ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Δείκτης Αριθμός προτάσεων πολιτικής που υποβάλλονται από ΜΚΟ με σκοπό την προώθηση ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά: Αν καταλαβαίνουμε καλά το συγκεκριμένο παραδοτέο και τον δείκτη του, μετράμε πρακτικά τον αριθμό των προτάσεων που θα υποβληθούν μέσω του έργου μας (που θα κάνουμε πχ εμείς οι ίδιοι) σε κρατικούς ή άλλους φορείς με σκοπό την προώθηση ενός ευνοϊκότερου πλαισίου για τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά;

Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά παραδοτέα και δείκτες και δεν μπορεί να απαντηθεί.