύει για τους εταίρους.

Αναφορικά με τα υποστηρικτικά έγγραφα και την διαδικασία αποστολής αιτήσεων σας παραπέμπουμε στην ενότητα 15 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους».

Εάν ο φορέας σας έχει βιβλία Β κατηγορίας και δεν συντάσσετε ισολογισμούς αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η μη υποχρέωση του φορέα σας προς σύνταξη ισολογισμού. Επίσης, αντί ισολογισμού μπορείτε να μας προσκομίσετε τους αντίστοιχους απολογισμούς από το βιβλίο εσόδων – εξόδων του φορέα σας (αν υπάρχουν).

Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα δεν χρειάζεται να αναφέρουν συγκεκριμένη αιτιολογία έκδοσης.

Οι προϋπολογισμοί που ζητούνται είναι αυτοί του 2018 και του 2019, δηλαδή ο προϋπολογισμός που είχατε συντάξει το 2017 και αφορούσε τον οικονομικό σας προγραμματισμό για το 2018 και, αντίστοιχα τον προϋπολογισμό που συντάσσεται κατά το 2018 και αφορά τον οικονομικό σας προγραμματισμό  για το επόμενο έτος (2019).

Οι οικονομικοί απολογισμοί που ζητούνται είναι για τα έτη 2017 και 2018. Εφόσον μέχρι την υποβολή της αίτησής σας, δεν έχετε οριστικοποιήσει τον απολογισμό για το 2018, μπορείτε να μας στείλετε τους απολογισμούς για τα έτη 2016 και 2017 και να σημειώσετε σε υπεύθυνη δήλωση τον λόγο που δεν μπορείτε να προσκομίσετε τον απολογισμό του τρέχοντος έτους.

Τα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση είναι αποκλειστικά η αίτηση, τα απαιτούμενα παραρτήματα και τα δικαιολογητικά. Ο,τιδήποτε άλλο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το καταστατικό  και τα συστατικά έγγραφα με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου / ΓΕΜΗ μπορούν να είναι σε αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή και σε απλά αντίγραφα.

Τα ποσά που εμφανίζονται στη φόρμα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Έτσι, δεν χρειάζεται ξεχωριστή στήλη για την αποτύπωσή του.

Η φόρμα του προϋπολογισμού αποτυπώνει το σύνολο των δαπανών του έργου, με διάκριση μεταξύ δαπανών που αφορούν στον φορέα υλοποίησης και στον εταίρο του. Ο καταμερισμός των δαπανών μεταξύ φορέα υλοποίησης και εταίρου θα πρέπει να εμφανίζεται και στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε απλά αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης σκανάρονται τα δικαιολογητικά και ο Διαχειριστής Επιχορήγησης επιφυλάσσεται να ζητήσει επίδειξη των πρωτοτύπων.

Σε περίπτωση που δεν έχετε διαθέσιμο προς υποβολή κάποιο δικαιολογητικό εσείς ή ο (αλλοδαπός) εταίρος σας, μπορείτε να καταθέσετε μια υπεύθυνη δήλωση που να εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν έχετε το απαιτούμενο έγγραφο.