ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Απαιτείται εγγυητική επιστολή ή διαχειριστική επάρκεια;

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή διαχειριστική επάρκεια του (υποψήφιου) φορέα υλοποίησης ή εταίρου αυτού.