ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δαπάνες μπορεί να κάνει τόσο ο φορέας ή οι φορείς (εφόσον είναι περισσότεροι από ένας) υλοποίησης του έργου όσο και οι εταίροι, σωστά;

Δαπάνες μπορεί να κάνει ο φορέας υλοποίησης (μόνο ένας μπορεί να υπάρχει) και τυχόν εταίρος/εταίροι.