ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας φορέων, το οποίο θέλουμε με την συγκεκριμένη πρόταση να αναπτύξουμε. Ωστόσο, το δίκτυο ενώ έχει νομική υπόσταση δεν έχει προς το παρόν δικούς του εργαζόμενους παρά μόνο υποστηρίζεται από τους εργαζόμενους των φορέων, ενώ όταν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΕΑ θα προσληφθεί προσωπικό. Θα δημιουργήσει αυτό (δηλαδή η τωρινή απουσία εργαζομένων) πρόβλημα ή αρνητική βαθμολόγηση η υποβολή μιας αίτησης;

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης που υποβάλει ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης αναφέρονται στη σελίδα 41 των οδηγιών προς υποψηφίους και σχετίζονται με την εμπειρία του φορέα, την τεκμηρίωση της σημασίας και του αντικτύπου της ανάπτυξης του δικτύου, την λεπτομερή περιγραφή των δράσεων δικτύωσης που θα αναπτύξει, καθώς και τους φορείς/μέλη που συνθέτουν το εν λόγω Δίκτυο κ.ά. Η απουσία προσωπικού από μόνη της δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της αίτησης.