ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αναφορικά με την τελευταία ανοιχτή πρόσκληση: «Ενίσχυση των οργανωσιακών αναγκών των οργανώσεων της ΚτΠ», θα ήθελα να ρωτήσω εάν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (εάν δηλαδή μπορεί να προβλεφθεί staff cost).

Ο  στόχος της πρόσκλησης είναι η στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ με την παροχή οργανωσιακών επιχορηγήσεων που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Συνεπώς όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, είναι επιλέξιμες.