ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αν κάνω αίτηση για επιχορήγηση του προτεινόμενου έργου και σε άλλη πηγή χρηματοδότησης και έχω τελικά δυο θετικές απαντήσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις δύο χρηματοδοτήσεις;

Η ολική ή μερική επιχορήγηση έργου, που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα, από τρίτη πηγή απαγορεύεται. Μόνον η συνεισφορά του φορέα υλοποίησης έργου ή του εταίρου του μπορεί να καλυφθεί από το προϊόν άλλης πηγή χρηματοδότησης.