ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των εθελοντών που θα απασχοληθούν στο έργο. Είναι απαραίτητο να τους δηλώσουμε ονομαστικά;

Η ερώτηση έχει ήδη απαντηθεί.