ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αναφέρετε στις οδηγίες πως η πρόσκληση αφορά: “Σε φορείς που έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον 300.000,00 ευρώ τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 και διαθέτουν ένα πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών.” Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε, αν το παραπάνω εννοεί πως για καθένα από τα έτη που αναφέρονται, θα πρέπει να υπάρχει κύκλος εργασιών άνω των 300.000 ευρώ ή αν εννοεί πως ο συνολικός μέσος όρος των 3 ετών θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 ευρώ;

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει για τα έτη 2018, 2019 και 2020 να έχουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον σε 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα αθροίσετε το ποσό του κάθε έτους και, έπειτα, θα υπολογίσετε τον μέσο όρο των ποσών αυτών των τριών ετών. Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ.