ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αναφέρθηκε ότι δεν θα χρειαστεί να καταθέσουμε προϋπολογισμό, αλλά η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων θα γίνει περιγραφικά στην αίτηση. Θα πρέπει να κοστολογήσουμε τις δραστηριότητες που θα συμπεριλάβουμε ανάλογα με το Στρατηγικό μας Πλάνο ανά δραστηριότητα; Επίσης, σε ποια ενότητα καλούμαστε να το κάνουμε αυτό;

Πράγματι, στην 7η πρόσκληση, οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης δεν καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο προϋπολογισμού. Θα πρέπει να προσδιορίσουν το ύψος του προϋπολογισμού του κύκλου εργασιών τους (συνολικά έσοδα) για το διάστημα υλοποίησης του επιχορηγούμενου έργου, καθώς και να υπολογίσουν το ποσοστό που θα καλύπτει η επιχορήγηση που πρόκειται να λάβουν σε σχέση με τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών τους . Η κοστολόγηση αυτή θα γίνει μέσα στο στρατηγικό πλάνο που θα υποβάλετε.