ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε αυτόν τον δείκτη θα πρέπει να αποτυπώσετε το δικό σας φορέα ως φορέα υλοποίησης καθώς και τους εταίρους σας, δηλαδή μόνο τους φορείς που συμμετέχουν στον προϋπολογισμό του προγράμματος.
Για να μετρήσετε/αποτυπώσετε και άλλες οργανώσεις καθώς και επιπλέον αποτελέσματα του έργου θα σας προτρέπαμε να προσθέσετε επιπλέον δείκτες στο συγκεκριμένο παραδοτέο.

Δεν είναι υποχρεωτικό ο εταίρος να είναι ένα ΜΜΕ παρά μόνο για όσους φορείς επιλέξουν το 3ο παραδοτέο όπου θα πρέπει αν συνεργαστούν με ένα ΜΜΕ για την διεξαγωγή κοινών δράσεων.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα συνηγορίας στους τομείς δραστηριοποίησης της κάθε οργάνωσης εφόσον βέβαια εμπίπτουν στα παραδοτέα όπως ορίζονται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Μόνο ένας φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα ως φορέας υλοποίησης έργου και μπορεί να έχει όσους εταίρους επιθυμεί. Τόσο ο φορέας υλοποίησης έργου όσο και οι εταίροι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στην ενότητα 2.2 του εγγράφου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Το κάθε προτεινόμενο έργο θα πρέπει να εμπίπτει στα παραδοτέα που έχουν καθοριστεί για την συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δεν δίνονται κατευθύνσεις και συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα έργα.

Η συνηγορία και ο εποπτικός ρόλος με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στις θεματικές που καλύπτονται από την πρόσκληση. Ωστόσο, το κάθε προτεινόμενο έργο θα πρέπει να εμπίπτει στα παραδοτέα που έχουν καθοριστεί για την συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος.