ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αν και θέματα περιβάλλοντος δεν συμπεριλαμβάνονται στην Οικουμενική Συνθήκη (1948), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του ΟHE (1966) στο άρθρο 12 αναφέρει το δικαίωμα του ανθρώπου στην βελτίωση όλων των πτυχών της περιβαλλοντικής υγιεινής. Επιπλέον ο ΟΗΕ έχει δημιουργήσει τους 17 στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη (2015) που με την εφαρμογή τους διασφαλίζουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κ.α. Στην πρόσκληση συμπεριλαμβάνονται και αιτήσεις έργων που ασχολούνται π.χ. με την συνηγορία/ενημέρωση/εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κλιματικής αλλαγής / βιώσιμου περιβάλλοντος;

Όπως αναγράφεται και στο έντυπο Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»