ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Έχουμε μία ερώτηση αναφορικά με την πρόσκληση «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών». Ειδικότερα η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή θα πρέπει να κατατεθεί και αυτή έως τις 15/2 ή έως την τελική πληρωμή εφόσον επιλεχθεί η οργάνωσή μας και προχωρήσει το έργο;

Η έκθεση εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή της τελικής πληρωμής του επιχορηγούμενου έργου.  Πιο συγκεκριμένα, η τελική πληρωμή της επιχορήγησης του έργου θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωσή του και αφού προσκομιστεί από τον φορέα υλοποίησης έκθεση εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με το πρότυπο ελέγχου «προσυμφωνημένων διαδικασιών». Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 14.