ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Eφόσον δεν είναι προαπαιτούμενη η συμπλήρωση και η κατάθεση προϋπολογισμού, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες ως προς το κριτήριο αξιολόγησης “Χρηματοοικονομική αξιολόγηση”;

Σχετικά με την χρηματοοικονομική αξιολόγηση, από τους αξιολογητές θα ληφθεί υπόψιν αν τα γενικά έξοδα και ο προϋπολογισμός του φορέα είναι αναλογικός και απαραίτητος για την υλοποίηση του πολυετούς στρατηγικού πλάνου/πλάνου εργασιών και η σχέση κόστους απόδοσης (value for money) της οργανωσιακής επιχορήγησης, βάσει τους κόστους και του προβλεπόμενου αντικτύπου. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 15.