ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όπως αναγράφεται και στο έντυπο Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»

Για λόγους διαφάνειας δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης. Συμβουλευτείτε το έντυπο με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»

Στην σελίδα 4 της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγράφεται στην υποσημείωση ότι «οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε όλο το Πρόγραμμα Active Citizens Fund και περιλαμβάνονται για να παρέχουν στους υποψήφιους φορείς μια γενική εικόνα των δεσμεύσεων του Προγράμματος». Συνεπώς, οι τιμές στόχοι δεν είναι προαπαιτούμενες για καμία κατηγορία έργου.

Όπως αναγράφεται και στο έντυπο Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρηματικής συνεισφοράς ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Για τα μεγάλα και μεσαία έργα, η συνεισφορά σε είδος μπορεί να αποτελέσει μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.
Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος για κάθε ώρα εθελοντικής εργασίας ορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με το είδος της εργασίας. Οι τιμές μονάδας πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον συνήθη καταβαλλόμενο μισθό για αυτήν την εργασία και πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ € 4,00 ανά ώρα (όσο το ελάχιστο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα) και € 7,50 ανά ώρα (όσο το κατά μέσο όρο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.