ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν ο φορέας υλοποίησης δεν είναι Ίδρυμα, αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί, για παράδειγμα το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα;

Η νομική μορφή κάθε φορέα υλοποίησης προκύπτει από το καταστατικό / οργανισμό του και η εκπροσώπησή του από το ίδιο και από τις Καρτέλες Στοιχείων Μητρώου – Νομικού Προσώπου και Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το TaxisNet. Δεν απαιτείται και δεν αρκεί υπεύθυνη δήλωση.