ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αρχικά σας παραπέμπουμε στους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών στις Οδηγίες προς Υποψηφίους Φορείς Υλοποίησης. Σε περίπτωση που ο οργανισμός σας εκπίπτει τον ΦΠΑ (δηλαδή ο ΦΠΑ είναι ανακτήσιμος), τότε ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση όμως που ο ΦΠΑ αποτελεί δαπάνη για τον οργανισμό σας (δηλαδή δεν είναι ανακτήσιμος), τότε είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.

Ναι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους». Θα πρέπει να εντάσσονται στο κόστος προσωπικού.

Εφόσον η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής σας για ενίσχυση των διαφόρων πηγών της χρηματοδοτικής σας βάσης, η δαπάνη για τον εξοπλισμό του πωλητηρίου θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη. Όλα αυτά όμως (στρατηγική και δράσεις) θα πρέπει να αναλύονται λεπτομερώς και να τεκμαίρονται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

Η αναφορά μπορεί να γίνει μόνο με την ιδιότητα π.χ. Εμπειρογνώμονας Α (ιδιότητα, θέση στο έργο) από φορέα Χ, Εμπειρογνώμονας Β από φορέα Ψ, τόσο στη λίστα του προσωπικού όσο και στον προϋπολογισμό (καρτέλα προσωπικού, καρτέλα ταξιδιών εφόσον θα συμμετέχουν κοκ.). Εφόσον το έργο προκριθεί για επιχορήγηση, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά τους βιογραφικά σημειώματα, οι συμβάσεις έργου τους (ή άλλα αποδεικτικά της εργασιακής τους σχέσεις με τους φορείς και το εν λόγω έργο) καθώς και όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου). Οι δαπάνες για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα πρέπει να ενταχθούν στις λοιπές άμεσες δαπάνες και στην αιτιολογία να βάλετε πλήρη ανάλυση για το πώς θα προκύπτουν τα ποσά.

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής εταίρου χωρίς δαπάνες σε επιχορηγούμενο έργο, είναι μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Διαφορετικά, εφόσον δεν παρέχεται ούτε εθελοντική εργασία, δεν υπάρχει λόγος και τρόπος ύπαρξης και συμμετοχής εταίρου. Αρκεί μια άτυπη συνεργασία μεταξύ των μερών, χωρίς σύμβαση συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και να υποβληθούν τα υποστηρικτικά έγγραφα. Εάν η Ανεξάρτητη Αρχή, συμμετέχει λοιπόν ως εταίρος μόνο με εθελοντική εργασία, τα κόστη αυτά των εθελοντών (υπαλλήλων Ανεξάρτητης αρχής που θα συμμετέχουν) θα  μπορούν να καλυφθούν μέσω του κόστους ταξιδιών. Σε αυτή την περίπτωση όμως επειδή ο εταίρος δεν θα έχει οικονομική σχέση, τα κόστη αυτά θα τα επωμισθεί ο Φορέας υλοποίησης.

Θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως και λεπτομερώς η ανάγκη αγοράς εξοπλισμού οπότε και η δαπάνη απόκτησης αυτού θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατηγορία «εξοπλισμός» του προϋπολογισμού.  Εν τούτοις, αυτό θα εξεταστεί ενδελεχώς τόσο κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης όσο και τη φάση προετοιμασίας και σύνταξης της σύμβασης επιχορήγησης (εφόσον το έργο προκριθεί προς επιχορήγηση).

Τα έξοδα ταξιδιών αφορούν τα μέλη της ομάδας έργου καθώς και τους εθελοντές (του φορέα και του/των εταίρων του) που απασχολούνται στο υλοποιούμενο έργο. Οπότε δεν δύνανται να καλυφθούν στην κατηγορία «Ταξίδια» του προϋπολογισμού τα έξοδα ταξιδιών των επωφελουμένων. Δύνανται όμως αυτά τα κόστη, εφόσον τα επιβάλλει η φύση του έργου και τα έξοδα αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του έργου, να ενταχθούν στις λοιπές άμεσες δαπάνες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα όρια τα οποία ισχύουν στην κατηγορία των ταξιδιών. Οι τοπικές δράσεις των επωφελουμένων δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.

Ναι, δύναται ο ελεύθερος επαγγελματία να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές μόνος του. Σε περίπτωση όμως που ενταχθεί στο προσωπικό του έργου, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα όσα αναφέρονται στις Οδηγίες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης που δίνονται στους φορείς υλοποίησης που έχουν προκριθεί προς επιχορήγηση, σύμφωνα με τις οποίες το ως άνω άτομο για να ενταχθεί στο προσωπικό θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με το καθορισμό ωραρίου απασχόλησης, συμπλήρωση timesheets κ.ά. Εάν ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να ενταχθεί στις υπεργολαβίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κανόνες που άπτονται των υπεργολαβιών.

Εάν ο φορέας επιθυμεί ο εταίρος να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και αφού θα απασχοληθεί προσωπικό του φορέα, τότε θα πρέπει το κόστος αυτό να ενταχθεί στις δαπάνες προσωπικού του φορέα. Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Όχι δεν δύνανται να δικαιολογηθούν έμμεσες δαπάνες στο έργο σε μια τέτοια περίπτωση. Καθώς οι έμμεσες δαπάνες αφορούν δαπάνες λειτουργίας του φορέα και υπολογίζονται βάσει του κόστους μισθοδοσίας, εφόσον δεν υπάρχει αυτό, δεν τεκμαίρονται έμμεσες δαπάνες.

Υφίστανται ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με μέχρι 2 εργοδότες. Για αυτές τις περιπτώσεις ο επαγγελματίας δύναται να ζητήσει να του καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές ο εργοδότης.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία. Εντούτοις, η συμβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης στην υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη και να αφορά δραστηριότητες που συντελούν άμεσα στην επίτευξη των σκοπών του έργου και των παραδοτέων που έχουν επιλεγεί. Εναλλακτικά, εάν για παράδειγμα η συμβολή μέλους του ΔΣ στο έργο έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην υπογραφή συμβάσεων, τότε οι αμοιβή του μέλους μπορεί να καλυφθεί – εν μέρει – μόνο από τις εγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες για το έργο.

Στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του φορέα υλοποίησης. Εάν στοιχειοθετήσετε επαρκώς την συμβολή του/της υπεύθυνου/ης επικοινωνίας στης επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, και αιτιολογήσετε επαρκώς το πώς η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα έχει και μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό, ακόμα και μετά το πέρας της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος ACF, τότε η δαπάνη αυτή μπορεί να προταθεί για χρηματοδότηση μέσω των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων.

Μέσω του Προγράμματος μπορεί να καλυφθούν οι δαπάνες προσωπικού μόνο  για τα άτομα τα οποία είτε έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα υλοποίησης ή εταίρο του έργου, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες / Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου, ως υπεργολάβοι. Σε περίπτωση που άτομα προερχόμενα από την ομάδα στόχου του έργου εργαστούν στον φορέα υλοποίησης ή τον εταίρο, θα πρέπει, πέραν της ύπαρξης αντίστοιχης σύμβασης, να παρέχουν εργασία η οποία να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις δράσεις του έργου και την επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου και του ανάλογου δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος προσωπικού ενός ατόμου το οποίο δεν συνεισφέρει στην υλοποίηση του έργου με ρόλο και αρμοδιότητες που δικαιολογούν την εμπλοκή του σε αυτό.

Είναι επιλέξιμη δράση εφόσον τεκμηριωθεί ότι συμβάλλει στην αύξηση της οργανωσιακής βιωσιμότητας του φορέα υλοποίησης.

Η συγκεκριμένη δράση δεν είναι επιλέξιμη δράση ανάπτυξης ικανοτήτων αφού κάθε δράση κάτω από αυτή την θεματική θα πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάμωση του φορέα γενικότερα και όχι ατομικά ενός εκπροσώπου.

Η αγορά εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς πως ο εξοπλισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ωστόσο, επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη που αφορά στην απόσβεση του εξοπλισμού για το διάστημα υλοποίησης του έργου (δηλαδή καλύπτεται μόνο η απομείωση της αξίας του εξοπλισμού στα λογιστικά βιβλία του φορέα), και για το ποσοστό κατά το οποίο ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται στο έργο. Η αγορά εξοπλισμού από χώρα εκτός ΕΕ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχουν τηρηθεί οι κανόνες του Προγράμματος που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, και σε απουσία αυστηρότερων ορίων στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορά εξοπλισμού άνω των €5,000 θα πρέπει να αναζητηθούν κατ’ ελάχιστο 3 προσφορές από κατάλληλους προμηθευτές προτού προχωρήσει η αγορά.

Η χρήση – ενοικίαση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, μέσω προγραμμάτων leasing είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς πως ο εξοπλισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ωστόσο, επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη που αντιστοιχεί στο ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού στο έργο. Για παράδειγμα, εάν ενοικιαστεί μέσω leasing ένα φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο θα το χρησιμοποιείται στα κεντρικά γραφεία οργανισμού, ο οποίος υλοποιεί και αλλά έργα πέρα του έργου που χρηματοδοτείται από το ACF, δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη όλη η δαπάνη αλλά μόνο κατά το ποσοστό χρήσης του μηχανήματος για το έργο που χρηματοδοτείται από το ACF. Εάν όμως το μηχάνημα αυτό βρίσκεται σε χώρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτείται από το ACF, τότε είναι επιλέξιμο το σύνολο του κόστους ενοικίασης του εξοπλισμού.

Δεν απαιτείται να προσκομιστούν οικονομικές εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές από τον φορέα υλοποίησης ούτε από τους εταίρους, επομένως μπορείτε να αγνοήσετε και το ανάλογο κόστος που αναγράφεται στην παράγραφο αυτή.

Το Πρόγραμμα καλύπτει μόνο αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις δαπάνες που αφορούν ταξίδια και βρίσκονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών μια κοινή πρακτική είναι από τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού σας, να εφαρμόσετε τον παρακάτω τύπο:

 

Ποσοστό έμμεσων δαπανών= (Κόστος Γενικών Εξόδων) ÷ (Σύνολο λειτουργικών εξόδων περιλαμβανομένου και του κόστους της μισθοδοσίας)

 

Όπου «Κόστος Γενικών Εξόδων», θα περιλάβετε μόνο τις δαπάνες λειτουργίας του οργανισμού σας ή της συγκεκριμένης δομής όπου θα χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί το έργο, όπως: ενοίκιο, λογαριασμοί ρεύματος, λογαριασμοί ύδρευσης, λογαριασμοί τηλεφώνων, λογαριασμοί κοινοχρήστων και ότι άλλο αφορά την λειτουργία σας.

Δαπάνες όπως καύσιμα, έξοδα κίνησης κλπ. δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Όλα τα έργα στο Πρόγραμμα (πλην των Διμερών Πρωτοβουλιών) είναι συγχρηματοδοτούμενα, με το Πρόγραμμα να καλύπτει ποσοστό 90% κάθε επιλέξιμης δαπάνης. Για τα μεσαία και μεγάλα έργα, το ποσό συγχρηματοδότησης (10% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου) μπορεί να καλυφθεί εν μέρει (σε ποσοστό έως και 50% επί του συνολικού ποσού συγχρηματοδότησης που απαιτείται) σε είδος, μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας. Το υπόλοιπο ποσοστό (τουλάχιστον 5% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών) θα πρέπει να καλυφθεί απαραιτήτως με πόρους του υποψήφιου φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του (όπου υπάρχουν). Κατ’ εξαίρεση, στα μικρά έργα δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του συνολικού ποσοστού συγχρηματοδότησης (10%) εξολοκλήρου μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας, χωρίς την απαίτηση οικονομικής συνεισφοράς του φορέα.

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 333,000 και ποσοστό επιχορήγησης 90%, η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε € 299,700 που είναι εντός των ορίων της πρόσκλησης. Προσοχή όμως, διότι το ανώτατο ποσό των € 300,000 αναφέρεται στο μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης τόσο για το έργο όσο και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων ποσοστού ίσου με 15% του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στην αίτηση είναι μικρότερες του 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης, τότε το μέγιστο όριο μειώνεται αναλογικά. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων, καθώς και στο υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, οι συμβάσεις μεταξύ των φορέων υλοποίησης και του Διαχειριστή της Επιχορήγησης προβλέπεται να υπογραφούν εντός του φθινοπώρου του 2019. Η προκαταβολή των έργων καταβάλλεται, κατά κανόνα, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή την ενδεχομένως μεταγενέστερη έναρξη υλοποίησης του έργου.

Δράσεις ενός έργου που υλοποιούνται εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, αλλά εντός Ελλάδας καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Τα όρια (ανώτατα ποσά) κάλυψης των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση δράσεων ενός έργου εντός Ελλάδας, αλλά εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, καθορίζονται στο Παράρτημα 1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Για περιπτώσεις προμηθειών έως 4.999 ευρώ δεν απαιτείται διαγωνισμός. Για την ανάθεση προμηθειών ποσού από 5.000 έως 20.000 ευρώ απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον προμηθευτών για την υποβολή προσφορών. Για προμήθειες από 20.001 € έως 60.000 €  πρέπει να γίνεται συνοπτικός διαγωνισμός. Για προμήθειες άνω των 60.000 € πρέπει να διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ακριβές κόστος εισιτηρίων μετακίνησης συντελεστών από το εξωτερικό, μπορείτε να δηλώσετε ένα ενδεικτικό κόστος στη φόρμα του προϋπολογισμού, το οποίο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια όπως αυτά έχουν τεθεί στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καλεσμένων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του φορέα υλοποίησης ή των εταίρων, από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή από άλλες χώρες του εξωτερικού θα μπορούσαν να ενταχθούν στις άμεσες δαπάνες, εφόσον συνδέονται άμεσα με το έργο. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να περιγράφονται στην αίτηση.

Η συνεισφορά σε είδος και χρήμα (ίδια συμμετοχή κατ’ ελάχιστο 10% της επιχορήγησης) μπορεί να επιμερισθεί μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εταίρου. Ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ του εταίρου και του φορέα υλοποίησης και θα πρέπει να αναφέρεται στη μεταξύ τους σύμβαση.

Εφόσον ο 13ος και 14ος μισθός έχουν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου και ο προϋπολογισμός εγκριθεί, το Πρόγραμμα τους καλύπτει.

Νομικό πρόσωπο που έχει συμβουλευτικό ρόλο στο έργο αποζημιώνεται με τιμολόγιο, αρκεί να υπάρχει και υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς επίσης η δαπάνη αυτή να είναι προϋπολογισμένη και εγκεκριμένη.

Η καταβολή επιδόματος στους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον έχει ενταχθεί σε κάποια δράση, η οποία αναφέρεται στην αίτηση και στον προϋπολογισμό και θα τύχει εγκρίσεως. Ανώτατο όριο δεν υπάρχει, ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο η αξία της ώρας του επιδόματος να μην ξεπερνά το ανώτατο ποσό, που το Πρόγραμμά μας ορίζει για την εθελοντική εργασία, δηλαδή τα 7,5 ευρώ ανά ώρα.

Εφόσον πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη που θα αμειφθεί, το κόστος αμοιβής του εντάσσεται στις υπεργολαβίες, με απαραίτητη την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία – σύμβαση για τη συνεργασία και σαφή προσδιορισμό του έργου που του ανατίθεται. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαδικασία επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη, αφού από  το ύψος της αμοιβής του ενδέχεται να προκύπτει ανάγκη για την υποβολή προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού κ.λπ.

Η μεταφορά των ωφελούμενων από το έργο μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη και να ενταχθεί στην κατηγορία των λοιπών άμεσων δαπανών, εφόσον έχει προβλεφθεί συγκεκριμένα ως δράση και έχει ενταχθεί ως δαπάνη στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί.

Σε περίπτωση που για την κάλυψη δαπανών δράσεων του έργου χρειάζεται η προσκόμιση προσφορών, αυτές ιδανικό θα ήταν  να έχουν ληφθεί από το στάδιο υποβολής της αίτησης, ώστε να είναι πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός του έργου. Παρακαλούμε να μην υποβάλετε τις προσφορές μαζί με την αίτηση. Οι προσφορές, ανάλογα με το ύψος των δαπανών, ενδέχεται να πρέπει να προσκομιστούν με τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται στην σύμβαση έργου. Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών θα ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για να αναγνωριστεί ως προσωπικό, ο παρέχων (φυσικό πρόσωπο) τις υπηρεσίες του στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Να απασχολείται στον φορέα υλοποίησης έργου ή στον εταίρο και υπό τις οδηγίες του για τις ανάγκες του επιχορηγούμενου έργου.
Β) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να αποφασίζεται, σχεδιάζεται και εποπτεύεται από τον φορέα ή τον εταίρο.
Γ) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να ανήκει στον φορέα ή στον εταίρο.
Δ ) Η παρεχόμενη υπηρεσία – έργο να παρέχεται στον φορέα ή στον εταίρο και στον τόπο υλοποίησης του έργου του φορέα ή του εταίρου.
E) Η αμοιβή των προσώπων αυτών να είναι ανάλογη με τις αμοιβές των υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και για την ίδια απασχόληση του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν είναι ανακτήσιμη από άλλη δραστηριότητα της ΜΚΟ. Για να είναι επιλέξιμη δαπάνη, θα πρέπει να προσκομίζεται: α. βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι η ΜΚΟ δεν υπάγεται για καμία δραστηριότητά της σε καθεστώς ΦΠΑ ούτε έχει υποβάλλει έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ ή β. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες δηλώσεις.

Οι πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών αναγράφονται στην ενότητα 9.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και την απόσβεσή του αναγράφονται στην ενότητα 9.3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης παρέχει σε παράρτημα των Οδηγιών προς Υποψηφίους πίνακα με προτεινόμενα μισθολογικά κόστη, για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων που θα απασχοληθούν από τους φορείς υλοποίησης έργου. Τυπικό όριο δεν υπάρχει, όμως το κόστος προσωπικού, όπως και τα υπόλοιπα κόστη, αξιολογούνται βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης 7.2,  σχέση κόστους απόδοσης (value for money), της ενότητας 13.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.