ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Δράσεις στις οποίες εμπλέκονται και οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ μπορούν να είναι επιλέξιμες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η ανάγκη εμπλοκής τους και το πώς οι δράσεις αυτές θα οδηγήσουν στην επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου. Εντούτοις, στην μέτρηση των δεικτών των παραδοτέων, και συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες: «Αριθμός ευπαθών ατόμων που εκπαιδεύτηκαν με σκοπό την οικονομική τους ενδυνάμωση», «Αριθμός ευπαθών ατόμων  που συμμετείχαν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις», «Αριθμός ευπαθών ατόμων που έλαβαν υποτροφία», δεν μπορούν να υπολογιστούν οι γονείς των ΑμΕΑ, καθώς οι δείκτες αυτοί αφορούν τα ευπαθή άτομα και όχι τους φροντιστές τους. Επομένως, για την επίτευξη των δεικτών αυτών, θα πρέπει στο έργο να περιλαμβάνονται και σχετικές δράσεις που θα εμπλέκουν τα ίδια τα ευπαθή άτομα, και όχι αποκλειστικά τους γονείς τους.

Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμη ομάδα στόχος γι’ αυτή την πρόσκληση.

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής πρόκλησης είναι η ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων.

Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και στη προώθηση της ίσης πρόσβασης στην παιδεία, την υγεία και στην αγορά εργασίας. Ο όρος «ευπαθείς ομάδες» αναφέρεται σε γυναίκες, μειονότητες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και άλλες μη προνομιούχες ομάδες  (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, ουσιοεξαρτημένοι, άνεργοι, άστεγοι, κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ (LGBTQI+) κλπ.). Για την αιτία αυτή, αυτές οι στερούμενες των δικαιωμάτων τους ομάδες, συνήθως δεν συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες, δεν έχουν αποκτήσει δεξιότητες συνηγορίας (advocacy) ή ελέγχου που απαιτούνται για την εκπροσώπηση ή διασφάλιση των συμφερόντων τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα που αφορούν Ρομά ή ασυνόδευτους ανήλικους.

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία της ομάδας στόχου αρκεί να εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες.

«Μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία και να τα επεξεργαστείτε όσες φορές θέλετε. Προσοχή να μη πατήσετε οριστική υποβολή διότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργειά σας».

Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης εφόσον όμως πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2.2.1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα έτη λειτουργίας για τους εταίρους. Σχετικά με την επιλεξιμότητα του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 2.2.2.

 

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 3 «Παραδοτέα έργου και ενδεικτικές δράσεις». Για να είναι επιλέξιμη μια δράση θα πρέπει να συνεισφέρει σε τουλάχιστον ένα από τα προκαθορισμένα παραδοτέα για το αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα και συγκεκριμένα το αποτέλεσμα «Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων».

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα έργο που έχει ως ομάδα στόχο παραπάνω από μια ευπαθή ομάδα.

Ο όρος «ευπαθείς ομάδες» αναφέρεται σε μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού μέσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι κρατούμενοι σε φυλακές.

Α) Το ενοίκιο μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας των Λοιπών Άμεσων Δαπανών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του έργου. Δεν εντάσσεται το κόστος αυτό στην κατηγορία «ανακατασκευή, ανακαίνιση ή αποκατάσταση ακινήτου». Β) Μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας Λοιπές Άμεσες Δαπάνες κατά το ποσοστό που χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος. Το ποσοστό αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί. Γ) Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσοστό θα πρέπει να τεκμηριωθεί. Αν π.χ. για έναν χώρο 100 τ.μ. που έχετε ενοικιασμένο, για την υλοποίηση του έργου εσείς χρησιμοποιείτε τα 18 τ.μ., τότε ως επιλέξιμο κόστος τεκμαίρεται το 18% της δαπάνης (18τ.μ. / 100τ.μ.). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του κάθε κόστους.

O σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα συμβάλουν στο αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι δράσεις των έργων πρέπει να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, όπως για παράδειγμα παροχή υπηρεσιών υγείας σε κρατούμενους σε φυλακές θα υποστηριχθούν μόνο στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, ενίσχυσης της συνηγορίας, ενδυνάμωσης και προαγωγής μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 21η Ιουνίου 2019 στις 12.00 μ.μ. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.