ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εάν για ένα έργο προβλέπονται δράσεις υλοποίησης εκτός έδρας, αλλά εντός Ελλάδας του φορέα υλοποίησης, καλύπτονται οι δαπάνες ταξιδιών, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης που αφορούν αυτές τις μετακινήσεις;

Δράσεις ενός έργου που υλοποιούνται εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, αλλά εντός Ελλάδας καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Τα όρια (ανώτατα ποσά) κάλυψης των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση δράσεων ενός έργου εντός Ελλάδας, αλλά εκτός έδρας του φορέα υλοποίησης, καθορίζονται στο Παράρτημα 1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.