ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Εάν ο φορέας επιθυμεί ο εταίρος να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και αφού θα απασχοληθεί προσωπικό του φορέα, τότε θα πρέπει το κόστος αυτό να ενταχθεί στις δαπάνες προσωπικού του φορέα. Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Έκαστος οργανισμός που μετέχει σε μία πρόταση είτε ως φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος, είτε θα δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει νομικές εκκρεμότητες (εφόσον δεν έχει), είτε θα αναφέρει ποιες νομικές εκκρεμότητες έχει και τι αφορούν.

 

Δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τα έτη λειτουργίας των εταίρων. Εάν οι συγκεκριμένοι φορείς είναι νεοσύστατοι, θα προσκομίσουν όποια οικονομικά στοιχεία διαθέτουν προσκομίζοντας αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη υποβολή παλαιότερων στοιχείων λόγω πρόσφατης σύστασης.

Θα μπορείτε να τα αναφέρετε στην περιγραφή των υλοποιούμενων δράσεων του έργου και να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, μαζί με τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα.

Δεν είναι αποδεκτό καθώς η σύμβαση συνεργασίας είναι δομικό στοιχείο της υποβληθείσας αίτησης βάσει των διοικητικών κριτηρίων και δεν δύναται να την υποκαταστήσει το letter of intent.

Σας προτρέπουμε να ανατρέξετε για περισσότερες λεπτομέρειες στις Οδηγίες προς Υποψηφίους που αναφέρει ότι “Όλα τα ακόλουθα Υποστηρικτικά Έγγραφα και Παραρτήματα της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση ώστε να είναι επιλέξιμη για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά λείπουν, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογεί τις ελλείψεις. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αποφασίζει αν η αιτιολόγηση είναι επαρκής. Οι  υποψήφιοι  θα  έχουν  προθεσμία  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  για  να υποβάλλουν  έγγραφα  που  τυχόν  δεν  έχουν  προσκομιστεί ή τυχόν πρόσθετα έγγραφα έπειτα από υπόδειξη του Διαχειριστή Επιχορήγησης.”