ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αναφορικά με την κάλυψη κόστους ενοικίασης χώρου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση του προγράμματος, στις συχνές ερωτήσεις παραπέμπετε στις οδηγίες, όπου όμως δεν διευκρινίζεται ξεκάθαρα αν καλύπτεται το κόστος ενοικίου (αναφέρεστε μόνο σε δαπάνες που σχετίζονται με την ανακατασκευή, ανακαίνιση ή αποκατάσταση ακινήτου). Επομένως, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας διευκρινίσετε: α) καλύπτονται δαπάνες ενοικίου κι αν ναι, σε τι ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης; β) μπορεί να καλυφθεί μέρος του ενοικίου του χώρου; γ) σε περίπτωση κάλυψης του ενοικίου (έστω μερικώς), θα υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα αν στον ίδιο χώρο υλοποιηθούν έργα συναφή με την πρόσκληση μεν, τα οποία όμως δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, άλλα από τρίτο χρηματοδότη;

Α) Το ενοίκιο μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας των Λοιπών Άμεσων Δαπανών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του έργου. Δεν εντάσσεται το κόστος αυτό στην κατηγορία «ανακατασκευή, ανακαίνιση ή αποκατάσταση ακινήτου». Β) Μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας Λοιπές Άμεσες Δαπάνες κατά το ποσοστό που χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος. Το ποσοστό αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί. Γ) Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσοστό θα πρέπει να τεκμηριωθεί. Αν π.χ. για έναν χώρο 100 τ.μ. που έχετε ενοικιασμένο, για την υλοποίηση του έργου εσείς χρησιμοποιείτε τα 18 τ.μ., τότε ως επιλέξιμο κόστος τεκμαίρεται το 18% της δαπάνης (18τ.μ. / 100τ.μ.). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του κάθε κόστους.