ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από ποιες χώρες μπορεί να είναι οι εταίροι; Μπορώ να προσθέσω εταίρο, αφού έχω κάνει την αίτηση/κατά τη διάρκεια του έργου;

Ο εταίρος του φορέα υλοποίησης έργου μπορεί να έχει έδρα (α) σε Δωρήτρια χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), (β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ, (γ) χώρα εκτός ΕΟΧ αλλά με κοινό σύνορο την Ελλάδα (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) ή (δ) σε άλλο κράτος, εφόσον πρόκειται για διεθνή οργανισμό, ο οποίος δύναται να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.
Δεν μπορεί να προστεθεί εταίρος, αφού έχει γίνει η αίτηση άρα ούτε κατά τη διάρκεια του έργου. Η ύπαρξη εταίρου, καθώς και η συμβολή του, θα πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται στην αρχική αίτηση.