ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου και στον προϋπολογισμό αυτού. Όλοι οι εταίροι του έργου πρέπει να μοιράζονται έναν κοινό στόχο και να συνεισφέρουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του έργου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην αίτηση. Ο ρόλος και οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κάθε εταίρου πρέπει να ορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται στην αίτηση. Οι εταίροι του έργου δεν μπορούν να είναι μέλη του φορέα υλοποίησης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων μπορείτε να δείτε στις «Οδηγίες προς υποψηφίους» 2.2.2.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των μεγάλων έργων στη συγκεκριμένη πρόσκληση για την ισότητα των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας είναι 28 μήνες. Δεν προβλέπεται παράταση. Όλα τα έργα που επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Active Citizens Fund θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.

Το πεδίο 4.2. της αίτησης αναφέρει «Ποιοι άλλοι φορείς δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει το προτεινόμενο έργο; Με ποιους τρόπους;». Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να παραθέσετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν της ανάγκη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. Τα στοιχεία που θα παραθέσετε μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ανάλογα και με την τοποθεσία/ίες υλοποίησης του προτεινόμενου έργου.

Όλες οι δράσεις του έργου θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και όχι σε άλλη ξένη χώρα. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Η συνεισφορά του εταίρου και οι προτεινόμενες δράσεις θα αξιολογηθούν.

Το πρόγραμμα ACF ενθαρρύνει τις συνεργασίες. Τα έργα μπορούν όμως να υλοποιηθούν και χωρίς εταίρο. Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης, παράγραφος 13.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους και συγκεκριμένα το κριτήριο «3.1. Ποιότητα των προτεινόμενων συνεργασιών, όπου ισχύει, ή αιτιολόγηση της μη ύπαρξης εταίρου». Η ποιότητα των συνεργασιών καθώς και η τεκμηρίωση της έλλειψης συνεργασίας αξιολογούνται με μέγιστο βαθμό 5 μονάδες στις 100.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα.

Θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του κριτηρίου αξιολόγησης «1. Ικανότητα του υποψηφίου / 1.1. Εμπειρία του υποψήφιου και του εταίρου, όπου ισχύει, στην υλοποίηση παρόμοιων δράσεων με αυτές που περιλαμβάνονται στην αίτηση» και «1.2. Διοικητική και χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψήφιου και του εταίρου, όπου ισχύει, και τεχνογνωσία του προσωπικού που έχει ανατεθεί στο έργο».

Η διάρκεια των μεγάλων έργων της πρόσκλησης για την ισότητα των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κυμαίνεται από 12 έως 28 μήνες. Όλα τα έργα που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2024.

Η πλατφόρμα για να υποβάλετε την πρόταση έργου είναι ήδη ανοιχτή.

Η μέθοδος επαλήθευσης προτείνεται από τον υποψήφιο φορέα που θα υλοποιήσει το έργο και τις συγκεκριμένες δράσεις. Θα μπορούσε να είναι σχετικά παρουσιολόγια, βεβαιώσεις από τις διευθύνσεις των σχολείων, δηλώσεις γονέων κλπ.

Ο κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης έργου θα κληθεί να προσδιορίσει τα παραδοτέα και τους δείκτες παραδοτέων στην αίτηση. Για κάθε επιλεγμένο παραδοτέο του έργου, ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες της πρόσκλησης. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα παραδοτέων της πρόσκλησης στο έγγραφο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελίδες 4-6. Η ποιότητα και η αναγκαιότητα των προτεινόμενων δράσεων κρίνονται κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

Each supported project shall deliver at least one output, to be selected from the indicators set for the Programme and quantified according to its nature and objective. See the list of outputs and indicators in the Call for proposals, pages 4-5.

Είναι, αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από τη νομική μορφή και τη φορολογική υποχρέωση που έχει κάθε οργάνωση για τήρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων.

Τα παρακάτω Οικονομικά στοιχεία πρέπει να προσκομισθούν με την υποβολή της αίτησης (Οδηγίες – Παράγραφος 15):

5.1 Ισολογισμοί των δύο τελευταίων ετών (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα). Εάν ο Οργανισμός ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, η τελευταία σχετική αναφορά

5.2 Προϋπολογισμοί των ετών 2020 και 2021 (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

5.3 Απολογισμοί των ετών 2019 και 2020 ή των δύο τελευταίων οριστικοποιημένων ετών (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχες καταστάσεις εσόδων – εξόδων.

Όλα τα Υποστηρικτικά Έγγραφα και Παραρτήματα της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση ώστε να είναι επιλέξιμη για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά λείπουν, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογεί τις ελλείψεις. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αποφασίζει αν η αιτιολόγηση είναι επαρκής.