ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Από πότε ξεκινάει η επιλεξιμότητα των δαπανών;

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται στην σύμβαση έργου. Σε κάθε περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών θα ξεκινάει το νωρίτερο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.