ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.

Το ποσό των 80.000 ευρώ είναι το συνολικό κατώτατο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να δοθεί σε κάθε μία οργάνωση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που ο μέσος όρος του συνολικού κύκλου εργασιών τους (συνολικά ετήσια έσοδα) των τριών τελευταίων ετών, ήτοι 2018, 2019 και 2020 ισούται με τουλάχιστον 300.000 €. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας για το 2018 έχει κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 500.000 ευρώ και για το 2020 έχει 400.000 ευρώ, είναι επιλέξιμος.   Αν κάποιος φορέας, για το 2018 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 200.000 ευρώ και για το 2020 έχει 300.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμος.  Αν ο φορέας δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι επιλέξιμος.

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Στην 7η πρόσκληση «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ» του Προγράμματος Active citizens fund, δεν προβλέπεται η ύπαρξη εταίρου. Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων είναι οι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα (αυτοτελή νομικά πρόσωπα), οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό: «Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ». Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν κατά μέσο όρο  ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα)  τουλάχιστον  300.000,00 ευρώ, και για τα τρία έτη. Για παράδειγμα, αν ένας φορέας για το 2018 έχει κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 500.000 ευρώ και για το 2020 έχει 400.000 ευρώ, είναι επιλέξιμος.

Αν κάποιος φορέας, για το 2018 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ, για το 2019 έχει 200.000 ευρώ και για το 2020 έχει 300.000 ευρώ, δεν είναι επιλέξιμος.  Αν ο φορέας δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι επιλέξιμος.

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.

Το ποσό των 80.000 ευρώ είναι το συνολικό κατώτατο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να δοθεί σε κάθε μία οργάνωση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε οργάνωση μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά συμμετέχοντας ως φορέας υλοποίησης.

Η έκθεση εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή της τελικής πληρωμής του επιχορηγούμενου έργου.  Πιο συγκεκριμένα, η τελική πληρωμή της επιχορήγησης του έργου θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωσή του και αφού προσκομιστεί από τον φορέα υλοποίησης έκθεση εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου «προσυμφωνημένων διαδικασιών». Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 14.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει για τα έτη 2018, 2019 και 2020 να έχουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον σε 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα αθροίσετε το ποσό του κάθε έτους και, έπειτα, θα υπολογίσετε τον μέσο όρο των ποσών αυτών των τριών ετών. Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Το πολυετές στρατηγικό πλάνο/ πλάνο εργασιών, όπως και η αίτηση και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο κατάλογος πρέπει να συμπληρωθεί για τα βασικά στελέχη που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών, συνοδευόμενος από τα βιογραφικά σημειώματα τους, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά. (Η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ανώτατο αριθμό των δέκα στελεχών η οποία θα ληφθεί υπόψιν στην αξιολόγηση της πρότασης.  Δεν υπάρχει ωστόσο περιορισμός στον αριθμό των στελεχών που μπορούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών.)

Το στρατηγικό πλάνο θα πρέπει να είναι πολυετές, και να αναφέρεται τουλάχιστον σε μία τριετία.

Ο τίτλος χρειάζεται για επικοινωνιακούς σκοπούς, σε περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης λάβει τη χρηματοδότηση. O τίτλος θα πρέπει να συνοψίζει τις βασικότερες από τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσετε.

Το επιχειρησιακό πλάνο μπορεί να είναι μέρος του στρατηγικού πλάνου. Μπορείτε να το αποστείλετε αν το διαθέτετε, αρκεί όμως να έχετε στείλει οπωσδήποτε και το πολυετές στρατηγικό σας πλάνο/πλάνο εργασιών.

Το στρατηγικό πλάνο μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα, αρκεί να είναι πολυετές και να καλύπτει το διάστημα της αιτούμενης επιχορήγησης. Για παράδειγμα, μπορεί το στρατηγικό σας πλάνο να καλύπτει την τριετία 2021,2022 και 2023.

Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλει υπογεγραμμένη και σφραγισμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται ο υποψήφιος να υποβάλει τα σχετικά οικονομικά έγγραφα.

Πράγματι, στην 7η πρόσκληση, οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης δεν καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο προϋπολογισμού. Θα πρέπει να προσδιορίσουν το ύψος του προϋπολογισμού του κύκλου εργασιών τους (συνολικά έσοδα) για το διάστημα υλοποίησης του επιχορηγούμενου έργου, καθώς και να υπολογίσουν το ποσοστό που θα καλύπτει η επιχορήγηση που πρόκειται να λάβουν σε σχέση με τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών τους . Η κοστολόγηση αυτή θα γίνει μέσα στο στρατηγικό πλάνο που θα υποβάλετε.

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Σχετικά με την χρηματοοικονομική αξιολόγηση, από τους αξιολογητές θα ληφθεί υπόψιν αν τα γενικά έξοδα και ο προϋπολογισμός του φορέα είναι αναλογικός και απαραίτητος για την υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών και η σχέση κόστους απόδοσης (value for money) της οργανωσιακής επιχορήγησης, βάσει τους κόστους και του προβλεπόμενου αντικτύπου. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 15.

Ναι, περιγράφετε το κόστος υλοποίησης των δράσεων.

Το κόστος για τον έλεγχο από εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει συμπεριληφθεί στο κόστος της αιτούμενης επιχορήγησης. Αν ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης αναθέτει τον ετήσιο οικονομικό έλεγχό του σε εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή, χωρίς να επιβαρύνει με το κόστος αυτού το έργο, τότε μπορεί να προσκομίσει την έκθεση του τελευταίου έτους υλοποίησης του έργου του εξωτερικού ελεγκτή με την προϋπόθεση ότι στην έκθεση αυτή γίνεται αναφορά στην επιχορήγηση των EEA Grants και ότι η έκθεση έχει υποβληθεί εντός του ορισμένου χρονοδιαγράμματος χωρίς να δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 14.

Όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που καταθέτουν οι φορείς, μπορούν να είναι επιλέξιμες αρκεί να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος ο σκοπός της κάθε δράσης

Προτείνουμε να αναφέρετε τους πιο βασικούς σας εταίρους. Αν το κρίνετε σκόπιμο μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον γραμμές.

Στην 7η πρόσκληση, δεν υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες. Όλες οι δράσεις/δαπάνες οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που καταθέτουν οι φορείς, μπορούν να είναι επιλέξιμες αρκεί να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος ο σκοπός της κάθε δράσης και κατόπιν αξιολόγησης από το διαχειριστή επιχορήγησης.

 

Όσο περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, τόσο πιο πλήρες θα φαίνεται το περιεχόμενό του. Στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα πρέπει οι υποψήφιοι να ορίζουν τους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης της οργάνωσης (π.χ μεγαλύτερη προβολή, αύξηση αριθμού ωφελούμενων, αύξηση αντικτύπου, ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας κτλ). Θα πρέπει να εξηγήσουν αναλυτικά και με σαφήνεια πώς θα επιτύχουν τους στόχους αυτούς και πώς η επίτευξη των στόχων θα οδηγήσει στην καλύτερη λειτουργία της (π.χ. θετικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους, το προσωπικό, τους εθελοντές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κτλ) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της επιχορήγησης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται από ποσοτικούς δείκτες. Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα βρείτε στη σελίδα 34 των «Οδηγιών προς Υποψηφίους».

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον 300.000 ευρώ τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 .  Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να λάβουν τη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει για τα έτη 2018, 2019 και 2020 να έχουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον σε 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα αθροίσετε το ποσό του κάθε έτους και, έπειτα, θα υπολογίσετε τον μέσο όρο των ποσών αυτών των τριών ετών. Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Το πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών του υποψήφιου φορέα υλοποίησης θα πρέπει να καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κρίνετε απαραίτητο να υποβάλετε δύο έγγραφα, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται ως ενιαίο αρχείο PDF.