ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αν στις δράσεις συμπεριλάβουμε πενθήμερο εργαστήριο εκπαίδευσης στην έδρα μας (Χ νησί) για συμμετέχοντες από νησιά των Κυκλάδων (από οργανώσεις που δεν είναι εταίροι του πρότζεκτ), πώς θα μπορούσαμε να καλύψουμε τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής; Θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε στις έμμεσες δαπάνες; Θα μπορούσαμε επίσης να χρηματοδοτήσουμε τις τοπικές τους δράσεις ύστερα από την εκπαίδευσή τους;

Τα έξοδα ταξιδιών αφορούν τα μέλη της ομάδας έργου καθώς και τους εθελοντές (του φορέα και του/των εταίρων του) που απασχολούνται στο υλοποιούμενο έργο. Οπότε δεν δύνανται να καλυφθούν στην κατηγορία «Ταξίδια» του προϋπολογισμού τα έξοδα ταξιδιών των επωφελουμένων. Δύνανται όμως αυτά τα κόστη, εφόσον τα επιβάλλει η φύση του έργου και τα έξοδα αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του έργου, να ενταχθούν στις λοιπές άμεσες δαπάνες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα όρια τα οποία ισχύουν στην κατηγορία των ταξιδιών. Οι τοπικές δράσεις των επωφελουμένων δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.