ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εάν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για την υλοποίηση της οποίας θα βοηθήσει σημαντικά η δωρεά, είναι ο οργανισμός επιλέξιμος;

Ναι, μπορεί να είναι επιλέξιμος, αρκεί να πληροί όλα τα διοικητικά κριτήρια, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης.