ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Προκήρυξη θέσεων ανεξάρτητων αξιολογητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη , σε συνεργασία με το Σωματείο Αλληλεγγύη – SolidarityNow, υπό την ιδιότητά του Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναζητά ανεξάρτητους αξιολογητές – εμπειρογνώμονες – βαθμολογητές για την αξιολόγηση αιτήσεων που θα υποβάλουν  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), ως υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος στο πλαίσιο των έξι (6) ακόλουθων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
 2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
 4. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
 6. Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

 

Αντικείμενο της αξιολόγησης – βαθμολόγησης:

 Οι αξιολογητές θα είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των αιτήσεων και των υποστηρικτικών εγγράφων που θα υποβληθούν, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 1. Πτυχίο από ελληνικό ή αλλοδαπό ΑΕΙ (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί αναλόγως).
 2. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην αξιολόγηση προτάσεων έργων για ανάλογα προγράμματα και γνώση του αντικειμένου τουλάχιστον μίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Προγράμματος, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω.
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και της κατάλληλης ελληνικής ορολογίας που είναι απαραίτητη για το έργο της αξιολόγησης (καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί).
 4. Γνώση του τομέα της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και των προβλημάτων αυτής θα εκτιμηθεί αναλόγως.

 

Σύγκρουση συμφερόντων:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι αντικειμενικοί και ανεξάρτητοι. Πρέπει να μην έχουν και να μην είχαν κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια καμία έμμισθη ή άμισθη σχέση συνεργασίας με τις ΜΚΟ που έχουν υποβάλει αίτηση. Πρέπει να μην είναι και να μην ήταν κατά τα τελευταία δύο  (2) χρόνια νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των ΜΚΟ που έχουν υποβάλει αίτηση, και πρέπει να μην έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τρίτου βαθμού με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους νόμιμους εκπροσώπους των ανωτέρω ΜΚΟ.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι δεν θα μπορούν να συμμετέχουν με κανέναν τρόπο και καμία ιδιότητα στην υλοποίηση των επιχορηγούμενων έργων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία υποβλήθηκαν οι αιτήσεις που αξιολόγησαν. Επίσης θα κληθούν να υπογράψουν δηλώσεις εμπιστευτικότητας και μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων.

 

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Μποδοσάκη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό, αποδεικτικά σπουδών και εργασιακής εμπειρίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@activecitizensfund.gr και να αναφέρουν ως θέμα «Θέση Ανεξάρτητου Βαθμολογητή».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 17η Μαΐου 2019 και ώρα 6μμ.

 

Λοιπές πληροφορίες:

Οι αξιολογητές θα επιλεγούν από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης κατά την ελεύθερη κρίση του.

Οι υπηρεσίες των βαθμολογητών είναι αμειβόμενες, μερικής απασχόλησης, ανάλογες του πλήθους των αιτήσεων που θα αξιολογήσουν, και θα παρασχεθούν κατά τις ακόλουθες τρεις (3) περιόδους:

 

 • Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2019 (για τις προσκλήσεις 1 και 2)
 • Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020 (για τις προσκλήσεις 3, 4)
 • Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021 (για τις προσκλήσεις 5 και 6)

 

Οι ημερομηνίες για τις προσκλήσεις 3, 4, 5 και 6 ενδέχεται να τροποποιηθούν. Κάθε αξιολογητής θα απασχοληθεί σε μία ή περισσότερες περιόδους, κατόπιν συμφωνίας.

Οι αξιολογητές θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας και εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης και το  Πρόγραμμα. Οι αξιολογητές δεν αποκτούν δικαίωμα σύναψης σύμβασης εργασίας ή έργου ή άλλα εργασιακά δικαιώματα μετά την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή ακύρωσης της συνεργασίας με τους αξιολογητές σε οποιοδήποτε χρόνο, σε περίπτωση παράβασης των καθηκόντων τους καθώς και σε περιπτώσεις ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων και απόκρυψης σχετικών πληροφοριών.