ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες προς Υποψηφίους», και συγκεκριμένα με την Ενότητα 15, θα πρέπει να υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων δύο χρήσεων (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

Τεκμαίρεται από τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα υλοποίησης και των τυχών εταίρων του.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες, ο κάθε οργανισμός για μεσαία και μεγάλα έργα θα πρέπει να συμβάλει με 10% στο έργο είτε 5 % εθελοντική εργασία & 5 % σε χρήμα είτε 10 % μόνο σε χρήμα. Άρα δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος συνεισφοράς του εκάστοτε οργανισμού εκτός της εθελοντικής εργασίας και της συνεισφοράς σε χρήμα.

Ως προς την τεκμηρίωση της χρηματικής συνεισφοράς αυτή γίνεται από το σύνολο των παραστατικών του όλου έργου. Π.Χ. σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 € η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 90.000 € και η ιδία συμμετοχή του φορέα υλοποίησης 10.000 € (η οποία χωρίζεται σε 5.000 € εθελοντική εργασία & 5.000 € σε χρήμα). Ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά μισθοδοσίας συνολικού ύψους 95.000 € ώστε να λάβει 90.000 € επιχορήγηση από το Πρόγραμμα. Άρα με αυτό το τρόπο τεκμηριώνεται και η δική του συνεισφορά κατά 5.000 € σε ολόκληρο το έργο.

Αν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν υπάγεται σε ΦΠΑ για τη δραστηριότητα που θα συναφθεί σύμβαση, δεν υπάρχει λόγος στον προϋπολογισμό να υπολογισθεί ο ΦΠΑ διότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αναφορών από τον διαχειριστή επιχορήγησης αυτό θα αποδειχθεί. Θα πρέπει όμως να είναι απόλυτα βέβαιος ο φορέας για το θέμα του ΦΠΑ διότι εάν εγκριθεί το ποσό επιχορήγησης (σε περίπτωση που το έργο προκριθεί προς υλοποίηση) και εν συνεχεία ζητηθεί το ΦΠΑ (ενώ δεν είχε προϋπολογισθεί), δεν δύναται να γίνει αλλαγή στον προϋπολογισμό του έργου.

Ναι, δύναται ο ελεύθερος επαγγελματία να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές μόνος του. Σε περίπτωση όμως που ενταχθεί στο προσωπικό του έργου, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα όσα αναφέρονται στις Οδηγίες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης που δίνονται στους φορείς υλοποίησης που έχουν προκριθεί προς επιχορήγηση, σύμφωνα με τις οποίες το ως άνω άτομο για να ενταχθεί στο προσωπικό θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με το καθορισμό ωραρίου απασχόλησης, συμπλήρωση timesheets κ.ά. Εάν ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να ενταχθεί στις υπεργολαβίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κανόνες που άπτονται των υπεργολαβιών.

Εάν ο φορέας επιθυμεί ο εταίρος να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και αφού θα απασχοληθεί προσωπικό του φορέα, τότε θα πρέπει το κόστος αυτό να ενταχθεί στις δαπάνες προσωπικού του φορέα. Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Όχι δεν δύνανται να δικαιολογηθούν έμμεσες δαπάνες στο έργο σε μια τέτοια περίπτωση. Καθώς οι έμμεσες δαπάνες αφορούν δαπάνες λειτουργίας του φορέα και υπολογίζονται βάσει του κόστους μισθοδοσίας, εφόσον δεν υπάρχει αυτό, δεν τεκμαίρονται έμμεσες δαπάνες.

Κατά την περίοδο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης, απαραιτήτως με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Επιχορήγησης, δύνανται να γίνουν αλλαγές/προσαρμογές σε στοιχεία της αίτησης και του προϋπολογισμού, που να αιτιολογούνται πλήρως και να μην επηρεάζουν το μέγιστο ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης ή αλλαγές στο χαρακτήρα και στη φύση του υλοποιούμενου έργου. Κατά τη διάρκεια όμως υλοποίησης του έργου, δε γίνονται αλλαγές στους δείκτες και στα παραδοτέα του εν λόγω έργου.

Υφίστανται ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με μέχρι 2 εργοδότες. Για αυτές τις περιπτώσεις ο επαγγελματίας δύναται να ζητήσει να του καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές ο εργοδότης.

Εάν θέλετε μπορούμε να σας στείλουμε αρχείο του προϋπολογισμού με περισσότερες γραμμές. Να μας πείτε πόσες γραμμές χρειάζεστε.

Ο εξοπλισμός καλύπτεται μέσω του κόστους των αποσβέσεων. Δεν μπορεί να καλυφθεί μαζί αγορά εξοπλισμού αλλά και κόστος αποσβέσεων διότι αυτό είναι διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο πράγμα.

Σε περίπτωση επιτυχίας της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε άλλους φορείς για χορηγία υπηρεσιών ή/και υλικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο έργο του φορέα υλοποίησης ή/και των εταίρων. Κάθε έργο θα πρέπει να επικοινωνείται ως επιχορηγούμενο από το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund». Ο Διαχειριστής της Επιχορήγησης, θα ήθελε να γνωρίζει από πριν τις άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όσον αφορά την επικοινωνία των άλλων πηγών χρηματοδότησης, θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς ότι αυτή αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο έργο του φορέα υλοποίησης ή/και των εταίρων.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί δράση, η οποία έχει ξεκινήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης έργου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι χρηματικές δωρεές προς τον φορέα υλοποίησης καταχωρούνται στη φόρμα προϋπολογισμού ως συγχρηματοδότηση σε χρήμα.

Η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα δεν καλύπτει το 100% του έργου. Καλύπτει μέχρι ποσοστό 90% του επιλέξιμου κόστους (ή επιλέξιμων δαπανών) του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων” (capacity building component) του έργου. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσοστό τουλάχιστον 10% είτε με χρήματα, είτε με εισφορά σε είδος, με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.  Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, με εξαίρεση  τα μικρά έργα, στα οποία η συνεισφορά σε είδος μπορεί να φτάσει το 100%.

Εξαίρεση αποτελούν οι διμερείς πρωτοβουλίες, όπου καλύπτεται έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Η ολική ή μερική επιχορήγηση έργου, που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα, από τρίτη πηγή απαγορεύεται. Μόνον η συνεισφορά του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου του μπορεί να καλυφθεί από το προϊόν άλλης πηγή χρηματοδότησης.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή διαχειριστική επάρκεια του (υποψήφιου) φορέα υλοποίησης ή εταίρου αυτού.

Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρημάτων ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.

Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος της εθελοντικής εργασίας ανά ώρα θα ορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της εργασίας που θα παραδίδεται.  Οι τιμές μονάδας θα είναι σύμφωνες με τον συνήθη μισθό για αντίστοιχη εργασία και θα κυμαίνονται μεταξύ 4,00 ευρώ/ώρα (κατώτατος μισθός στην Ελλάδα – € 650)  και 7,5 ευρώ/ώρα (μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανόμενης της ασφαλιστικής συνεισφοράς του εργοδότη Η συνεισφορά σε είδος δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης, με εξαίρεση  τα μικρά έργα, στα οποία η συνεισφορά σε είδος μπορεί να φτάσει το 100%.