ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν η οργάνωση δεν ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές να κάνουμε μία υπεύθυνη δήλωση γι’ αυτό;

Αν ο οργανισμός δεν ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές δεν θα προσκομιστεί η έκθεσή τους. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.