ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αναφορικά με την την ενότητα “12.Νομικές εκκρεμότητες”, στον Κατάλογο Ελέγχου των Απαιτούμενων Εγγράφων, απαιτείται η επισύναψη γνήσιου υπογραφής για τον νόμιμο εκπρόσωπο;

Αναφορικά με τις νομικές εκκρεμότητες, δεν χρειάζεται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.