ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Εάν ο φορέας υλοποίησης ενδεχομένως δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά τη διαθέτουν τα στελέχη του, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι επαρκές;

Θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του κριτηρίου αξιολόγησης «1. Ικανότητα του υποψηφίου / 1.1. Εμπειρία του υποψήφιου και του εταίρου, όπου ισχύει, στην υλοποίηση παρόμοιων δράσεων με αυτές που περιλαμβάνονται στην αίτηση» και «1.2. Διοικητική και χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψήφιου και του εταίρου, όπου ισχύει, και τεχνογνωσία του προσωπικού που έχει ανατεθεί στο έργο».